öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1892

Register 1892:LU

Register

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1892.

3

I^ Utlåtandets eller

memorialets

y f v* -n:o.

Ackord: se Konkurslagen.

Af gifter till presterskapet: se Presierskapets inkomster.

Allmänna byggnader:

angående ändrad lydelse af lagen angående byggnad och
underhåll af kyrka m. ra. den 12 juni 1885, af lagen angående
skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll
af prestgård den 1 maj 1885 samt af lagen angående skyldighet
att deltaga i kostnad för byggnad och underhåll af
tingshus och häradsfängelse den 26 september 1884 ............ 7.

Arfsrätt för oäkta barn: se Oäkta barn.

B.

Barn: se Främmande trosbekännare.

Betyg af prest: se Pr estbetyg.

Borgerligt äktenskap: se Äktenskaps af slutande.

Brott mot annans frihet: se Strafflagen.

Byggningabalken: se Allmänna byggnader, Ekonomisk besigtning
och Hundkreatur.

Byvägar: se Vägar.

D.

Delgifning af testamente: se Arfdabalken.

Bih. till Riksd. Prof. 1892. 7 Sami. 80 Haft.

Utlåtandets eller

memorialets

n:o.

Domar:

angående upphäfvande af gällande föreskrifter att vissa

domar eller utslag skola tvefaldt utskrifvas .................. 9.

''t B T a i n

.<$81>£ n9gsb)lj( Miifgsl biv fBhomern rfao alatJöjtetiigfil lavlo

E.

Eganderätt till skrift: lagen den 10 augusti 1877:

angående ändring af 11 §................................................................. 42

Egendoms afträdande: se Urarfvagörelse.

Egendomsförhållandena mellan äkta makar: se Giftermålshalken.
Ekonomiska besigtningar:

angående ändring i tiden för deras hållande............................ 40

Extra judidel bestraffning: se Prygelstraff.

\r : F. - -r.ih

Fattigvården: kongl. förordningen den 9 juni 1871:

angående tillägg till 3 §..................................................................... 52.

Flyttningstid för tjenstfolk: se Legostadgan.

Folkbanker: se Sparbanker.

Frihetsstraff:

angående straffarbetes och fängelsestraffs verkställande i

enrum........................................................................................... 41.

Främmande trosbekännare:

angående ändrade bestämmelser i fråga om den troslära,
hvari barn, födde i äktenskap mellan vissa olika trosbekännare,
skola uppfostas....................................................... 51.

Frånskild hustru: se Utsökningslagen.

Fängelsestraff; se Frihetsstraff.

Förfalskning:

angående lagbestämmelser i syfte att förfalskning af låne handlingar

måtte förekommas.................................................. .19.

Förmyndare: se Ärfdabalken.

3

Utlåtandets eller

memorialets

n:o.

G.

Giftermdlsbalken:

angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 §.................................... 2.

angående ändrad lagstiftning rörande äkta makars inbördes

egendomsförhållanden .......... ........................ 47.

se vidare Äktenskaps afslutande.

God man: se Konkurslagen.

H.

Hemdjur: se Hundkreatur.

Hofrältsdom och utslag: se Domar.

Hundkreatur:

angående ändrad lagstiftning i fråga om skydd för hem djur

mot skada af hundkreatur............................................. 12, 50.

Husbondevälde: se Fattigvården.

Häradsfängelse: se Allmänna byggnader.

Häradsstyrelser :

angående inrättande af sådana.................:...in....v............... 11-

I.

i '' 1 : ''t ;; i1 li } bil 1 * i'' i !''''

Införsel: se Utsökning slag en.

Inteckning:

angående ändrad lydelse af 38 § i kongl. förordningen den

16 juni 1875 ................................................................................... 4.

J.

Jus patronat^:

angående afskaffande deraf................................................................ 24.

Justitieombudsmannens embetsförvaltning:

angående granskning deraf............................................................ 1.

