öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891

Register 1891

Register

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891.

A Utlåtandets eller

memorialets

u:o

Ackord: se Konkurslagen.

Afgifter till pr ester skåpet: se Handelsbalken.

Allmänna, byggnader:

angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och
underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så ock
sockenstuga, prestgård samt tingshus och härads fangelse

................................................................................... 20.

Ammunition: se Införsel af skjutvapen eller ammunition.

Arbetare: se Handelsbalken.

Arrendator:

angående utarbetande af lagförslag till tryggande af arrem

datorers rätt gent emot jordegare ................................... 2G.

B.

Barn: se Försäljning.

Borgerligt äktenskap: se Äktenskaps af slutande.

Brukare: se Handelsbalken.

Bygd n ing a b allen: se Allmänna byggnader och Hundkreatur.

D.

Dombok:

angående upphäfvande af skyldigheten att till Hofrätt insända
renoveradt exemplar af häradsrätts och råd stufvurätts

dombok.................................................................

Bill. till Riksd. Prat. 1891. 7 Sami. 27 Höft.

Utlåtandets eller

memorialets

n:o

r.

Fast egendom: se Lagfart.

Fattigvården:

angående ändrad lydelse af 9 § 1 inom. i kongl. förordningen
den 9 juni 1871 .................................................... 25, 28.

Forum för utiänding: se Rättegångsbalken.

Frälser äntergast:

angående upphäfvande af såväl frälseränteegares rätt till
lösen af frälseskattefas tighet som egares af dylik

fastighet rätt till lösen af frälseränta ......................*..... G.;

Främmande trosbekännare:

angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om utträde
ur svenska statskyrkan ......................................... 15.

Se vidare Äktenskaps afsittande och Arfdabalken.

Förmyndare: se Arfdabalken.

Förmånsrätt:

för oguldet landtmäteriarfvode ................................................ 24.

Se vidare Handelsbalken.

Försäljning:

angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning
in. m............................................................................. 49.

G.

Giftermålsbalken :

angående tillägg till 14 kap. 3 § ............................................. 11.

„ ändring af 1 kap. 6 §........................................... 14.

H.

Handel med vin och maltdrycker:

angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande sådan

handel in. m............................................................................ 30.

3

Utlåtandets eller
memorialets
n;o

Handelsbalken:

angående ändrad lydelse af 17 kap. 4 §................................ 38, 48.

„ tillägg till 1-7 kap. 4 § ............................................. 38.

ii n ii H kap. 6 § ......................................... 32.

ii ii „ 17 kap. 10 §............................................ 46.

Se vidare Förmånsrätt.

Handtverkare: se Handelsbalken.

Hundkreatur:

angående skärpta bestämmelser i fråga om påföljd för uraktlåten
vård deraf ............................................................ 21.

Häradsfängelse: se Allmänna byggnader.

Införsel af skjutvapen eller ammunition:

förslag till lag angående straff för oloflig sådan i vissa

delar af Afrika ................................................................... 34.

Inteckning:

angående ändring af 5 § i kong!, förordningen den 16

juni 1875 ........................................................................ 2.

J.

Jagtstadgan: den 31 oktober 1864t

angående ändrad lydelse af 7 § ............................................ 44.

Justitieombudsmannens embetsförvältning:

angående granskning deraf ....................................................... 1.

K.

Kommunalörfattning änne:

a) rörande kongl. förordningen om kommunalstyrelse på lan -

4

Utlåtandets eller

memorialets

n:o

det samt kongl. förordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd:

angående ändrade bestämmelser i fråga om den

kommunala rösträtten på landet ..................... 18.

b) rörande kongl. förordningen om kommunal styrelse i stad

samt kongl. förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm: angående

ändring i bestämmelserna rörande den

kommunala rösträtten i stad.............................. 19.

c) rörande särskildt kongl. förordningen om kommunalstyrelse

på landet:

angående ändrad lydelse af 58 § ............................. 42.

d) rörande särskildt kongl. förordningen om kyrkostämma

samt kyrkoråd och skolråd:

angående ändring i tiden för besvärs anförande

öfver kyrkostämmas beslut i vissa fall ......... 16.

e) rörande särskildt kongl. förordningen om kyrkostämma

samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm:

angående ändringar deri (4 § första stycket, 5 §,

37 § 1 inom., 25 § samt 14 §)................................ 3.

f) rörande särskildt kongl. förordningen om landsting:

angående ändrad lydelse af 1 § ...................................... 45.

