öfver de af Lag-Utskottet vid 1867 års riksmöte afgifnaUtlåtanden och Memorial

Register 1867

1

Register

öfver de af Lag-Utskottet vid 1867 års riksmöte afgifna
Utlåtanden och Memorial.

\ Expeditionens

nummer.

A.

Ackord: Se Konkurslagen.

Afkortning af vissa slags böter........................ 63.

„ svar på återremiss .......................... 72.

Afsöndring af jord (angående Utskottets behörighet att upptaga frågor

om)...................................1, 2, 3, 19.

Andaktsöfningar, gemensamma......................... 40.

„ sammanjemkningar af skiljaktiga beslut......... 62.

Arbetshus, bidrag af landstingsmedel till uppförande af........... 70.

Arkiv, domstols- ................................ 76.

Arrendator och jordegares ömsesidiga rättsförhållanden.......... 65.

„ svar på återremiss........................ 78.

Artistisk eganderätt................................. 41.

SI.

Beväringen .......................... 35.

Borgen, rätt till betalning derför i konkurs.................. 46.

Boställen åt provincialläkare........................ . . 7, 49.

Byvägar, indelning och underhåll af.................... 51.

Böter, afkortning af vissa slag ........................ 63.

„ svar på återremiss.................... 72.

Bill. till Bilcsd. Prof. 1867. 7 Sami. 23 Höft. 1

2

\

Expeditionens

nummer.

C.

Civillag: Se Lagberedningen.

Civiläktenskap................................. 59.

D

Dom: Se Utslag.

Dop, påföljd för underlåtenhet att begagna
Dödsstraff, dess afskaffande.........

E.

Efterbildning af konstverk, lag om ......

Expropriation..................

Exsekutionsväsendet: Se Utsöknings-balken.

Exsekutiv försäljning af fast egendom . . . .

F. L

41.

47.

82.

Fastighet, exsekutiv försäljning af.......................

Fattigvård: Se Kommun.

Frälsemäns särskilda forum..........................

Fullmägtig: Se Kättegångs-balken.

Förlikningskomitéer...............................

Förmyndare: Se Omyndige.

Förvandling af böter till enkelt fängelse i stället för till fängelse vid vatten
och bröd ................................

Gr.

Giftomannarätt........ . . ,

„ svar på återremiss

Giftorätt..............

Grufvestadgan, ändring i.....

„ svar på återremiss

39

64

38

77

83

fil.

Helgedagar, indragning af åtskilliga . . .
Hofrätt, verkställighet af dess utslag . .

36.

81.

3

Expeditionens

nummer.

Hägnader, snöploglags rätt att nedtaga vintertiden.............31, 52.

Häradsfängelse, skyldighet att bygga..................... 43.

Häradsrätt: Se Rättegångs-balken.

J.

Jordafsöndring: Se Afsöndring.

Jordägare: Se Arrendator.

Jords afstående för allmänt behof....................... 47.

Jus indigenatus, upphörande af presterskapets............... 80.

Justitie-ombudsmannens embetsförvaltning, granskning af .......... 32.

14.

Klockare, deras tillsättande.......................... 84.

„ „ brefbäringsskyldighet..................... 85.

Kommun, dess indelning i särskilda kretsar för fattig- och skolvård ... 70.

Kommunalförfattningarne ....... J.................... 67.

(angående Utskottets behaglighet att upptaga frågor om) 8, 9, 10, 11.

12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Konkurslagen, ändringar i........................... 44.

v svar på återremiss............ 79.

Kontrollstämpling å virke från Kronans och enskildes skogar i de norra

länen ... ...............................5, 75.

Konungens Befallningshafvande, verkställighet af dess utslag ....... 81.

Kronobrefbärings-skyldighetens ordnande ................... 6.

Kyrkobyggnad, skyldighet att deltaga i..................... 42.

JL.

Lagberedningens förslag till civil-lag .................. 37.

v svar på återremiss..................... 55.

Landsting...................... 67.

Legostadga, ändring i der bestämd flyttningstid ............... 45.

Lotterier.................................... 15, 86.

1.

Medborgerligt förtroende: Se Strafflag.

Missiveringsrätt, konsistoriernas.....

80.

4

Expeditionens

nummer.

Målsmansrätt, mannens för hustrun................ ..... ... 38.

„ svar på återremiss . . ..................... 68.

Kf.

Nattvard, påföljd för underlåtenhet att begagna ............• • 69.

Nämndemän .................................. 74.

O.

Omyndige, tillsyn å förmyndares förvaltning af deras medel ........ 33,34.

Orgelnister, deras tillsättande......................... 64.

P.

Prest- och pastoralexamen samt andra vilkor för presterlig befordran . . 73.

il-l.

Rättegångs-balken, upphäfvande af 15 Kap. 2 § sista punkten...... 60.

v ändring af 1 Kap. 1 § och 2 Kap. 1 §........ 74.

v ändring af 30 Kap. 5 §.................. 61.

s.

Skiftesstadgan (angående Utskottets behörighet att upptaga frågor om) 4, 16, 18.

Skogshushållning, om åtgärder till befrämjande al..............5, 75.

Skolråd, utseende af Ordförande uti..................... 69.

Skolvård: Se Kommun.

Snöploglags rättighet att vintertiden nedtaga hägnader..........,>1,52.

Stenkol: Se Grufvestadgan.

Strafflagen, ändring af 2 Kap. 10 §.................... 48.

„ dess tillämpning å dem, som förr dömts för vanfrejdande brott 61.

Stämmoböter: Se Böter.

Sysslomanna arfvode: Se Konkurslagen.

T.

Tingshus, skyldighet att bygga..... ............. "63-

Tjenstehjons flyttningstid: Se Legostadga.

1

Uppdämning: Se Vattenverk.

Utslag, verkställighet af Underrätts och Hofrätts

Utsöknings-balken, ändringar i..........

Utsökningsmål, verkställighet af dom i......

Expeditionens

nummer.

81,

58.

81.

V.

Vanfrejdande brott: Se Strafflag.

Vattenverk, utrifning af...............

Vittnesed, ändrad lydelse af..............

„ svar på återremiss..............

Vägar och broar, allmänna, .skyldighet att underhålla

Äktenskap, civilt
Äktenskapsförord

svar på återremiss

54.

57.

71.

50.

59.

38.

68.

Bih. till Riksd. Prof 1867, 7 Sami, 23 Haft,

''i