öfver de af Lag-Utskottet vid 1868 års riksdag afgifvaUtlåtanden och Memorial

Register 1868:LU

Register

öfver de af Lag-Utskottet vid 1868 års riksdag afgifva
Utlåtanden och Memorial.

A.

Idxpedi*

tionens

Allmänna byggnader, underhåll deraf........

Andaktsöfningar................

Arfskiften: se Bouppteckningar.

Auktionsinrop: se Utsökning.

fi.

Bekännelse, insättande på...................7.

Bestraffning, urbota, verkställighet af...............48.

Borgen: se Löftesman.

Bouppteckningar och arfskiften, upprättande deraf..........6.

Bysättning, förändrade föreskrifter derom..............5.

» svar på återremiss..................15.

C.

Consistorierna, deras missiveringsrätt . .

20.

D.

Domar och utslag i skuldfordringsmål, verkställighet af
Dödsstraff, dess afskaffande...........

19.

4.

Exsekutionsväsendet, ändring i ..................16.

» svar på återremiss...............30.

Bih, till Biksd. Prof. 1868. 7 Sami. 29 Häft.

2

I\

Frälsemäns forum..................... . 8.

Förlagslån...... . ..................42.

Förlikningskomitéer......................45.

Förmånsrätt för kominunalutskyider................21.

G.

Giftermåls -balken, upphäfvande af 2 Kap. 5 och 6 §§.........47.

Gudstjenst.........................27.

1#.

Handelsböcker och handelsräkningar...............13.

» svar på återremiss................32.

Helgdagar, indragning af åtskilliga.................29.

Hemmansklyfning och jordafsöndring.............. 37, 46.

J.

Jagtstadgan, ändring i..................... 1

Jordafsöndring: se Hemmansklyfning.

Justitie-ombudsmannens embetsförvaltning, granskning deraf.......3.

JK.

Klockare, deras brefbäringsskyldighet...............28.

» » löneförmåner..................2.

» » tillsättande...................22.

Komtnunallagarne, ändringar i . . . ...............31.

» svar på återremiss...............43.

Kommunalutskylder, förmånsrätt för................21.

Konkurslagen, ändring i 47 och 51 §§...............16.

» svar på återremiss.................30.

» ändring i åtskilliga andra delar............17.

Kyrkolagen, ändring af 8 Kap. 2 § ... .41.

Ij,

Landstingsskatt, grunden för dess utgörande.............39.

Lotterier..........................25.

Löftesmäns ansvarighet....................18.

Lösegendom, underpant i............ . .......42.

m*

Missiveringsrätt, consistoriernas.................20.

Matt- och vigtsystemet.....................34.

O.

Orgelnister, deras tillsättande . 32.

å\

Pastoralexamen, afskaffande deraf.................11.

H.

Religionsfrihet........................52.

Ränta på ränta.......................33.

» sammanjemkning af skiljaktiga beslut.............44.

Rättegångs-balken, upphäfvande af 17 Kap. 37 § sista mom.......7.

» ändring i 1 Kap. 1 g och 2 Kap. 1 §.......12.

S.

Skiftesstadgan, tillägg i............. 38.

Skogslagstiftningen, ändring i......... 36.

» svar på återremiss...............49.

Skolråd, ordförande deri.................... 9.

>» sammanjemkning af skiljaktiga beslut............23.

Strafflagen, upphäfvande af 18 Kap. 5 §..............47.

Stängselskyldighet......................51.

T,

Tjenstehjon lön......................, . 26.

f .

Underpant i lösegendom....................42.

Utslag i skuldfordringsmål, verkställighet af.............19.

» verkställighet af Konungens Befallningshafvandes och Underrätts . . 24.

Urbota bestraffning, verkställighet af................48.

Utsökning af fordran för borgade handelsvaror och auktionsinrop.....14.

It.

Winterväghållningen.....................40.

» sammanjemkning af skiljaktiga beslut.......50.