öfver de af Lag-Utskottet vid 1871 års riksdag afgifna Utlåtanden och

Register 1871:LU

Register

i » . ,

öfver de af Lag-Utskottet vid 1871 års riksdag afgifna Utlåtanden och

Betänkanden.

Expeditionens

nummer

Dop och nattvard, underlåtenhet att begagna...........N:o 2.

\

B.

Expropriationslagen, ändring deri............... »15.

-- --svar i anledning af återremiss .... »18.

W*

Fattigvården, förordning angående............... »23.

--- förslag till sammanjemkning af skiljaktiga
beslut...................... »27.

Frälse-skattehemman, hembud af...............» 13.

G.

Giftermåls-balken, ändring i 7 Kap. 2 § . . ........... » 4.

--- svar i anledning af återremiss . » 7.

-- ändring i 2 Kap. 5 och 6 §§...........»16.

-- svar i anledning af återremiss » 22.

Bill. till Riksd. Prat. 7 Sami. 17 Häft.

t

2

M.

Hofrätts utslag i brottmål, klagan emot.............N:o 6.

Hembud af frälse-skattehemman................»13.

Häkten, stads-och härads-, Justitie-ombudsmannens framställning angående » 24.

.®.

Justitie-ombudsmannens embetsförvaltning, granskning af......» 5.

-- framställning angående stads- och häradshäkten » 24.

M.

Kommuualutskylder för fast egendom, om förmånsrätt för......» 3.

Konkurslagen, ändring i 3 Kap. 35 § samt i 5 Kap. 2 § (Jtsöknings-balken » 12.

Ii.

Lapparne i Sverige och Norge, författning rörande ........» 20.

m.

Målsmansrätt, mannens för hustrun .............. »26.

''Me

Nattvard och dop, underlåtenhet att begagna........... » 2.

Bi.

Rättegångs-balken, förändrad lydelse af 10 Kap. 1 §........ »10.

-- ändring af 30 Kap. 10 §........... »11.

Ränta, ändring i lagen derom................ »14.

3

Skogarne, allmänna i riket..................N:o 1.

Strafflagen, ändring i 2 Kap. 11 § .... ''.......... » 8.

--- -- svar i anledning af återremiss ... » 17.

Stämningssätt. förändradt i vissa fall.............. » 9.

Sparbanker, förordning angående............... »19.

-- -- svar i anledning af återremiss ... » 25.

II.

Utsöknings-bälken, ändring i 5 Kap. 2 § samt i 3 Kap. 35 § Konkurslagen » 12.
Upplag af produkter och varor, författning angående........ »21.