öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897

Register 1897

Register

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897.

A. Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Ava: . . .

angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit
ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som

särskild straffart ............................................................................... 57.

Aktiebolag :

angående ändringar i lagen om aktiebolag ................................. 54.

se för Öfrigt jernvägsaktiebolag.

Anvisning: so Check.

Arbetsaftal:

angående lagstiftning till skydd för ............................................... 50.

Arrendelag:

angående utarbetande af ................................................................... 10.

B.

Bevisning inför rätta: so Rättegångsbalken.

C.

Check:

angående förslag till checklag.................. 31.

Rih. till Iiiksä. Vrot. 181)7. 7 Sami. 40 Höft. 1

2

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

D.

Domhafvande: se Lagman.

Dömde, oskyldigt, se Ersättning.

E.

Eg anderätt: se Skrift.

Ersättning:

angående ändrad lydelse af 1 § i lagen om ersättning af allmänna
medel åt oskyldigt häktade eller dömde................... 38.

F.

Firma: se Föreningar.

Fotografisk bild:

lag angående rätt att återgifva fotografisk bild........................... 47.

Främmande trosbekännare:

angående ändrad lydelse af 13 § i kongl. förordningen den
31 oktober 1873 ................................................................................ 26.

Fylleri:

angående ändrade straffbestämmelser för...................................... 21.

Föreningar:

angående ändring i lagen om registrerade för föreningar
ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895 ................................. 54.

Förskingring: se Strafflagen.

G.

Gode män i konkurs:

angående ändrade föreskrifter rörande val af

8.

3

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Grufföretag:

angående rätt för kronan till andel i vinst af grufföretag å
kronojord............................................................................................ 34.

Gästgifveri: se Skjutsväsendet.

H.

Handelsböcker och Handelsräkningar:

angående ändring i förordningen den 4 tnaj 1855..................... 27.

Hinderslöshet: se Äktenskap.

Häktade, oskyldigt: se Ersättning.

Häktning:

angående ändrade bestämmelser derom......................................... 20.

Här ads fängelse:

angående ändrad lydelse af lagen angående skyldighet att
deltaga i kostnaden för byggande och underhåll af tingshus
och häradsfängelse.................................................................... 25.

Häradshöfding: se Lagman.

Häradsnämd:

angående utvidgning af dess inflytande på domstolens beslut 28.

Häradsting:

angående ändrad lydelse af § 9 i förordningen angående
ändring i vissa fall af gällande bestämmelser om häradsting
den 17 maj 1872 .............................................................................. 27.

angående ändrade bestämmelser i fråga om kungörande af
slutting................................................................................................ 36.

Hästar:

angående ändring af § 4 i lagen den 24 maj 1895 angående
anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens ställande
på krigsfot......................................................................................... 58.

I.

Inteckning:

angående ändringar i förordningen den 16 juni 1875

ii

11

ii

45.

49.

ii

4

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

J.

Jernväg saktiebolag:

angående lag innefattande särskilda bestämmelser om............. 3.

Jordabalken:

angående ändring i 14 kap........................................................ 27.

se Arrendelag.

Justitieombudsmannen:

angående granskning af hans embetsförvaltning ........................ 1.

„ anställande af en kommissionär hos........................... 14.

K.

Kommissionär: se Justitieombudsmannen.

Kommunal beskattning:

angående ändrade grunder för.................................................... 24, 33.

Kommunalstyrelse:

angående utsträckning åt rätten att anföra besvär öfver vissa
kommunala beslut.......................................................................... 11.

se: Stadsfullmägtige.

Konkurrens:

angående åtgärder mot illojal sådan ............................................... 59.

Konkurslagen:

angående ändrad lydelse af 41 §..................................................... 7.

„ ändrade föreskrifter rörande bestämmande af arfvode

åt konkursförvaltning..................................................... 8.

se: Gode män och sysslomän.

Konstverk:

angående rätt att efterbilda konstverk............................................ 46.

Kungörelse:

angående ändrade bestämmelser om uppläsande i kyrka af
kungörelse om lagfartsansökning, som förklarats hvilande,
och om dess införande i länskungörelserna........................ 6.

Köttbesigtning:

angående köttbesigtnings- och slagttvång m. m.......... 30, 53, 60.

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

L.

Lagfart:

angående ändrad lydelse af 10 § i förordningen den 16 juni
1875.................................................................................................... 6.

Lagman:

angående bestämmelse, att ordinarie domhafvande på landet

skulle benämnas lagman................................................................ 13.

Lagsökning: se Utmätningsman.

Landsting:

angående ändrad lydelse af 32 § i förordningen om landsting 37.

n ii ii v 47 § „ i, i, ii 22.

M.

Mobilisering: se Hästar.

Modeller:

angående lag om skydd för vissa mönster och modeller......... 32.

