över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtandenvid 1918 års lagtima riksdag

Register 1918:Tfu Andra kammaren

Andra kammaren

Register

över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden
vid 1918 års lagtima riksdag.

(Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den
följande siffran utlåtandets nummer.)

Arbetskamrar, införande av .............................................................. jy.

Avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxeringen av prästerskapets ............ IV: 4

4 Bad, beredande åt befolkningen å landet av tillfällen till varma ..... H- 8

Badanstalter å landsbygden, inrättande av......................................II- 8

Barnavard, utredning om utsträckt undervisning i.............p............... jj. y

Barnavårdsanstalter, utredning om statsunderstöd åt vissa ..... jj! 7

Barn, mindre begåvade, viss föreskrift om undervisning av.............. L 9

Biblioteksväsende, utredning rörande Sveriges ........................... j. g

Biskop, upphävande av biskops självskrivna utövande av prokanslersämbetet i. 8

Biskops och konsistoriums överinseende över de allmänna läroverken och

statens folkskoleseminarier, avskaffande av .......................... j. ^2

Bostadshus, utredning om statens medverkan till uppförande av IV- 9

Bostadstillgången, åtgärder för ordnande inom vissa samhällen av ...... III- 3

Bränslekommissionen, överflyttande av dess verksamhet till skogsvårdssty relserna

...................................................................... J jjj. g

Bunkers,^ beredande åt svenska fartyg i oceanfart efter kriget av....... V: 9

Böters fördelning enligt vissa kristidsförfattningar ............................................ jj'' 4

Bjur, levande, offentlighet vid vetenskapliga experiment å ............................ II: 5

Egnahemsrörelsen, utredning om nya eller ändrade bestämmelser för ............ IV: 11

Fartyg, svenska i oceanfart, beredande av »bunkers» efter kriget åt V: 9

Fideikommisstiftelserna, beredande av äganderätt eller tryggad besittningsrätt

åt innehavare av torp i samband med eventuellt upphävande av.......... IV: 12

Piskar, åtgärder till skyddande av matnyttiga ..................................... jj. jq

Flygtrafik, utredning om åtgärder till främjande av reguljär ..................... III- 5

P olkskoleväsendet, statsbidrag till kommunernas utgifter för I- 7

Frankotecken, ändring i bestämmelserna om provision vid försäljning av ...... III: 4

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 13 samt (Begister.)

2

Hembygdshörer, statsunderstöd åt.....................................................................

Hushållning ssällskapen, reform av .................;..........................V", V.:,";"

Hären, ändring i bestämmelserna om anställning m. m. för underbefälet vid

Instruktionen för landshöfding urna, ändring i § 10 av....................................

Jordbruk, befrämjande av kooperativa .......................................................

> utsträckt ledighet åt värnpliktige för ...............................................

Järnvägarna, skärpning av kompetensfordringarna vid ....... ......................

» viss ordningsföreskrift rörande paesagerartrafiken å.....................

Kalk, beredande av rikligare tillgång och billigare pris å ..............................

Kouifuufierucis utgifter för folkskoleväs6ndet, statsbidrag till

Konstalster hos nationalmuseet, ökad spridning av ..........................................

Kooperativa jordbruk, befrämjande av ..............................................................

Kristidsförfältning ar, fördelningen av böter enligt vissa.............................

Kvinnlig ungdom, utvidgande av statens undervisningsverksamhet till att omfatta
.............................................................................................................

Kyrkan och staten, upplösning av sambandet mellan .......................................

Landskyld, utredning om avlösning av ............................................................

Lantbrevbärare, ändrat sätt för anställning av .................................................

Lantbruksredskap, maximipris å...........................................................................

Legostadgans avskaffande ..............................................................................

Livsmedelsproduktionens allmänna läggning, utredning om ............................

Lån mot säkerhet av inteckning i kreatursbesättning och inventarier...............

Löneförmåner, poststationsföreståndares ...............................................-............

Matnyttiga fiskar, åtgärder till skyddande av ...................... ..................

Militärbiljett, ändrade bestämmelser för officerares och underofficerares ratt

att använda ...................................................................................................

Militärförsvaret, avveckling av det nuvarande ........................................;

1Militär övning ur inställande tillsvidare under år 1918 av

Nationalmuseum, ökad spridning av konstalster hos.........................................

Ogräs, åtgärder från statens sida till underlättande av jordbrukarnas kamp

mot...........................................................""..............................................

Ordning sstadgan för rikes städer, ändring i 13 § av .......................................

Papper, maximipris å .....................;..................................................

Passager artrafiken å järnvägarna, viss ordningsföreskrift rörande ...............

