öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdagafgifna betänkanden och memorial

Register 1891:Bevu

1

Register

öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag
afgifna betänkanden och memorial.

Betänkandets

A. eller

memorialets

n:o.

Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse
till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af
förslag om införande af progressiv arfsskatt ........................ 19.

B.

Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevill ningar

för år 1892 .................................................................... 22.

Bevillning, betänkande, angående allmänna bevillningen ............ 4.

Betänkande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition
om ändring i kongl. förordningen den 14 september
1883, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst,
dels ock eu af herr T. W. Forsell väckt motion
i samma ämne ................................................................... 14.

Betänkande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till
Riksdagen rörande upphörande af de enligt förordningen
den 16 maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda
förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter
af frälseegendomar och lotshemman .................. 15.

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut, i afseende
å bevillningsutskottets betänkande n:o 14, i hvad
Bill. till Rissel. Prat. 1891. 5 Sami. 24 Höft.

i

9

Betänkandets

eller

memorialets

det rörer Kong]. Maj:ts proposition n:o 35 om ändring
i kong!, förordningen den 14 september 1883 angående
bevillning af fast egendom samt af inkomst .................. 23.

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i afseende
å bevillningsutskottets betänkande n:o 15 rörande
Kongl. Maj:ts proposition n:o 36 om upphörande af de
enligt förordningen den 16 maj 1884 angående bevillningsafgifter
för särskilda förmåner och rättigheter utgående
bevillningsafgifter af frälseegendomar och lots -

hemman ..................................................................................... 24.

Bevillning ssumma, betänkande med förslag till den af Riksdagen

faststälda bevillningssummans utgörande .............................. 26.

Bränvin, betänkande angående vilkoren för försäljning af

bränvin ........................................................................................ 7.

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande
ll:te punkten af bevillningsutskottets betäkande n:o 7

angående vilkoren för försäljning af bränvin .................. 12.

Betänkande angående vilkoren för tillverkning af bränvin ... 11.

F.

Frilager, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse
till Kongl. Maj:t med begäran om dels framläggande af
förslag till inrättande af eu frilagersinstitution, dels ock
utredning af frågan om inrättande af en svensk frihamn
vid Öresund.................................................................................... 5.

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande
bevillningsutskottets betänkande n:o 5, i anledning af
väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran
om dels framläggande af förslag till inrättande
af en frilagersinstitution, dels ock utredning af frågan
om inrättande af en svensk frihamn vid Öresund ......... 9.

H.

Hvitbetssoclcertillverhiingsafgiften, betänkande angående ........... 13.

Maltdrycker, betänkande i anledning af väckt motion om skrifvelse
till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af
förslag till beskattning af maltdrycker ..............................

S.

Stämpelafgiften, betänkande angående .............................................

Memorial, i anledning af återremiss utaf 2:dra punkten i
utskottets betänkande n:o 2 angående stämpelafgiften ..
Betänkande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om
tillägg till 7 § i kongl. förordningen angående stämpelafgiften
den 5 september 1890 .....................................

T.

Tidningar och tidskrifter, betänkande i anledning af dels Kongl.
Maj:ts nådiga proposition i fråga om ändringar i kong],
kungörelsen den 11 maj 1883 angående vilkoren för tidningars
och tidskrifters postbefordran, dels ock en i ämnet

åt herr E. Hammarlund väckt motion ...................................

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande
l:sta punkten i bevillningsutskottets betänkande n:o 16
i anledning af dels Kongl. Maj:ts nådiga proposition i
fråga om ändringar i kongl. kungörelsen den 11 maj
1883 angående vilkoren för tidningars och tidskrifters
postbefordran, dels ock en i ämnet af herr E. Hammarlund
väckt motion ....................................................................

lullbevillningen, betänkande angående vissa delar af ..............

Memorial, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande
Inäta, 2:dra, 4:de, 5:te, 6:te, 8:de, 9:de, ll:te, 12:te,
13:de, 14:de, 16:de, 17:de och 19:de punkterna af bevillningsutskottets
betänkande n:.o 1 angående vissa delar

af tullbevillningen ...................................................................

Betänkande, angående ännu oafgjorda delar af tullbevillningen
...........................................................................................

Betänkandets

eller

memorialets

n:o.

8.

18.

20.

16.

25.

1.

3.

10.

4

Betänkandets

eller

memorialets

Memorial i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut rörande
2:dra och 20:de punkterna af bevillningsutskottets betänkande
n:o 10 angående ännu oafgjorda delar af tull bevillniugen

..............................................................................

Tullstadga, betänkande i anledning af väckt motion om skrifvelse
till Kongl. Maj:t med begäran om ändring af 47 § ''

i gällande tullstadga ................................................................

V.

Värnskatt, betänkande i anledning af väckta motioner om införande
af eu särskild bevillning under namn af värnskatt 21.

STOCKHOLM, XSAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1891.

Rättelse

i bevillningsutskottets betänkande n:o 1.

Sid. 15 råd. 2 och följ. står: 187677.

187778.......

..... 72,405

187879.......

..... 122,354

187980.......

..... 153,253

188081.......

..... 150,565

188182.......

..... 95,272

188283.......

..... 106,386

188384 ......

..... 70,349

188485......

..... 84,654

188586 ......

..... 57,759

188687.......

..... 101,972

188788.......

.. .. 65,789

188889.......

..... 46,414

läs: 187677.......

..... 40,325

187778.......

..... 72,405

187879.......

..... 122,354

187980.......

..... 153,253

188081......

..... 150,5 6 5

188182.......

..... 95,272

188283.......

..... 106,386

188384......

..... 70,349

188485.......

..... 84,654

188586......

.... 57,759

188687........

..... 101,972

188788.......

..... 65,7 8 9

188889.......

.. . 46,4 14

40,325 millioner bushels

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Bill. Ull 1likså. Vrot. 1891. 5 Sami. 1 Afd.