öfver lagutskottets vid riksdagen år 1888 afgifna utlåtanden och memorial

Register 1888:LU

1

Register

öfver lagutskottets vid riksdagen år 1888 afgifna utlåtanden och memorial.

A.

Utlåtandets eller
memorialets

Afsöndring af jord och hemmansklyfning, kongl. förordningen 6
augusti 1864:

angående förslag till lag angående hemmansklyfning

och jordafsöndring .......................................................

Allmänna byggnader:

angående skyldighet att underhålla tingshus och härads fängelse

...................................................................................

Ansvarighetslagen för statsrådets ledamöter:

angående ändring af § 11.......................................................

27.

26.

19.

B.

Borgen:

angående utarbetande af förslag till ändrad lagstiftning i

fråga om borgen .................................................................. 9.

Boställe:

se Prestboställe.

Byggningabalken:

se Allmänna byggnader.

F.

Fastighetsbok:

se Gravationsbevis.

Fattigvården:

angående ändring i 22, 23 och 25 §§ kong], förordningen

den 9 juni 1871 .................................................................... 40.

Bill. till Riksd. Brok 1888. 7 Samt. 25 Häft.

Utlåtandets eller
memorialets
u:o

Folkundervisningen:

angående ändring i bestämmelserna rörande kostnaderna

för folkskoleväsendet ............................................................. 28.

Fotografialster:

''angående lagbestämmelser till skydd mot efterbildning af

dylika........................................................................................ 41.

G.

Giftermålsbalken:

angående upphäfvande af gällande lagbestämmelser i fråga

om morgongåfva ..................................................................... 21.

Gravationsbevis:

angående förslag att fastighetsbok skall ega ovilkorlig!

vitsord vid utfärdande af gravationsbevis ..................... 13.

H.

Hemmansklyfning:

se Afsöndring af jord.

Hundkreatur:

angående bestämmande af straff för uraktlåten vård om

hundkreatur............................................................................. IG.

Husförhör:

angående upphäfvande af förordningen angående plikt och
straff för dem, som försumma bevistande af katekesförhör,
4 december 1765 ....................................................... 5.

Häradsting:

angående ändrade bestämmelser i fråga om domhafvandes
skyldighet att utfärda uppropslistor ....................................... 24.

I.

Inteckning:

angående medgifvande af rättighet åt fastighetsegare att
låta inteckna sin fasta egendom äfven på sådant sätt

att inteckningen blefve gällande utan förnyelse ...........

upphäfvande af inteckningsförnyelse ................................

se vidare Gravationsbevis.

13.

13.

3

J.

Utlåtandets eller
memorialets
n-.o

Jordabalken:

angående ändrad lydelse af 1 kap. 2 § .................................. 33.

Justitieombudsmannens embetsförvältning:

angående granskning deraf........................................................... 2.

K.

Katekesförhör :

se Husförhör.

Klockare:

angående upphörande af klockares brefbäringsskyldighet... 6.

Kommunalförfattningarna:

rörande särskilt kongl. förordningen om kommunalstyrelse på
landet:

angående ändring af §§ 4, 8, 11, 57 och 59 ............ 43, 46.

förslag att den, som inom kommun brukar fast
egendom, må sedan han egendomen tillträdt och
efter anmälan införas i kommunens röstlängd och
utöfva rösträtt för det egendomen påförda fyrk -

tal .................................................................................... 43.

rörande särskildt kongl. förordningen om landsting:
se landstingsskatt.

Konkurslagen, 18 september 1862:

angående ändrad lydelse af 34 och 144 §§............................ 3.

ändring i 130 § ...................................................................... I t.

,, ändrade bestämmelser om arfvode för konkursbos förvaltning
........................................................... 22, 30, 42.

,, tillägg till 73 § ..................................................................... 22.

,, upphäfvande af 41 § ............................................................... 22.

,, ,, institutionen rättens ombudsman ......... 22.

ändradt sätt för kungörande af borgenärssammanträden 22.

Kyrkolagen, 3 september 1686:

angående utarbetande af förslag till ny kyrkolag..................6 8.

ändrad lydelse af 15 kap. 11 §......................................... 25.

4

L.

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Landstingsskatt:

angående ändrade bestämmelser rörande dennas utgörande 45.
Legostadgan, 23 november 1833:

angående tillägg till 31 §.............................................................. 31.

M.

Morgongåfva:

se Giftermålsbalken.

N.

Nyttjanderättsaftal:

angående ändring i kong!, förordningen angående tiden för

nyttjanderättsaftals bestånd 16 juni 1875 ....................... 29.

P.

Patent:

angående ändrad lydelse af 22 § i förordningen angående

patent, 16 maj 1884 ........................................................... 36.

Prestboställe:

angående ändrade bestämmelser rörande afkastningen af

skog å ecklesiastika boställen .......................................... 44.

Presterliga tjenster:

angående ändrad lydelse af 30 § i lagen angående tillsättning
af presterliga tjenster, 26 oktober 1883 ............... 4.

Presterskapets aflöning:

angående ändring i vissa delar af kongl. förordningen angående
allmänt ordnande af presterskapets inkomster,

* 12 juli 1862.......................................................................... 39.

5

Utlåtandets eller
memorialets

Ränta: in:o

angående ändrade föreskrifter rörande ränta .......................... 23.

Rättegångsbalken:

angående ändrad lydelse af 26 kap. 1 §........................... 10, 15.

se vidare Häradsting.

s.

Sjölagen, 23 februari 1864:

angående ändring i 60 §................................................................ 34.

Skiftesstadgan:

angående förslag att de så kallade skiftesliqviderna skola
upprättas efter det skiftesförrättningen i öfrigt vunnit

laga kraft" .......................................................................... 37.

,, tillägg till 3 § 2 inom........................................................ 37.

Skogshushållning:

angående ändring af gällande stadganden till förekommande
af öfverdrifven afverkning å ungskog inom Vesterbottens

och Norrbottens län............................................................. 7.

,, förslag till lag angående skyldighet för enskilde skogsegare
i riket, med undantag af Gotlands samt
Norr- och Vesterbottens län, att efter afverkning

sörja för skogsåterväxt................................................. 29.

se vidare Nyttjanderättsajtaf Pr estboställe.

Sparbanker:

angående ändring i kong], förordningen 1 oktober 1875...... 38.

Strafflagen:

angående upphäfvande af 23 kap. 7 §................................... 11.

ändring af 7 kap. 3 §.................................................. 12.

r . .ii 23 kap. 3 § ............................................... 14.

tillägg till 3 kap. 10 § ............................................. 17.

Uppropslistor:
se Häradsting.

Bill. till Päksd. Prof. 1888.

u.

7 Samt. 25 Raft.

2

6

Utlåtandets eller
memorialets
n:o

Utsökningsväsendet :

angående tillägg till 104 § utsökningslagen, 10 augusti 1877 18.
ändrad lydelse af 2 § samma lag ................................. 20.

V.

Varumärken:

angående ändring af 12 8 i lagen om skydd för varumärken,
5 juli 1884 ............................................................... 36.

Vivisektioner, så kallade:

angående lagstiftning till inskränkande af sådana .............. 35.

Vägar:

angående meddelande af bestämmelser rörande klandertalan
i fråga om verkstäld delning af enskild utfarts- eller
byväg ........................................................................................... 32.

o

A.

Återlemnande af motion.................................................................... 1.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1888