öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet

Register 1891:Tfu Första kammaren

Första kammaren

1

Reg ister

öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet

år 1891 afgifna utlåtanden.

B

N:o,

Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande
af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida
med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras ...... 12.

E.

Blg, ytterligare utsträckning af fridlysningstiden för ....................... 2.

i.

Industriella mönster och, modeller, lagstiftning till skydd för......... 6.

Jernvägar, meddelande af föreskrifter rörande utarrendering af

vissa lägenheter vid statens.............................................................. 5.

Jordbruk, utredning angående möjligheten att bereda tillfälle för

mindre bemedlade att bilda egna ............................................. 1, 15.

Bih. till Riksd. Prof. 1891. 8 Samt. 2 Afd. 1 Band. 13 Käft.

2

L.

N:0.

Lappmarkerna, ordnande af förbållandet mellan de bofasta och

lapparne i svenska ............................................................................. 16.

M

Maltdrycker m. m., ändring i kongl. förordningen den 24 oktober

1885 om försäljning af .......................................................... 4, 10, 18.

Modeller, lagstiftning till skydd för industriella .................................. 6.

Mönster, lagstiftning till skydd för industriella ................................. 6.

N.

Nummerhästar, upphäfvande af för visst fall lemnadt tillstånd till

utbyte mot remonter af kronans ...................................................... 13.

P.

Pedagogiska frågor, om folkskolelärares rätt att till skolrådet afgifva
yttranden i ............................................................ 8.

R.

Remontera upphäfvande af för visst fall lemnadt tillstånd till utbyte
af kronans nummerhästar mot ............................................ 13.

Rusgifvande ämnena, införande af obligatorisk undervisning vid
rikets allmänna läroverk, seminarier och folkskolor rörande
deras natur och verkningar .............................................................. 7.

S.

Samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn
till den lära, hvari barn, födda uti äktenskap mellan
olika trosbekännare, skola uppfostras, förebyggande af ......... 12.

3

N:o.

Sinnessjuke, tillsättande af en kommission för utarbetande af förslag
till vårdanstalter för ................................................................ 3.

Skatte frälsehemman, ändring i sättet för utbetalning af den ersättning
af statsmedel, som utgår till egare af vissa .................... 11.

T.

Trosbekännare och deras religionsöfning, ändring, med afseende å
barns uppfostran, af kongl. förordningen den 31 oktober 1873

angående främmande ........................................................................

Tåganordningar å norra stambanan, angående förbättrade ...............

u.

Underlöjtnant, utfärdande af föreskrifter i afseende å befordran till 14.
Utarrendering af vissa lägenheter vid statens jernvägar, meddelande

af föreskrifter rörande .................................................................... 5.

V.

Vin in. m., ändring i kongl. förordningen den 24 oktober 1885

om försäljning af...................................................................... 4, 10

Vägarne på landet, ändrade bestämmelser rörande underhållet af
de allmänna .........................................................................................

1

Zontariff vid statens jernvägar, införande af

17.