öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890

Register 1890:LU

Register

öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890.

A.

Utlåtandets eller
memorialets

Afgifter till pr ester skap et: se Förmånsrätt.

Afsöndring af jord och hemmansklyfning: kong!, förordningen

d. 6 augusti 1881,

angående ändring i 1 §.......................................................... 7

Allmänna byggnader:

angående ändrad lagstiftning angående skyldighet att del-''
taga i kostnaden för byggnad och underhåll af tingshus
och häradsfängelse......................................................... 32.

Arbetare:

angående lagstiftningsåtgärder i syfte att skydda arbetare

mot förlust vid inställande af arbetsföretag.................. 53.

Arbetsaftal: se Arbetare.

B.

Bankaktiebolag:

angående förslag till ändrad lydelse af 3 § i lagen angående
enskild sedelutgifvande banks, bankaktiebolags

och sparbanks konkurs den 7 juni 1889 .....................

Banker: enskilda sedelutgifvande: se Bankaktiebolag.

Borgen:

angående inskränkning i gift mans rätt att utan hustruns

samtycke ingå borgen ......................................................

Borgerligt äktenskap: se Äktenskaps af slutande.

Bih. till Riksd. Prof. 1890. 7 Sami. 34 Höft.

14.

16.

2

Utlåtandets och
memorialets
n:o

Byggningabalken:

angående ändring i 27 kap. 1 § ............................................. 50.

Se vidare Allmänna byggnader, Ecklesiastik boställsordning
och Vägar.

Byvägar: se Vägar.

D.

Domare:

angående förändrad benämning af domare på landet......... 5.

Se vidare Fullmägtig.

E.

Ecklesiastik boställsordning:

angående antagande af en ny sådan....................................... 33.

Ekonomisk besigtning ä kronojord: se Byggningabalken.

Enskild sedelutgifvande bank: se Bankaktiebolag.

Expeditionstaxan: se Gravationsbevis.

F.

Fast egendom: se Fideikomiss, Lagfart, Samegandeskap och Utländing.

Fideikomiss:

angående upphäfvande af fideikommiss-stiftelser i fast

egendom.................................................................................. 42.

Flottled: kongl. förordningen om allmän flottled den 30 december
1880,

angående ändrad lydelse af 7 §................................................ 37.

Folkundervisning: kongl. stadgan den 20 januari 1882,

angående sådan ändring i gällande kommunal- och folkskolelagstiftning
att, der kyrkoförsamling består af
flere kommuner, hvarje kommun må ega rätt att förvalta
sitt skolväsen och inom sig utse skolråd ........ 30.

Forum i religionskrig: se Rättegångsbalken.

Framtidsdom: se Strafflagen.

3

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Frihetsstraff: kongl. förordningen angående straffarbetes och
fängelsestraffs verkställande i enrum den 21 december 1857,

angående ändring af 6 § .........................................................

se vidare Strafflagen.

Frånvarandes egendom:

angående tillsyn å god mans förvaltning deraf................

Frälser änteeg are:

angående upphäfvande af frälseränteegares rätt att tillösa

sig skaf.tejord.....................................................................

Främmande trosbekännare: se Äktenskaps afslutande.

Fullmagt: se Konkurslagen.

Fullrnägtig:

angående ändring i rättegångsbalken 15 kap. 1 § ...........

ändrad lydelse af rättegångsbalken 15 kap. 3 §
Fängelsestraff: se Frihetsstraff.

Förmyndare:

angående ändrad lydelse af 6 § i lagen angående tillsyn
å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom den

18 april 1884.....................................................................

Förmånsrätt:

angående sådan för afgifter till presterskapet ....................

Se vidare Arbetare och Konkurslagen.

52.

6.

13.

45.

8.

22.

54.

G.

Gi/termålsbalken:

angående förslag till ändring i vissa delar rörande qvin nans

äktenskapsålder.......................................................... 25.

Godman: se Frånvarandes egendom.

Gravationsbevis:

angående ändrade bestämmelser i fråga om lösen för dylika 11, 47.
Grujvestadgan: den 16 maj 1884,

angående ändringar deri.......................................................... 34.

H.

Handel om lösören: se Lösöreköp.
Handelsbalken:

Se Arbetare, Borgen och Förmånsrätt.

4

Utlåtandets eller
memorialets

Hemmansklyfning:

Se Afsöndring af jord.

Här adsfäng edse:

Se Allmänna byggnader.

Häradsstyrelser:

angående inrättande af sadana styrelser och antagande af

stadgar för dem .......................................................... oi

I.

Inqvartering sbörda:

angående jemkning i den på hemman å landet hvilandc
inqvarteringsbörda..................................................

J.

Jordafsöndring: se Afsöndring af jord.
Justitieombudsmannens embete fÖr v ältning:
angående granskning deraf...............

K.

Kommunalförfattning arne:

a) rörande dessa gemensamt:

angående tillägg till kommunallagarne i fråga om

tiden för kommunal- och kyrkostämmas hållande 28.

b) rörande särskildt kongl. förordningen om kommunalsty relse

på landet:

angående ändring af 11 §......................................... 43#

. , n ii 57 §......................................... 40,

cj rörande särskildt kongl. förordningeii om kyrkostämma
samt kyrkoråd och skolråd:

angående tillägg till 23 § .......................................... 20 24.

So vidare Folieundervisning.
d) rörande särskildt kongl. förordningen om landsting:

angående ändrad lydelse af 16 § samt tillägg till 63 §

29.

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Konkurslagen:

angående ändring af 36 § 1 mom........................................... 14.

i och tillägg till 60 § ............................ 14, 21.

