öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1894

Register 1894:LU

Register

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1894.

A.

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Afgäld:

angående skyldighet för egare af afsöndrad jord att utgöra 26.

Arfsrätt: oäkta barns............................................................................... 42, 72.

Arrendelag:

angående utarbetande af ............................................................. 20.

B.

Borgen:

angående inskränkning i gift persons rätt att ingå ............ 16.

Byväg: se Väg.

C.

Cigarrbod: angående stängning af....................................................... 1.

D.

Dikning:

angående ändring i lag om ........................................................ 57.

Bih. till liilcsd. Prof. 1894. 7 Sami. 46 Häft.

2

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

2, 39.

56.

E.

Ecklesiastik boställsordning ...................................................................... 5g

F.

Fattigvården:

om ändring af 1 § i förordningen angående........................... 65.

ii ii n § ,, ,, .......................... 43.

Fideikommiss:

angående upphäfvande af fideikommiss-stiftelser i fast egendom
på landet..................................................................................... 41

Fisker iför ordning ............................................................... g7_

Främmande trosbekännare:

lag om deras öfvergång till svenska kyrkan........................... 28.

angående deras rätt att utträda ur svenska statskyrkan ... 50.

Fylleri:

angående ändrade straffbestämmelser för................................. 52.

Förmyndare:

angående ändring i lagen om förmyndares förvaltning af

omyndigs egendom...................,................................................... 45

Författningar:

angående uppläsande i kyrka af vissa äldre.......................... 31.

angående tiden för allmänna författningars trädande i kraft 32.
Förnyelse:

af inteckning för nyttjanderätt, undantag och servitut ...... 23.

G.

Gdftermålsbalken:

angående tillägg till 1 kap. 6 §

Disciplinstadgan :

angående ändring i 27 §
Död mans bo:

angående värdering af.....

14.

3

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Grufvestadgan:

angående ändring af vissa §§ i................................................. 70, 74.

/

H.

Handelsbalken:

angående ändring af 17 kap. 10 §.............-..............:.............. '' 46.

Handlingar:.

insändande med posten af ........................................................... 16.

Hemfridsbrott:

angående åtalsrätt vid............................................................... 48.

Hemmansklyfning:

angående ändring i förordningen om ....................................... 26.

Husdjur;

angående bestämmelser vid slagt af...................................... 56.

Häradsting:

angående ändring af förordningen om..................................... 71.

f.

Inteckning:

angående ändring i förordniugen om ..................................... 17.

angående ändring af 20 och 23 §§ i förordningen om ..... 22.

angående ändring af 1 § i förordningen angående särskilda

protokoll öfver lagfarter, inteckningar m. m..................... 56, 73.

angående lossning af inteckning ............................................... 57.

Inteckning sbok: vitsord åt...................................................................... 23.

J

Jordabalken:

angående ändring af 11 kap. 2 §................ 17.

Jordfästning: lag om .............................................................................. 27.

Justitieombudsman:

angående hans ernbetsförvaltning

4.

4

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

K.

I .* '' ; '' , * f 5 , K . ... _

Kammarrätt:

angående klagan öfver kammarrätts beslut i fättigvårdsmål 43.
Klockare: se Organist.

Klämtning: angående upphörande af .............................................. 35.

Kofoder: angående skollärares rätt till............................................... 51.

Kommunal rösträtt: ................................................................................. n? 30.

Kommunal styrelse:

a) på landet:

angående ändring i 11 § i förordningen om............. .............. 11, 30.

n jj n ^ § 11 it v .....................»ii'' 59.

» ''1 n § 11 11 ii .......................... 24.

b) i stad:

angående ändring af 28 § i förordningen om ....................... 59.

c) i Stockholm:

angående ändring af 11 § i förordningen om...................... 59.

Konfirmation: se Själavård.

Konkurslagen: angående ändring i 71 § ............................................ 15.

Kronoutskylder:

angående husbondes ansvar för tjenares ................................ 68.

Kungörelser;

angående uppläsande i kyrka af .............................................. 33.

om försäljning af utmätt fast egendom .................................. 37.

Kyrkolagen:

angående ändring af 12 kap. 3 § ............................................ 35.

Kyrkomöte:

angående ändring i förordningen om ...................................... 29.

Kyrkostämma:

angående ändring i 23 § i förordningen om.......................... 13.

11 . »1 i? 24 § ,» i, 1, ........................... 59.

angående tillägg till 25 § 3 mom. i förordningen om kyrkostämma
m. m. i Stockholm den 20 november 1863 ........ 13.

angående ändring af 26 § i samma förordning.................... 59.

Kyrkovärd:

angående tillsättning af................................................................ 19.

Köpeskilling: ogulden ....................;...................................................... 17.

5

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

L.

Lagfart:

angående ändring i förordningen om .......................-..............

af 17 § i förordningen om........................

,, af l § i förordningen om särskilda protokoll
öfver lagfarter m. in.........................................................

