över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden

Register 1918:Bevu

1

Register

över de av bevillningsutskottet vid 1918 års riksdag avgivna betän kanden

och memorial.

Nr å betänk.

A eller mem.

Aktiekupong er, se Stämpelavgift.

Alkoholhaltiga preparat:

om förordning ang................................................................................................... 52

Arvode:

. ang. tilläggsarvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning ........................... 1

Anstånd, se Beskattning.

Arvsskatt:

ang. ändrad lydelse av de till förordningen om arvsskatt och skatt för gåva

hörande tabellerna III och IV ....................................................................... 43

Avdrag, se Bevillning.

B.

Baltiska utställningen:

ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställnings föremål

..................................................................................................................

Beskattning:

om särskilda avdrag vid 1918 års taxering.............................................................

ang. ändring i förordningen om krigskonjunkturskatt (revision av krigskonjunk turskatteförordningen)

.........................................................................................

ang. viss frihet från skatt till staten för aktiebolaget elektrolytverken.................

ang. ändrad lydelse av 8 § i förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt
m. m....................................................................................................................

23

14

17

25

30

ang. beredande av möjlighet för skattskyldig till anstånd med erläggande av ut skylder,

som belöpa å taxerat belopp, Varom tvist pågår.................................... 49

ang. ändrad lydelse av 20 § i förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt
samt avdelning 4) i de vid denna förordning fogade särskilda anvisningar till

ledning vid taxeringen .................................................................................. 58, 62

ang. ändringar i vissa delar av förordningen om krigskonjunkturskatt ............... 59

ang. extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1919 samt särskild tilläggsskatt

för år 1918 å inkomst- och förmögenhet .......................................................... 60

ang. höjning av inkomst- och förmögenhetsskatten ................................................ 61

Bevillning:

ang. ändringar i 11 § 2 mom. i förordningen ang. bevillning av fast egendom
samt av inkomst......................................v.............................................................. 4

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 7 samt. 56 käft. (Register.)

2

Nr å betänk,

eller mem.

om särskilda avdrag vid 1918 års taxering........................................................ 14

ang. ändring av 8 § i bevillningsförordningen....................................................... 30

ang. beräkning av vissa bevillningar å tilläggsstat för år 1918............................ 66

ang. beräkning av bevillningarna för år 1919 ................................................ 67

Brännvin:

om visst undantag från tillämpningen av stadgandet i 13 § 4 mom. i förordningen

ang. tillverkning av brännvin............................................................................. 5

om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. i samma förordning.................................... 38

om ändrad lydelse av 45 § i förordningen ang. försäljning av rusdrycker ......... 34

om ändring i 34 och 48 §§ i förordningen ang. försäljning av rusdrycker ......... 38

ang. inskränkningar i fråga om tillverkning och försäljning av rusdrycker........ 39

om ändrad lydelse av 17 § 5 mom. i förordningen ang. försäljning av rusdrycker 50

D.

Deklaration:

ang. särskilda bestämmelser om tiden för förvarande av vissa till ledning för

taxering avgivna deklarationer ........................................................................... 15

om ändringar i deklarationsformuläret nr 1 A för uppgifter till ledning vid
taxering................................................................................................................... 1®

E.

Elektrolytverken, se Beskattning.

Ersättning:

ang. ersättning åt sekreteraren å utskottets andra avdelning ............................. 1

ang. ersättning åt av utskottet anlitade biträden................................................. 54

Extra inkomst- och förmögenhetsskatt:

ang. förordning om.................................................................................................... 60

F.

Fondpapper:

om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen angående en särskild stämpelavgift
vid köp och byte av fondpapper ................ 8

om ändring av vissa delar av samma förordning ......................... 42

G.

Gåvoskatt:
se Arvsskatt.

I.

Inkomst- och förmögenhetsskatt:

om ändrad lydelse av 20 § i inkomst- och förmögen hetsskatteförordningen .. 58, 62

om särskilda avdrag vid 1918 års taxering............................................................. 14

om ändrad lydelse av 8 § i inkomst- och förmögenhetsskatteförordningen............ 30

om höjning av inkomst- och förmögenhetsskatten ................................................. 61

Se även Beskattning samt Extra inkomst- och förmögenhetsskatt.

3

Nr å betänk,

eller mem.

K.

Kansli, bevillningsutskottets:

Se Arvode, Ersättning.

Krig skonjunktur skatteår ordning en:

ang. ändring i förordningen (revision av densamma) ........................................ 17

ang. ändring i vissa delar av förordningen (dels ändring av 4, 15, 17, 20, 21, 23
och 29 §§, dels skärpning av skatten)............................................................ 59, 63

M.

Majs:

Se Stärkelse.

