öfver de af Lag-Utskottet vid 1870 ars riksdag afgifna Utlåtanden och

Register 1870:LU

Register

öfver de af Lag-Utskottet vid 1870 ars riksdag afgifna Utlåtanden och

Betänkanden.

Allmänna byggnader

.4.

Expeditionens

nummer.

Nås 9 och 10.

B.

Beväringslagen, ändringar i......

Borgensförbindelser: se Skuldebref . . . .

Broar: se Vägar..........

Byggninga-balken, ändringar i 6 Kap. 3 § .

O.

Domstolsväsendet, organisationen af . . .

E.

Expropriationslagen, tillägg deri......

Exekutionsväsendet, ändringar i.......

Bih. till Riksd. Prot. 1870. 7 Sand. 23 Håft.

Folkskolelärare, deras tillsättande
Frälsemäns särskilda forum .

Förliknings-komitéer.....

Fömyndare: se Omyndigs egendom

Gifterinåls-balken, ändringar i 14 och 15 Kapitlen
Giftermåls-balken, upphäfvande af 2 Kap. 5 och 6 §§
--- svar på återremiss......

H.

Handels-balkeu, ändring i IT Kap. 10 och 11 §§.........

; svar på återremiss..............

Handlingars insändande med posten till domstolar, embetsverk och tjenstemän
Hemman, taxeringsvärdet såsom grund lör utgörande åt räntor och onera

Hemmansklyfning och Jord afsöndring.............

Husran sakan......................

Häradsfängelse: se Tingshus................

Häradsrepresentation...................

Inteckning i byggnader å landet

*F 3

Jus patronatus...............

Justitie-ombudsmannens embetsförvaltning, granskning af

K.

N:o 24.
» 5.

» 6.

» 34-» 35.
» 47.

» 16.

» 30.

51.
» 1; 52.
» 32.
» 44.

» 33.

» 41.

» 27.
» 3.

»

»

Klockare, deras tillsättande
Klockare, deras aflöning .

24.

37.

3

Kommunal-författtniugen för Stockholm, ändring i . . .......N:o 20.

Kommunallagarne, ändringar i................ » 21.

---- svar på återremiss............. » 28.

Konkurslagen, ändringar i..................4 och 13.

Kyrka: se Prestgård....................

Kyrkolagen, ändring i 24 Kap. 10 §.............. » 23.

Ii.

Lagfart, ansvar för försummelse af...............»31.

Lärare vid högre folkskolor, rättighet för dem att tillgodonjuta presterlig

tjensteårsberäkning.................... » 26.

Lösöreköp ........................ » 32.

191.

Morgongåfva.......................» 49.

Målsmansrätt, mannens för hustrun..............» 49.

O.

Omyndigs egendom, förvaltning af............... »15.

i

P.

Presterskapets privilegier, ändring i.............i »25.

Prestgård, kyrka och tiondelada, skyldighet att bygga........»10.

--svar på återremiss .................»18.

Prestval.........................»24.

Pröfnings-komitéer, val af ledamöter deri ............» 2.

9-

Qvarnar: se Vattenverk.

4

H.

Ransakan efter stulet gods: se Husransakan.

Ränta, ändring i lagen derom.....

Rättegångs-balken, ändring af 14 Kap. 6 §
Rättegångskostnad..........

§.

Skiftes-stadgan, ändring i............

Skuldebref och borgensförbindelser, huru de skola upprättas

Straff-lagen, ändringar i.............

Stämning, delgifning af.............

Stängselskyldighet...............

-- svar på återremiss........

» 19.
» 48.
» 43.
» 45.
» 11.
» 29.

T.

Testamente, delgifning af....... ».........»40.

Tjenstehjonslön, rättighet för husbonde att insätta en del deraf i sparbank » 46

Tingshus och häradsfängelse, skyldighet att bygga.........» 9

I!.

Underrättsdom, vilkoren för fullföljd af talan deremot

H.

Wattenverk, vilkoren för deras utrifning

Wittnes-ersättning i brottmål......

Wftgar, byggande och underhåll af. . . .

Ä.

Aktenskaps-förord..........

Ärfda-balken, ändring af 3 Kap. 5 och 7 §§

» 45.

» 28.
» 42.

» 7.

» 49.
» 47.

Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt, 1870.