öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtimariksmötet år 1911 afgifna utlåtanden

Register 1911:Tfu Första kammaren

Första kammaren

1

Register

öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima
riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden.

A.

Utskott
(= Serie).

Allmänna läroverken, angående åtgärder för lindring i nu
rådande uniformitetstvång i organisation och under visningsplan

vid........................................................................... II

Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och
kommunernas arbeten, att vid uppkommande sådan
största möjliga antal arbetare må kunna beredas arbete II
Andra lifgrenadjärregementet, angående förnyad utredning om

lämpligaste förläggningsorten för......................................... II

Arbetsförhållanden, i fråga om med sjukvård sysselsatta kvinnors I
Arsenikförgiftning, kronisk, angående utredning rörande åtgärder
från det allmännas sida till upptäckande, förebyggande
och motverkande af faran för........................... II

Nr.

3.

8.

14.

14.

12.

B.

Bondeklassen, angående utredning om åtgärder i syfte att

befrämja densammas kvarblifvande vid jordbruket m. m. I 4.

Bostadsförhållanden, angående de mindre bemedlade klassernas

i Sverige och utlandet............................................................... I 7.

Bostäder, angående utredning rörande tomtpriser och byggnadskostnader
för de mindre bemedlade klassernas i
Sverige och utlandet................................................................. I 8.

D.

Donations jord, angående väckt fråga att den till städerna
under villkor af oförytterlighet donerade jord ej må af händas

städerna utan Riksdagens samtycke .................... I 13, 20.

Bihang till Uiksd. prof. 1911. 9 Sami. 2 Afd. 1 Band. 1

2

F Utskott

(= Serie).

Ekonomiska situationen, angående publicerande af en fortlöpande
öfversikt af.................................................................. I

Enhetlighet vid löneregleringar inom statsförvaltningen m. m.,

angående åtgärder i syfte att åstadkomma ..................... II

Nr.

2.

14.

F.

Fondpapper, angående kontroll å handeln med..................... I 9.

Fornsaker, rikets, angående utredning, huru vården af desamma
bäst bör ordnas............................................................ II 11.

Förhandlingsordning, angående införande af i statens administrativa
verk..................................................................... II 18.

Förläggningsort för

Första och Andra lifgrenadjärregementena, angående förnyad
utredning rörande lämpligaste.................................... II 14.

H.

Hushållningssällskapen, angående deras verksamhet och orga -

nisation........................................................................................ II 13.

Hyresafgifter till sjömanshusen, angående afskaffande af II 7.

I.

Instruktion för landshöfdingarna, angående lämnande af
tillfälle för Riksdagen att i visst afseende yttra sig
öfver ett väntadt förslag till ................................................ I 10, 17.

J.

Järna: angående anläggning af ytterligare ett

Järnvägsspår mellan Rönninge och Järna järnvägsstationer I

K.

Karteller och truster, angående undersökning rörande inom

landet befintliga........................................................................... I

Konstister, angående kontroll å tillverkningen af samt å

handeln därmed........................................................................ I

Kronofogde, angående skyldighet för att till vederbörande

öfversända indrifna afgifter till prästerskapet................. I

Kyrkor, angående utredning rörande ägande- och dispositionsrätten
till församlingarnas............................................. I

18.

6.

1.

3.

11.

3

I Utskott

" (= Serie.)

Landsbygdens befolkning, angående utredning rörande åtgärder

till främjande af densammas kvarblifvande å landet m. in. I
Landshöfding einstruktion, angående beredande af tillfälle för

Riksdagen att i visst afseende yttra sig öfver ett väntadt

förslag till ................................................................................. I

Lån mot säkerhet af inteckning i tomträtt, angående skapande
af utvägar att erhålla ............................................. I 12,

Läroverksbyggnader, angående revision af de utaf öfverstyrelsen
för rikets allmänna läroverk utfärdade normalbestämmelser
för .................................................................... II

Lönereglering inom statsförvaltningen, angående åtgärder i

syfte att åstadkomma enhetlighet vid............................ II

Nr.

4.

10.

19.

5.
4.

M.

Margarin och

Margarinost, angående kontroll å tillverkningen däraf samt

å handeln därmed .................................................................... I 1.

O,

Ordensväsendet, angående detsammas afskaffande

I 15.

P.

Paraduniform, angående afskaffande af bruket af för civila

ämbets- och tjänstemän.......................................................... I

5.

R.

Rönninge och Järna järnvägsstationer, angående anläggning

af ytterligare ett järnvägsspår mellan............................. I

18.

s.

Sjukvård, angående därmed sysselsatta kvinnors arbetsförhållanden
................................................................................... I

14.

4

Sjömanshusen, angående afskaffande af till desamma utgående

hyresafgifter m. m................................................................. II 7.

Sjöolyckor, angående utarbetande af årliga berättelser öfver II 10,

Skriftmaskin, angående utfärdande af föreskrifter, huru utskrift
af expedition medelst sådan maskin må ske II 1.

Statens järnvägar, angående rätt för värnpliktig att i visst

fall afgiftsfritt färdas å......................................................... II 9.

Statens järnvägar, angående indragning af tjänster utaf

högre grad vid ........................................................................ I 16.

Stormvarningssignaler, angående upprättande af vid Sveriges

ostkust ..................................................................................... II 16.

Studentexamen, angående ifrågasatt ändring i gällande bestämmelser
rörande muntlig, m. m................................... II 2.

Stämpling å importerade ägg, angående särskild..................... II 6, 15.

T.

Tomträtt, angående skapande af utvägar att erhålla lån mot

säkerhet af inteckning i ....................................................... I 12, 19.

Truster och karteller, angående undersökning rörande inom

landet befintliga .................................................................. I 6.

V.

Vattenfall, angående sättet för utredning och bevakande af

kronans tvistiga rätt till ....................................................... II 17.

Värnpliktig, angående rätt för att i visst fall afgiftsfritt

färdas å statens järnvägar ................................................... II 9.

Ä.

Ägg, importerade, angående särskild stämpling å .................. II 6, 15.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1911.