ändrad lydelse af 67 § ............................................. 14.

L.

Lagfart:

angående ändring i gällande stadganden angående lagfart

å fång till fast egendom ................................................... 38.

Lagman: Se Domare.

Lösdrifvare:

angående ändrad lydelse af 11 och 13 §§ i lagen angående
lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 ........ 10.

Lösningsrätt:

Se Frälseränteegare och Arfdabalken.

Lösöreköp: kongl. förordningen den 20 november 1845,

angående ändrad lydelse af 1 §............................................ 18.

M.

Medborgerligt förtroende:

Se Strafflagen.
Medförmyndare:

Se Arfdabalken.

0.

Omyndigs medel: se Förmyndare.

P.

Prest:

angående rätt för församling att till afflyttning uppsäga
prest......................................................................................

3.

6

Utlåtandets eller
memorialets

Pr estboställe: se Ecklesiastik boställsordning
Presterliga tjenster:

angående ändring i lagen angående tillsättning af presterliga
tjenster den 26 oktober 1883 ............................... 12.

Q.

Qvinnans äktenskapsålder:

Se Giftermålsbalken.

R.

Ränta å omyndigs medel:

Se Förmyndare.

Rättegångsbalken:

angående upphäfvande af 8 kap. 2 § 5 moln...................... 4.

Se vidare Domare och Fullmägtig.

Rättens ombudsman:

angående upphäfvande af denna institution.......................... 14.

s.

Sameg andeskap:

angående utarbetande af förslag till lag angående sam egandeskap

i fast egendom................................................

Skådebord: se Frälseränteegare.

Skiftesstadgan:

angående ändring af 13 §......................................................

ii ii ii 1^5 §........................................................

Skiljemän: lag den 28 oktober 1887,

angående ändring deri................................................................

Skjutsväsendet: kongl. stadgan den 31 maj 1878,

angående ändringar deri ......................................................

Sparbanker:

angående förslag till lag, innefattande tillägg till kongl.
förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875
samt förslag till vissa bestämmelser angående sparbanker
.....................................................................................

Se vidare Bankaktiebolag.

23.

39.

39.

27.

36.

48.

7

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Straffarbete: se Frihetsstraff.

Strafflagen:

angående förslag till ändring i vissa delar....,...................... 44, 51.

,, upphäfvande af straffpåföljden förlust af medborgerligt
förtroende................................................ 44.

ändring i 2 kap. 19 §.............................................. 44.

i bestämmelserna rörande ådömande af

frihetsstraff................................................... 49.

Strafflagen för krigsmagten: den 7 oktober 1881,

angående förslag till ändring i vissa delar.......................... 44, 51.

T.

Tagelott: se Årfdabalken.

Tingshus: se Allmänna byggnader.

u.

Uppsägning af prest: se Prest.

Utfartsvägar: se Vägar.

U tländing:

angående ändrad lagstiftning rörande rätt för utländing

att besitta fast egendom i riket .................................... 26, 35.

Utsökning slag en: den 10 augusti 1877,

angående ändring af 2 § ........................................................... 9, 15.

af 55 och 56 §§....................................... 9.

V.

Val af gode män och sysslomän i konkurs:

Se Konkurslagen.

Verkställighet af straff:

Se Frihetsstraff och Strafflagen.

Vägar:

angående väghållningsbesvärets utgörande på landet ...... 46.

ändring i gällande bestämmelser rörande by och

utfartsvägar .................................................... 55.

8

Utlåtandets eller
memorialets

. n:o

Värnpligtslagen den 5 juni 1885,

angående förslag till förändrad lydelse i vissa delar samt
angående ett förklarande rörande tillämpningen af
detta förslag ..................................................................... 19,

o

A.

o

Återvinning stalan i konkurs:

angående tiden för sådan talans anställande: se Konkurslagen.

Ä.

Äktenskaps af slutande:

angående formen derför............................................................... 41.

Årfdabalken:

angående upphäfvande af 5, 6, 7 och 8 §§ i 12 kap....... 7.

tillägg till 20 kap. 1 §........................................... 17.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYC KERI-AKTIEBOLAG, 1890.

Rättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 29.

Sid. 9 råd 7 nedifrån står: landstingsmän,

läs: landstingsmän och suppleanter,

Bih. Ull Riksd. Prof. 1890. 7 Sami.

Rättelser

i lagutskottets utlåtande n:o åd.

Sid.

23,

rad.

3

27,

»

17

33,

»

16

»

41,

»

7

»

55,

14

65,

14

»

91,

6

105,

»

15

Sid.

60

tillägges

nedifrån, venstra spalten står: 5 läs: 4
» högra » » med- » me uppifrån

står: affläggande läs: afläggande

nedifrån » stampar » stampar,

uppifrån » staffarbete, » straffarbete,

nedifrån, högra spalten står: strandat läs: strandadt
» står: straffarbete läs: straffarbetet

» » 6 » 4

efter Nuvarande lydelse:

22 §.

Den, som gjort sig förfallen till straff efter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 eller 18 §,
skall ock dömas medborgerligt förtroende för alltid förlustig. Lag samma vare,
om någon efter 6, 9 eller 17 § gjort sig skyldig till straffarbete i två år eller till
svårare straff.

Sid. 103 tillägges efter »instämt» å rad. 3 nedifrån följande ord; vid 20 Kap.
7 § 3 mom.

Bih. till Rihd. Prat. 1890.

7 Sami.

Rättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 46 .

Sid. 2, rad. 10 uppifrån, står: åtta kronors taxeringsvärde

läs: åttahundra kronors taxeringsvärde.

Bih. till Bihsä. Prot. 1890. 7 Sami.