över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtandenvid 1916 års lagtima riksdag

Register 1916:Tfu Andra kammaren

Andra kammaren

Register

över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden
vid 1916 års lagtima riksdag.

(Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran

utlåtandets nummer,)

Allmänna byggnader, entreprenörer vid ................................................... IV: 7, 14

Allmän åklagare, avlönande av ..................................................................... V: 1

Andra kammarens arbetsordning, tillägg till ................................................ V: 11

Arkivalier, kommunala, ordnande och förvaring av......t............................. I: 1, 9

Brännvin, vin och Öl, inskränkning av möjligheten för värnpliktiga att

inköpa ................................................................................................ II: 11, 13

Bränsle, lagring av.......................................................................................... IV: 12

Cellulosaindustrien, missförhållanden inom ................................................... IV: 13

Distriktsveterinärers arvoden, reglering av ................................................... II: 1

Efterkravs- eller postförskottsgods, rätt för mottagare därav att skydda

sin rätt...................................................................................................... III: 4

Enskilda järnvägsföretag, förpliktande att lämna bidrag till understöd åt

andra järnvägar...................................................................................... III: 5

Fattiga lärjungar vid offentliga läroanstalter, studiemöjligheter för ......... I: 13

Fiskeripolitik, rationellt befrämjande av .............................................. IV: 6

Flottans värnpliktiga manskap, spisordning för.......................................... II: 7

Folkskolestadga, ändringar i gällande............................................................ I: 12

Fredskonferens av neutrala stater.................................................................. V: 9

Fågelarter, skydd för vissa ........................................................................... V: 8

Fängelseväsendet, reformering av ................................................................. II: 2

Förrättning smän för utmätning i enskilda mål, ersättning åt..................... V: 7

Gifta underofficerare, inkvarteringsförbållanden för .................................... II: 3

Huslig ekonomi, obligatorisk undervisning i ................................................ I: 5

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 13 sand. (Register.)

2

Inkvartering sförhåttanden för arméns gifta underofficerare ............

Justering av vågar ..............................................................................

Karlskrona Växjö järnväg, statsförvärv av ....................................

Karlskrona örlogsvarv under civil ledning .......................................

Kommunala arkivalier, ordnande och förvaring av ........................

Kristendomsunder visning en ..................................................................

Kungl. teatra?-na, revision av reglementena för ..............................

Kvinnor å offentliga platser, skydd för .........................................

Kylhusväsendet ....................................................................................

Kyrkobibel, rätt att under viss tid begagna gällande .....................

Laxfisket i Mörrumsbukten ...............................................................

Livsmedelslag, förslag till ..................................................................

Malmfyndigheters tillgodogörande.......................................................

Milstolpar, tillsyn åt kvarvarande.....................................................

Mineraloljor, statsmonopol å ..........................................................

Mörrumsbukten, laxfisket i..............................................................

Neutrala stater, fredskonferens av...............................................

Penninglotteri, inrättande av............................................................

Pensionsförsäkringen, lättnader för kommunerna i utgifter genom
Pensionsinrättningar, kungl. teatrarnas revision av reglementena för....

Provinsialläkares arvoden, reglering av..........................................

Prästbetyg, ändring i föreskrifterna rörande utfärdande av.........

Psykiatrisk läkarepraktik, frihetens värnande mot .....................

Reglementariska föreskrifter för riksdagen ...................................

Riksdagens ledamöter, statistiskt tryck till ....................................

Samvetsbetänkligheter mot vapentjänst ..........................................

Seminarium, ang. ändring i villkoren för inträde såsom lärare

Sinnesslöa, vården av ...................................................................

Sparsamhet, väckande av intresse för............................................

Spisordning för flottans värnpliktiga manskap ............................

Statistiskt tryck till riksdagens ledamöter..................................

Statsmonopol å mineraloljor .........................................................

Statsobligationslotteri, inrättande av............................................

Taxor för trafik å enskilda järnvägar .........................................

Telefonreglemente, ändringar i gällande ......................................

Telefonsamtal ................................................................................

Télefontaxeområden, uppdelning av ............................................

II: 3

V: 3

... III: 3

... IV: 5

.. I: 1, 9

I: 8
... V: 13
II: 4, 10
.. II: 12
I: 4

... IV: 11
... II: 6

IV: 4, 10
I: 2
.. IV: 9

.. IV: 11

... V: 9

... I: 10

.. IV: 3

.. V: 13

... II: 1
I: 6
II: 8

.. V: 3, 5
... V: 2

. V: 10
I: 3
... II: 9
I: 7
... II: 7
V: 2
... IV: 9
I: 10

.. III: 6
III: 8, 9
III: 8, 9
III: 8, 9

3

Tjänstefrimärken och Tjänstebrevkort, rätt för vissa kommunala förtroendemän
att begagna ................................................................................ III: 1

Tjänstgörings- och avlöningsförhållanden för flottans A-klass värnpliktiga V: 12

Trålfartyg, personalen å........................................................................... Ill: 7

Tullrestitutionsgods, tullbevakning av .................................................. V: 4

Underbefälets vid armén befordran ............................................................ IV: 8

Uppbörden av de direkta skatterna till staten, ändring i sättet för ......... I: 11

Utmätning, i enskilda mål, ersättning åt förrättningsmän........................... V: 7

Vanhäfd å viss egendom, hämmande av ............................................... IV: 2, 15

Vapentjänst, samvetsbetänkligheter mot ...................................................... V: 10

Vaxkabinett...................................................................................................... H: 5

Vintertrafiken utmed norrlandskusten, underlättande av ........................... III: 2

Vågar, justering av ....................................................................................... V: 6

Värnpliktige, inskränkning i möjligheten att inköpa brännvin, vin och Öl II: 11, 13
» , tillhörande flottans A-klass, tjänstgörings- och avlöningsförhållanden
för ........................................................................................ V: 12

Västra centralbanan, statens inlösande av .................................. Hh 3

Åklagare, allmän, avlönande av .......................................................... V: 1