4

Utlåtandets eller

memorialets

n:o.

K.

Klockare:

angående ändring i gällande bestämmelser rörande upprättande
af förslag till klockare och organisttjenst......... 16.

angående rätt för qvinna att innehafva klockare och kyrko sångarebefattniug.

....................................................................... 17.

Kommunalförfattning ar ne:

a) rörande kongl. förordningen om kommunalstyrelse pa landet,
kongl. förordningen om kommunalstyrelse i stad och kongl.
förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm:

angående ändrade grunder för den kommunala

beskattningen.............................................................. 4.

b) rörande kongl. förordningen om kommunal styrelse på landet

och kongl. förordningen om kommunalstyrelse i stad:

angående tillägg till § 70 i dessa förordningar...... 43.

c) rörande särskilt kongl. förordningen om kommunalstyrelse

på landet:

angående ändrade bestämmelser i fråga om den

kommunala rösträtten på landet........................... 25.

angående ändrad lydelse af 57 §............................... 30.

, n n ii ii 58 §................................. 33, 37.

d) rörande kongl. förordningen om kyrkostämma samt kyrko råd

och skolråd:

angående ändrad lydelse af 1 §................................... 39.

e) rörande kongl. förordningen om kyrkostämma samt kyrko råd

och skolråd i Stockholm:

angående ändrad lydelse af § 5 mom. 1 .................. 23.

f) rörande kongl. förordningen om landsting:

angående ändrad lydelse af 3 och 9 §§..................... 18.

11 11 15 55 25 §................................... 18.

55 .55 . 15 1, 3, 4, 5, 6, 9 och 10 §§ 18.

tillägg till förordningen m. m.................. 21.

Konkurs: se Lösöreköp.

Konkurslagen:

angående ändrad lydelse af 102 och 140 §§.............................. 6.

Kronoparker: se Kommunalförfattningarna c).

Kyrka: se Allmänna byggnader.

5

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

> ^ h . \

Kyrkolag: Be Jas patrona tus, Klockare och Äktenskaps af slutande.
Kyrkosång are: se Klockare.

Köp af lösegendom: se Lösöreköp.

, v..\ vvA

L.

Legostadgan:

angående ändring af afflyttningstiden............................................ 34.

Litterär eg ander ätt: se Eg ander ätt till skrift.

Lånehandlingar: se Förfalskning.

Lönereglering:

angående ny sådan för rikets presterskap ................................. 29.

Lösdrifvare:

lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885:

angående revision deraf............................................................. 26.

Lösöreköp:

angående ändring i gällande bestämmelser derom.................. 28.

M.

Medförmyndare: se Arfdabalken. '' ...

Mälsmansrätt: se Giftermälsbalken.

''it,'' ii :1 t i :uu- ''( * ''

0

Organist: se Klockare.

Oäkta barn:

angående deras arfsrätt.......................................................... 53.

P,

Pr estbetyg:

angående förslag till lag rörande sådana betyg, som det
skall åligga presterskapet att utfärda ...............................

15.

6

:»-> ?.*''* Utlåtandets eller

memorialets

11:0.

Presterskapets inkomster:

angående tillägg till 11 § i kongl. förordningen den 11 juli

1862 om allmänt ordnande deraf .............. 43.

se vidare Lönereglering.

Prestgård: se Allmänna byggnader.

Prygelstraff:

angående afskaffande! deraf i fängelserna................................... 13.

4, - -0.

Qvinna: se Klockare.

Qvinnans äktensapsålder: se Giftermålsbalken. - . . \

l\" . 4 i » J,,''j i

R.

Rättegångsbalken: se Domar och Stämning.

Skiftesstadgan den 9 november 1866: *

angående ändrad lydelse af 53 §.................................................. 3.

Skjutsväsendet: kongl. stadgan den 31 maj 1871:

angående tillägg dertill..............................................:........................ 21.

