öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtimariksmötet år 1912 afgifna utlåtanden

Register 1912:Tfu Första kammaren

Första kammaren

1

Register

öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima
riksmötet år 1912 afgifna utlåtanden.

(Siffrorna I och II beteckna första och andra tillfälliga utskottet och den
följande siffran utlåtandets nummer.)

Å.

Åfgifter, personliga, till stat och kommun, ang. afskaffande af................ I: 19.

Afgiftsfria resor i vissa fall för värnpliktige ............................................ II: 8.

Allmänna af gifter,, som af exekutiv myndighet indrifvits, ang. insättande

i bankinrättning af för vederbörande kommuns räkning.................... I; 17.

Ansökning till vissa tjänster, ang. förkortande af stadgade tider för inlämnande
af............................................................................................ II: 1.

Arbetsförmedling för sjöfolk m. in................................................................. 11:11 13.

Arbetslöshet, ang. sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten,
att periodisk sådan motarbetas................................................... 11:17 20.

Arrendatorer af vissa fastigheter i Norrland och Dalarne, ang. underlättande
för dem att förvärfva fastigheterna med äganderätt ........ II: 12.

Auktioners hållande nära tullarna utom Stockholms stad, ang. upphäfvande

af gällande förbud mot ........................................................................... H: 4.

B.

Biljettpris, ang. nedsättning i vid resor å statens järnvägar för vissa

sanatoriepatienter .................................................................................... H: 2.

Byggnadsstadgan för rikets städer, ang. visst tillägg- i ............................ I: 20.

E.

Egna hem, ang. åtgärder i syfte att bereda indelt manskap bättre möjlighet
att efter afsked ur krigstjänsten förvärfva innehafda soldattorp
såsom ................................................................................................ II: 10.

F.

Fattigvårdslagstiftningskommitténs uppdrag, ang. några önskemål i sammanhang
med ............................................................................................ I: 2.

Fribiljetter för visst antal resor å statens järnvägar, ang. beredande af

rätt för pensionerad ordinarie järnvägstjänsteman till........................ II: 3.

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 12 samt. 1

2

Fängelseläkarnes kompetens i rättspsykiatriskt hänseende, ang. utredning

af fråga om........................................_......................._........_...................

Förhandlingsordning, ang. införande af i statens administrativa verk ....
Försäljning af lifsförnödenheter och jordbruksprodukter, ang. undanröjande
af i gällande författningar förefintliga hinder för producenter
af dylika produkter att i huru små partier som helst direkt till
konsumenterna försälja sina alster .......................................................

H.

Haagkonferens, ang. förberedande behandling af frågor, som böra förekomma
vid nästa ....................................................................................

I.

Internationellt hjälpspråk, ang. åtgärder för skapande af ett....................

Interpellationsinstitutet i Första kammaren, ang. tillägg till kammarens
ordningsstadga i syfte att reglera detsamma........................................

J.

Jordkulturen, ang. åtgärder mot dess ödeläggelse genom försumpning...;

Jordupplåtelser för egna hem å kronomark i Norrland, ang. utredning i
fråga om effektiva åtgärder för underlättande af................................

K.

Kompetensvillkor för kristendomslärare i folkskolor m. m., ang. bestämmande
af ....................................................................................................

L.

Lagstiftning, gemensam skandinavisk, ang. åtgärder till tryggande af....

Lifförsäkring sanstalt, statens, ang. upprättande af en ................................

Lots- och fyrinrättningen, ang. öfverlämnande till Riksdagen att besluta
om de till upprätthållande af densamma erforderliga utgifter m. m.
Lån från vissa pensionsanstalter och kassor, ang. beredande af möjlighet
för municipalsamhällen att erhålla ................................................

M.

Medaljer och ordnar, ang. afskaffande af ...........................................;.......

Militärs utkommenderande mot fredliga arbetare vid arbetskonflikter,

ang. bestämmelser i syfte att omöjliggöra............................................

Mineraloljor och svafvel, ang. utredning rörande möjligheterna för en

inhemsk tillverkning af........................................................................

Mark cell, ang. borttagande ur instruktionen för fångvårdsstyrelsen och
fångvårdsstaten af bestämmelsen om inneslutning i............................

I: 1.
1:24.

1:14.

I: 9.

I: 8.
II: 5.

I: 28.
U: 6.

I: 7.

I: 15.
II: 16.

II: 23.

II: 7.

II: 9.
I: 22.
I: 18.
I: 21.

B

N.

Nykterhetsundervisning, ang. utredning och förslag beträffande en planmässigt
bedrifven sådan såväl inom som utom skolan .................... I: 6.

O.

Ordnar och medaljer, ang. afskaffande af.................................................... II: 9.

Oäkta barn, ang. rätt för dem att erhålla vetskap om sina föräldrar.... 1:25.

P.

Personlig hygien, ang. åtgärder till höjande af............................................ I: 12.

Protokoll, Första kammarens, ang. utredning i fråga om åstadkommande

af ökad skyndsamhet i publicerandet af................................................ I: 4.

R.

Rekognitionsafgifter, ang. utredning m. m. i fråga om de till Danviks

hospital utgående........................................................................................ II: 22.

Resereglemente, ang. vissa ändringar i gällande............................................ 11:21.

Rättspsykiatri, ang. utredning i fråga om fängelseläkarnes kompetens i I: 1.

s

Sanatoriepatienter, ang. nedsättning i biljettpriset vid resor å statens

järnvägar för vissa.................................................................................... II: 2.

Sjömanshus, ang. åtgärder för inrättande af eu till dem anknuten maritim

arbetsförmedling m. m............................................................................. II: 11.

Skogsarbetare, ang. utredning rörande deras ställning och lefnadsför hållanden

m. m........................................................................................ II: 14.

Soldattorp, ang. åtgärder i syfte att bereda indelt manskap bättre möjlighet
att efter afsked ur krigstjänsten såsom egna hem förvärfva
innehafda .................................................................................................... II: 10.

Statens järnvågar, ang. deras organisation.................................................... II: 24.

Stenografi, ang. utredning i fråga om dess införande såsom läroämne vid

Sveriges undervisningsanstalter................................................................ I: 3.

T.

Telegrafverkets telefonväsen, ang. ändrade bestämmelser rörande abonnemangs-
och samtalsafgifter vid ............................................................ II: 15.

Tobak m. m., ang. åtgärder mot bruket af ................................................ 1:11.

Tryckningskostnader, statens ang. vidtagande af åtgärder för åstadkommande
af större sparsamhet i fråga om................................................ I: 5.

Tullverket, ang. undersökning och förslag i fråga om användandet af

öfverkvalificerad arbetskraft vid ............................................................ 1:13.

4

u.

Uppbördsår vältning, ang. rätt för landskommun att anordna egen ........ I: 16.

Utskylder, ang. utfärdande af vissa bestämmelser, afseende lättnader vid

inbetalning af ............................................................................................ II: 18.

V.

Vaccination, ang. upphäfvande eller suspension af bestämmelser om skyldighet
för föräldrar och målsmän att inom viss tid låta vaccinera
sina barn .................................................................................................... 1:10.

Värnpliktig, ang. afgiftsfria resor i vissa fall för .................................... II: 8.

Värnpliktiges skyddande mot förlust af innehafda anställningar på grund

af inkallande till tjänstgöring, angående åtgärder till........................ II: 19.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1912.