Pensionering av viss arbetskraft vid enskilda sociala anstalter, statens med

Postförare å landsvägslinjer och lantbrevbärare, ändrat sätt för anställning av III. 13

Poststationsföreståndares löneförmåner .............................................................. *

Prokanslersämbetet vid universiteten, upphävande av ...................................... 1: ö

I:

2

II:

3

IV: :

13

IV:

2

IV:

3

V:

3

III:

9

III:

1

II:

11

I;

7

I:

4

IV:

3

II:

4

I:

11

I:

14

IV:

5

III:

13

V:

5

IV:

6

II:

13

V:

13

III:

6

II:

10

III:

2

V:

2

V: 3,

12

I:

4

i

. II:

2

. IV:

1

. V:

14

III:

IV:

3

Provision vid försäljning av frankotecken, ändring i bestämmelserna för ...... ITT: 4

Provisoriskt rusdrycksförbud samt ersättning åt personer, som därav berövas

sitt arbete ...................................................................................................... jj; i

Prästerskapets avlöning, enhetliga bestämmelser om uttaxering av.................. IV: 4

Religionsundervisningen i skolorna, reformering av ......................................... I: 10

Benskötseln i Muonionalusta kapellförsamling, undanröjande av vissa genom

lagändring uppkomna svårigheter för ........................................................ V: 15

Restantier, utredning om åtgärder för åstadkommande av minskade ............... V: 16

Riksdagens ledamöter, införande i riksdagstrycket av förteckning å ............... V: 1

Riksdagstrycket, införande av förteckning å riksdagens ledamöter i .............. V: 1

Rusdrycksförbud, provisoriskt, samt ersättning åt personer, som därav berövas

sitt arbete ............................................................................................. H; i

Ryssland, utredning rörande alternativt förslag till trafikförbindelse med ...... III: 10

Skattefrälseränta, ändring i sättet för uppbörden av ...................................... II: 9

Skatter, utredning om åtgärder för minskade restantier och avskrivningar av V: 16

Skolmateriel, kostnadsfri, för barn i folk- och småskolor................................ I: 1, 16

Skånska stenkolsindustrien, statens övertagande av .......................................... TV- 7

Småbruksjord, åtgärder för ökning av.................................................................. IV: ll

Sociala anstalter, statens medverkan till pensionering av viss arbetskraft vid

enskilda ........................................................................................................ jy. g

Socker, införande av statsmonopol å tillverkning och import av ................... Ill: 12

Spannmål, avhjälpande av missförhållanden vid rekvisition för statens räkning
av.......................................................................................................... IX: 6

Statsmonopol å tillverkning och import av socker ''........................................... III: 12

Statsstipendier åt vissa lärjungar vid statens tekniska elementarskolor och likställda
enskilda anstalter ............................................................................. I: 17

Stenkolsindustrien, statens övertagande av skånska .......................................... IV: 7

Stubbved å statens skogar, anläggning av tjärugnar för tillvaratagande av .. V: 6, 17

Studentexamens omläggning i viss riktning ......................................................... I: 6

Svenska handelsflottans förluster av människoliv och egendom under världskriget,
redogörelse över ................................................................................. y: 4

Svensk författningssamling, åvägabringande av större överskådlighet och ordning
beträffande .......................................................................................... y. 2 10

Sveriges biblioteksväsende på visst område, utredning angående ..................... I- 5

Taxor för statens järnvägar samt telegraf- och telefonväsende, hänskjutande

till riksdagens prövning av .......................................................................... III: 11

Tekniska högskolan, inrättande av en professur i statistik och folkhushålls lära

vid......................................................................................................... I: 43

Tjärugnar för tillvaratagande av stubbved å statens skogar, anläggning av V: 6, 17

Underbefälet vid hären, ändring i bestämmelserna om anställning m. m. för IV: 13

Undervisning av mindre begåvade barn, viss föreskrift om .............................. I: 9

Ungdomens förvildning, åtgärder till motarbetande av....................................... II: 12

Utrikes representationen, förändringar och utvidgningar inom........................... V: 8

4

Vetenskapliga experiment å levande djur, offentlighet vid.................................

Virke, statens medverkan till upptagande av i flottled sjunket ........................

Världskriget, redogörelse över svenska handelsflottans förluster av människoliv
och egendom under ...........................................................................

Värnpliktiga, beredande av arbetskraft åt jordbruket genom utsträckt ledighet
för .......................................................................................................

Värnpliktiga ungdomens utbildning i yrkestekniska ämnen, åtgärder for ......

Värnpliktiga ungdomen, åtgärder för förbättrad sedlig och andlig vård för
den ................................................................................................................

II: 5
III: 7

V: 4

V: 3
I: 8

I: 15

Yrkesräkning, anordnande av ................................................................. .

Yrkestekniska ämnen, åtgärder för den värnpliktiga ungdomens utbildning i 1: »

Äganderätt eller tryggad besittningsrätt åt innehavare av torp i samband

med eventuellt upphävande av fideikommisstiftelserna............................. IV: 12

Äktenskap sbildning ens befrämjande genom statens medverkan ....................... II: 14

STOCKHOLM, A.-B. P. A. NYMANS EFTR. 1918.