Maltdrycker:

ang. visst undantag från tillämpningen av stadgande^ i 23 och 31 §§ i förordningen
ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker............................ 40

om ändrad bestämmelse ang. tiden för ikraftträdandet av vissa delar av förordningen
den 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 3, 13, 23 och 31 §§ i förordningen
ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker.................................... 41

Maltskatt:
se Maltdrycker.

Maniokarot:
se Stärkelse.

Mantalsskrivning:

om överlämnande till särskilda utskottet nr 2 av Kungl. Maj:ts till bevillningsutskottet
hänvisade prop. nr 134 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse

av § 12 i förordningen ang. mantalsskrivning m. m.......................................... 26

om ändring i vissa delar av förordningen ang. mantalsskrivning.......................... 46

Pilsner:

ang. försäljning av pilsner m. m...........

Postbefordran:

ang. postverkets ansvarighet för vissa

m. m......................................................

ang. tillfällig höjning av postavgifterna..
Preparat, alkoholhaltiga, förordning om ..
Provtaxering:

ang. provtaxering under år 1918 (prop.

andra kammaren] ................................

Potatis:

se Stärkelse.

Prövning snämnd:

ang. höjning av arvoden åt ledamöterna

.......................................................... 53, 65

till postbefordran mottagna försändelser

.................................................................. 9

............................................................ 22, 27

................................................................ 52

nr 130.) [Propositionen återlämnad till

..................... 24

45

4

Nr å betänk,

eller mem.

R.

Busdrycker:

om ändring i 34 och 48 §§ av förordningen ang. försäljning av rusdrycker 38, 44
ang. inskränkningar i fråga om tillverkning och försäljning av rusdrycker ... 39, 56
om förtydligande i visst avseende av bestämmelserna ang. partihandel med rusdrycker
.................................................................................................................. 47

om ändring av 17 § 5 mom. i förordningen ang. försäljning av rusdrycker 50, 57
Se vidare: Brännvin, Pilsner.

S.

Skattefrihet:

om frihet från skatt till staten för aktiebolaget elektrolytverken.........

Skattefri sprit:

ang. handel med skattefri sprit ...............................................................

Socker:

ang. nedsättning av sockerskatten............................................ ...............

om ändrad lydelse av 1 § i förordningen ang. beskattning av socker

Sprit, skattefri, ang. handel med ..............................................................

Stämpelavgift:

ang. stämpelskatt å aktiekuponger........................................................

ang. ändring i vissa delar av stämpelförordningen............................

ang. ändring i vissa delar av förordningen ang. en särskild stämpelavgift vid köp

och byte av fondpapper ................................................................................... 8,

ang. ändringar i 1 och 3 §§ av stämpelförordningen ............................................

Se även Arvsskatt.

Stärkelse:

om undantag från tillämpningen av förordningen ang. särskild skatt å majs,
utländsk potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stärkelserika,

tullfria utländska ämnen, använda vid tillverkning av stärkelse......................

Sulfitsprit:

se Skattefri sprit.

Sverige, pansarbåten, se Tull.

... 25

... 51

... 21
... 32
... 51

7, 10
.. 42

11

T.

Taxering:

om ändring i 54 § 5 mom. i taxeringsförordningen ....................................... 3,

om ändring i 23 § 1 mom. i taxeringsförordningen (i fråga om granskning av

deklarationer)................................................................................................

ang. tiden för förvaring av deklarationer .........................................................15

ang. vissa ändringar i taxeringsförordningen (bolags uppgiftsskyldighet, beräkning

av inkomst av näringsföretag m. m.) ................................................. 45, 48, 55

ang. ersättning för avskrift av taxeringslängderna.................................................. 60

Tillägqsarvode, se Arvode.

Tobak:

om ändring av 22 § 1 mom. i förordningen ang. statsmonopol å tobakstillverk -

ningen i riket

37

5

Nr å betänk,
eller mem.

Tonnag cavgift:

ang. utredning i fråga om restitution av tonnageavgift ...................

Tull:

ang. tullsatserna å

kalciumkarbid och bariumkarbid ...................................................................

spannmål ...................................................................

tryckpapper........................................................................................

om utredning av det gällande tullsystemets verkningar .............................. 18,

om befrielse från eller restitution av tullavgift för materialier och skepps förnödenheter

för pansarbåten Sverige...............................................................

om tullfri införsel av en telefonkabel .........................................................

om vissa ändringar i tulltaxeförordningen ............................................................

ang. utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga, utställningsföremål
vid baltiska utställningen ...............................................

12

2

20

29

28

31

35

36

23

Återlämnande av ett ärende

Överlämnande av ett ärende

Å.

................................................................. 24