öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdageni Stockholm år 1891

Register 1891:Bu

1

Register

öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen
i Stockholm år 1891.

A.

Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana................

Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri...................................

Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg

Malmö ....

N:o.

10.

12, 13.

4.

5.

B.

jBankoreglementet, ändringar i detsamma .................................................. 12.

Bankovinsten, användande af densamma................................................ 8, 9.

Berättelse, bankofullmägtiges till utskottet............................................. 1.

utskottets till Riksdagen ........................................................... 2.

D

Deposition, angående beviljande af ränta å en uppsagd sådan.......... 3.

F.

Falun, om inrättande derstädes af ett afdelningskontor............... 10, 12.

Bill. till Hiksd. Prot. ISOP 6 Sami. 1 Afd. 10 Käft.

#

2

I.

Instruktion, för nästa Riksdags bankoutskott .......................................... 14.

L.

Lönetillägg åt pappersmästaren vid Tumba P. G. Oberg ................ 11.

R.

Revisorer af riksbankens afdelningskontor, motion att dessa skola

utses af bankoutskottet...................................................................... 6.

V.

Vexlar, utländska, motion om rätt för afdelnirigskontoret i Jönköping
att köpa och sälja sådana ..................................................................... 7.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1891.

Tillägg och Rättelse

i bankoutskottets memorial n:o 1.

De i § 2 meddelade uppgifterna om behållningen vid 1890 års slut
i riksgäldskontorets 372 obligationer af 1886 i riksmark och i
samma slags obligationer af 1890 afse förhållandet före beslutad förändring
i bokföringsvärdet å de samma, enligt hvilken de förra nedsatts

från det beräknade värdet af ............ kr. 998,321,3 3 till kr. 948,733,3 3

och det senare från ............................. » 2,188,776,80 » » 2,108,155,56

Öfverst å sid. 14 står: vid afdelningskontoret i Vexiö;

läs: vid afdelningskontoret i Visby.

Jk

Bill. till Rilcsd. Prof. 1891. 6 Sami. 1 Afd.