„ „ 25 § ................................... 13.

Konkurslagen:

angående ändrad lydelse af 36 § 1 mom............................... 7.

angående ändrad lydelse af 104, 106 och 113 §§ ............. 29.

Kyrka: se Allmänna byggnader.

L.

Lagfart:

angående ändrad lydelse af 10 § i kongl. förordningen den

16 juni 1875 ...................?....................................................... 8.

Landtmäteri arfvode: se Förmånsrätt.

Leverantörer: se Handelsbalken.

Utlåtandets eller
memorialets
u:o

M,

Maltdrycker: se Handel med vin och maltdrycker.

Minderårige: se Försäljning.

Modeller: se Mönster.

Mönster:

angående utarbetande af förslag till lag om skydd för industriella
mönster och modeller....................................... 27.

0.

Omyndigs medel: se Handelsbalken.

P.

Patent: kong!, förordningen den 16 maj 1884:

angående ändring af 3 och 22 §§ ........................................... 36.

Prestgård: se Allmänna byggnader.

Q.

Qvinnans äktenskapsälder: se Giftermålsbalken.

R.

Renovation: se Dombok.

Rättegångsbalken:

angående ändrad lydelse af 10 kap. 1 §................................ 5.

se vidare Dombok och Saköreslängd.

6

Utlåtandets eller

memorialets

n:o

s.

Stadsplan: se tomtgräns.

Saköreslängd:

angående ändrad tid för dess aflemnande i vissa fall........ 33.

Skiftesstadgan:

angående ändrad lydelse af 117 § ......................................... 23.

„ „ „ „ 3, 14, 101, 105, no, 129 och

136 §§ ......................................................................... 35.

„ tillägg till 53 § ....................................................... 43.

Skjutvapen: se Införsel af skjutvapen eller ammunition.

Sockenstufva: se Allmänna byggnader.

Strafflagen :

angående ändring af 18 kap. 11 § ......................................... 40.

T.

Tingshus: se Allmänna byggnader.

Tomtgräns:

förslag till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas, då

byggnad uppförts deröfver.................................................. 37.

Torpare: se Handelsbalken.

u.

Utländings forum: se Rättegångsbalken.

U tsökningslagen:

angående ändrad lydelse af 2 § ........... -............................ 17.

,, förklaring af 12 § och ändrad lydelse af 51 §... 4.

V.

Vexelfordran: se Utsökning slag en.

Vin: se Handel med vin och maltdrycker.

7

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Vägar:

angående ordnandet af väghållningsbesväret på landet ...... 31, 47.

V (irnplifltslagen:

angående ändring i vissa delar deraf...................................... 41.

„ tillägg till 53 § .......................................................... 41.

o

Återvinning stalan: se Konkurslagen.

Ä.

Äktenskaps af slutande:

angående formen derför ............................................................... 39.

,, ändring i gällande lagbestämmelser rörande äktenskaps
afsittande inför borgerlig myndighet ................. 12.

Äktenskapsskilnad: se Qiftermålsbalken.

Arftlabalken:

angående ändrad lydelse af 20 kap. 8 §................................ 9.

Ö.

Öfverlemnande af motion till särskild! utskott

10.

Rättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 3.

Sid. 7, rad. 8 nedifrån, står: § 4, första stycket.

läs: § 4.

Sid. 10, rad. 7 uppifrån står: Då val etc.

läs: Mom. 6. Då val etc.

Bill. till JRiksd. Prot. 1891. 7 Sami.