ändrad lydelse af §§ 8, 53 och 56.....a.v... 36.

Sparbanker:

om lag angående sparbanker samt lag angående folkbanker
och vissa med folkbankei1'' jemförliga penningeinrätt ningar.

.............................................................................................. 48.

Straffarbete: se Frihetsstraff''.

Strafflagen :

angående tillägg till 4 kap..........................................20.

ändrad lydelse af 15 kap. 24 §................................... 20, 49.

,, . 23 kap. 7 §....................................... 20, 31.

Se vidare Förfalskning.

Stämning:

angående ändring i gällande lagbestämmelser rörande

stämning........................................................ax..................... 8.

7

.A>* f * a i * i n i! i Utlåtandets eller

iuv.r memorialets

n:o.

I f ~ r

. .''i i

.cl- ''ifiidb ioIyb Ti

M t .mom Oö 2 ''tf gaiibnä ..

Testamente: delgifning deraf, se Ärfdabalken. t-Ubvahu:

Tingshus: se Allmänna byggnader.

A

u.

Éffiolam om-''#) aebnödm vurfosw mlk

Uppbördsår ovision: se Pr ester skåpets inkomster och Kommunalförfattningarna.

Urarfvagörelse: v* -s Jo- i - - 1 "a\Vl,\ ,}v .

angående ändring i kongl. förordningen den 18 september
1862, huru gäld vid dödsfall betalas skall och om
urarfvagörelse, så ock om undanskiftande af egendom

i död makes bo............................................................................. 38.

Utfärdsvägar: se Vägar.

Utmätning af fast egendom för icke intecknad fordran: se Inteckning
och Utsökning slag en.

Utmätning af lös egendom: se Utsökning slag en.

Utslag: so Domar.

UIsökningslagen:

angående ändrad lydelse af 86 §..................................................... 4.

_ ,, 60 och 65 §§................................... 46.

lagstiftning i syfte att frånskild hustru må

erhålla rätt till införsel i mannens enskilda egendom 27.
Se vidare Vexelfordran.

V.

Verkställighet af straff: se Frihetsstraff.

Vexelfordran:

angående formen för vissa vexelmål behandling.................... 14.

Vägar:

angående lagstiftning rörande byggnad och underhåll af

utfarts- och byvägar................................................................. 44.

8

Utlåtandets eller
memorialets

n:o.

Värnpligtslagen:

angående ändrad lydelse i vissa deler deraf............................. 32, 45.

ändring af § 35 mom. 2................................................ 32.

antagande af ny sådan ................................. 32.

Ä.

%

Äkta makars inbördes egendomsförhållanden: se Giftermålsbalken.
Äktenskaps af slutande:

angående utvidgad rätt för medlemmar af svenska kyrkan

att ingå äktenskap inför borgerlig myndighet................

Årfdabalken;

angående tillägg till 20 kap. 1 §..................................................

ändrad lydelse af 18 kap. 1 § ...................................

10.

22.

35.

STCOKHOLM, NYA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET, 1892.

Rättelse

i Lagutskottets utlåtande n:o 12:

Sid. 4, råd 21 uppifrån ordet i framför 22 kap. utgår.

Bih. till Riktd. Plåt. 1892.

7 Sami.

Rättelse

Sid.

i lagutskottets utletande ir.o 21.

7, rad. 19 uppifrån står: mest synes;

läs: måste synas.

Vill. till piksd. Vrot. 1892. 7 Samt,

Rättelse

i lagutskottets memorial n:o 45:

Sid 3, rad. 12 uppifrån står: värnpligtige.

läs: värnpligtige,

Samma sid., rad. 13 nedifrån står: använd,

läs: använd;

Sid. 6, rad. 5 uppifrån står: värnpligtige;

läs: värnpligtige,

Samma sid., rad 12 uppifrån står: använd,

läs: använd;

Bill. till Riksd. Prot. 1892. 7 Samt.