„ „ beräkning i vissa fall af tid, som afses i lagen

om skydd för mönster och modeller ............... 48.

Mönster: se Modeller.

N

Nämnd: se Härads nämnd.

Näring slag stiftning:

angående ändringar i gällande

P.

Papper:

angående det i statens tjenst använda

19.

6

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Patent:

angående ändring af 3 och 25 §§ i förordningen angående
patent och om ändrade bestämmelser rörande utöfningstvånget.
........................................................................................... 9j 17.

angående beräkning i vissa fall af tid, som afses i förordningen
angående patent.................................................................................. 4g.

Presterliga tjänster:

angående tillägg till § 26 mom. 1 i lagen angående tillsättning
af presterliga tjänster............................... 4.

Pr ester skåpets inkomster:

angående förändrad lydelse af 11 § 2 mom. i förordningen
den 11 juli 1862 ............................................................................ 29.

v Prokurist: se Aktiebolag.

Q.

Qvinna:

angående rätt för qvinna att vara rättegångsombud

5.

R.

Rättegångsbalken:

angående ändrad lydelse af 15 kap. 2 §...................................... 5.

ii ii ii 17 kap. 3 § och angående förslag

till lag om bevisning inför rätta 27.
ii ii v ii 25 kap. 9 § ....................................... 39.

Rättens ombudsman:

angående ändrade bestämmelser om förordnande af................. 7.

Rösträtt: se Stadsfullmägtige.

S.

Sjukkassor:

angående ändrad lydelse af 1 § i lagen den 30 okt. 1891 40.

7

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Sjölagen:

angående tillägg till 16 och 60 §§................................................... 43.

Skiljemän:

angående slitande genom skiljemän af tvister mellan arbetsgivare
och arbetstagare............................................................. 50.

Skjutsväsendet:

angående ändrad lydelse af 8 § i stadgan den 31 maj 1878 35.

Skrift:

angående ändring i vissa delar af lagen om eganderätt till
skrift ................................................................................................... 56.

Slagthus och Slagttvång:

angående förslag till förordning om köttbesigtnings- och slagttvång.
........................................................................................ 30, 53, 60.

Slutting: se Häradsting.

Stadsfullmägtige:

angående ändring i

val af................................................................................ 12.

Stadsplaner:

angående ordnandet af rättsförhållandena mellan kommuner
och enskilda vid genomförande af stadsplaner m. m.......... 51.

Straffrihet:

angående inskränkning af straffriheten för barn öfver 14 år 57.

Strafflagen:

angående sådan ändring i gällande strafflagstiftning, att den
tid, hvarunder tilltalad person suttit häktad, må kunna till -

godoräknas honom vid utmätande af straff............................. 41.

angående ändringar i 10, 11 och 14 kap.................................. 57.

„ ändrad lydelse af 11 kap. 15 § .................................. 44.

„ „ „ „ 15 kap. 23 och 24 §§ .................. 55.

„ „ . „ n 18 kaP- 15 § 2L

„ tillägg till 22 kap. 11 §................................................... 42.

„ ändring i 19 § i förordningen om strafflagens införande 20.
se vidare Aga.

Sysslomän i konkurs:

angående ändrade föreskrifter rörande val af

gällande bestämmelser om rösträtt vid

8.

8

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

T.

Ting: se Häradsting.

Tingshus:

angående ändrad lydelse af lagen angående skyldighet att
deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af tingshus

och häradsfängelse............................................................................. 25.

Tobak:

angående tillägg till kongl. förklaringen den 9 juni 1893...... 23.

U.

Utmätningsman:

angående lagändring i syfte att för utbekommande af visst
slag af fordran handräckning skulle kunna sökas omedelbart

hos utmätningsman ....................................................................... 16.

Utsökning slagen:

angående ändring af 12 § utsökningslagen och 10 § 4 mom.

af förordningen om utsökningslagens införande ..................... 31.

se vidare ofvan: Utmätningsman.

V.

Vad: se Rättegångsbalken.

Varumärken:

angående ändring i vissa delar af lagen den 5 juli 1884 2.

„ lag om beräkning i vissa fall af tid, som afses i

lagen den 5 juli 1884 .................................................. 48.

Vittnen:

angående ändring i lagen om ersättning af allmänna medel

till vittnen i brottmål.................. 27.

se vidare: Rättegångsbalken.

Väghållning sbesväret:

angående ändringar i och tillägg till lagen den 23 okt. 1891 52.

*

9

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Y

Yrkes far a:

angående ändringar i lagen om skydd mot yrkesfara............... 18.

Ä.

Äktenskap:

angående ändrade bestämmelser rörande styrkande åt hinderslöshet
för ingående af äktenskap ............................................... 15.

Ärfdabalken:

angående ändrad lydelse af 5 kap. 1 §......................................... 27.

Bih. till Iiiksd. Prof. 1897.

7 Sand. iO Häft.

2