öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet

Register 1891

Andra kammaren

1

Register

öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet

år 1891 afgifna utlåtanden.

A.

N:o

Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan

arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af..................... 22

E

Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens ........... 3

Elg, ytterligare utsträckning af fridlysningstiden för ....................... 18

Expeditionslösen den 7 december 1883, ändring i förordningen angående.
...................................................................................................... 2

F.

Församlingsrätten, ändringar i de administrativa stadgandena rörande 12

J

Jernvägar, ändrade bestämmelser rörande utarrendering af vissa

lägenheter vid statens......................................................................... 7

Jordbruk, utredning angående möjligheten att bereda tillfälle för

mindre bemedlade att bilda egna..................................................... 20

L.

Lotterier in. m., ändrad lydelse af § 1 i förordningen den 6 augusti

1881 angående förbud mot...............................................................

Bill. till Riksd. Prof. 1891. 8 Sami. 2 Afd. 2 Band. 21 Höft.

1

2

M.

N:o.

Maltdrycker m. m., förändrad lagstiftning angående handel med 11, 19.

N.

Nummerhästar, upphäfvande af för visst fall lemnadt tillstånd

till utbyte mot remonter af kronans .................................... 17.

O.

Oljor, ändrad lydelse af § 15 i kongl. förordningen den 26

november 1875 angående eldfarliga........................................ 15.

P.

Patronatsrätten, utfärdande af vissa föreskrifter i afseende å

dess utöfvande i patronella pastorat ..................................... 10.

Pedagogiska frågor, om folkskollärares rätt att till skolrådet

afgifva yttranden i ........................................................................ 5.

R.

Remonter, upphäfvande af för visst fall lemnadt tillstånd till

utbyte af kronans nummerhästar mot ................................. 17.

Rusgifvande ämnena, införande af obligatorisk undervisning vid
rikets allmänna läroverk, seminarier och folkskolor rörande
deras natur och verkningar .............................. 8.

s.

Sinnessjuke, tillsättande af en kommission för utarbetande af
förslag till vårdanstalter för ...........................................u..........

21.

3

N:o.

Skattefrälsehemman, ändring i sättet för utbetalning af den ersättning
af statsmedel, som utgår till egare af vissa ...... 9.

Skogslugeniörer, om vissa åtgärders vidtagande i anledning af

Riksdagens beslut om anställande af..................................... 13.

T.

Tåg anordning nr å norra stambanan, angående förbättrade......... 6.

u.

Underlöjtnant, utfärdande af föreskrifter i afseende å befordran till 16.

Utarrendering af vissa lägenheter vid statens jernvägar, ändrade
bestämmelser rörande ..................................................... 7.

V.

Varor med origtig ursprungsbeteckning, upphäfvande af förordningen
den 9 november 1888 angående förbud mot
införsel till riket af...................................................................... 4.

Vin m. m., förändrad lagstiftning angående handel med ......... 11, 19.

Z.

Zontariff vid statens jernvägar, införande af

14,

Rättelse

i Andra Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 2) utlåtande (n:o 11.)

Sid. 4, rad. 15 nedifrån står: Norrbottens län

läs: Vesternorrlands län

Jlili, till Riksd. Prof. 1891. 8 Samt. 2 Afd. 2 Rand.