Landsting:

angående ändring af 1 § i förordningen om.........................

ii n ii ^ § n n ii ...........................

n ii n 25 § 1 mom. ...........................

Legostadgan:

angående ändring i 34 §...........................................................

Lifr än teanstalt:

angående obligatorisk insättning i .......................................

Lösdrifvare:

angående ändring i förordningen derom ................................

17.

31.

56, 73.

53.

59.

12.

68.

5.

6.

M. .

Medborgarerätt:

lag om förvärfvande och förlust af......................................... 34.

Medborgerligt förtroende:

vilkor för vissa uppdrag .............................................................. 59.

Mönster och Modeller:

angående lag till skydd för industriella.................................. 61.

Mönstring: af värnpligtige....................................................................... 44.

N.

Nattvard: se Själavård.

Näringsfrihet:

angående ändring i förordningen om

36.

6

i Utlåtandets

eller

memorialets

0. n:o.

Omyndig: se Förmyndare och Handelsbalken.

Ordförande: i landsting .......................................................................... 12.

Organist: lag om tillsättning af ....................... 18.

Oäkta barn: angående deras arfsrätt ................................................. 42, 72.

P

Presterliga fenster:

angående ändring i lagen derom ............................................ 10.

R.

%

Rättegångsbalken:

angående ändring af 1 kap. 2 §.............................................. 59, 71.

n ii n 17 kaP..................................................... 71.

ii ii n 23 kap. 2 §................................................ 71.

Rösträtt: kommunal................................................................................. 11, 30.

S.

Sakkunnige :

angående lag om ........................................................... 71.

Sammanläggning: af straff ....................................................................... 7.

Sexman: val af.......................................................................................... 21.

Själavård: lag om..................................................................................... 27.

Sjöförklaring:

lag om skyldighet för svensk domstol att upptaga............... 49.

Sjölagen: angående ändring af 227 §................................................... 40.

Sjöolycka: se Sjöförklaring,

Skiftesstadgan:

angående ändrad lydelse af 78 § 5 punkten........................... 69.

Skogsuf kastning:

angående boställshafvares andel i boställes........................... 66.

?

Utlåtandets

eller

memorialet»

n:o.

Skogsföröddse: lag om .........................................,........................9.

Slagt: se Husdjur.

Sprit:

lagstiftning om tekniska fabrikat, innehållande .................... 36.

Strafflagen:

angående ändring af 4 kap. 10 §........................................... 7.

7 kap. 3 §........................ 60.

« « » 10 kap- 5 §...................................-...... 47.

» « n 11 kap. 13 § ...................................;.......... 48.

18 kap. 15 §............................................. 52.

Strafflagen för krigsmagten:

angående ändring af 35 § .......;................................................. 7.

T.

Taka händer:

nedsättning i..................................................................................... 38.

Tjensteman:

förbrytelse mot en vid enskild jernväg m. m. anstäld........ 47.

U.

U tf artsvåg: se Väg.

Utmätning ................................................................................................. 3,

Utsökningslagen:

angående ändring i 39 § .............................................................. 38.

» » 99 § ........................................................... 37.

V.

Vattenrätten:

förordning angående vissa delar af........................................... 67.

Vilkorlig frigifning................................................................................... 63.

8

Utlåtandet*

eller

memorialet* *

n:o.

Vilkorliga straffdcnnar ....................... ....................................................... 64.

Väg.:

angående byggande och underhåll af utfarts- och byvägar 8.
Väghållning sbesvärets utgörande på landet:

angående uppskof med tillämpning af lagen om ................. 62.

Värdering:

lag om värdering af död mans bo............................................ 56, 73.

Värnpligtslagen :

angående ändring i 32 §..........t.................................................. 44.

Y.

Yrkes far a:

om .tillägg till lag angående skydd mot ................................ 54.

Ä.

Årfdabalken:

om ändring i 3 kap........................................................................ 25.

n 9 kap. 4 §........................................................... 56, 73.

n v 22 kaP- 4 § ........................................................... 45.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1894.

lättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 27 (reservationen).

r

Sid. 15, rad. 8 uppifrån står: von Krusenstjerna, Fröberg, C. H.

Lundström och L. O. Larsson.
läs: von Krusenstjerna, Fröberg, C. H.
Lundström, Pehrsson och L. O. Larsson.

Bih. till Biksd. Prof. 1894. 7 Sami. 14 Häft.

Rättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 38.

Sid. 6, råd. 9 uppifrån står: rätten

läs: hofrätten

Bih. till Riksd. Rrot. 1894. 7 Sami 20 Saft.

Rättelse.

I lagutskottets utlåtande n:o 58 s. 35 skall 3 stycket i 68 § rätteligen
lyda:

3. Å andra klassens bostadsboställen på landet skall pastoratet,
enligt hittills gällande föreskrifter, fortfarande bygga och underhålla
tiondelada, så länge boställshafvaren uppbär tertialtionde in natura.

Bih. till Riksd. Prot. 1894. 7 Sami.