över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag

Register 1918:Säru

Ro gister

över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1918 års riksdag.

(I betecknar Första särskilda utskottet, II Andra och III Tredje; den följande siffran anger
numret å utskottets utlåtande eller memorial.)

Andra särskilda utskottets avlöningar......................................................... II: 7

Asyler, Lönereglering vid statens ........................................................... I: 22

Avlöningsförhållanden vid statens hospital och asyler, Reglering av ........ I: 22

Avlöning åt andra särskilda utskottets tjänstemän och vaktbetjäning........ II: 7

» » första särskilda utskottets tjänstemän, biträden och vaktbetjäning I: 24

» » tredje särskilda utskottets tjänstemän och vaktbetjäning....... III: 4

Barnunderhållsskyldigas avflyttning från riket, ändring i lagen om förbud för II: 4

Bergqvist, Krigstidstillägg för 1918 åt biskop O........................................ I: 18

Bliudundervisningen, ändring i lagen *®/s 1896 om ................................. II: 3

Båtsmän, Krigstidstillägg för 1918 åt pensionerade...................................... I: 5

''Distriktsveterinärer, Krigstidstillägg och hjälp för 1918 åt ....................... I: 12

Dövstumlärarnes pensionsanstalt, Krigstidstillägg för 1918 åt f. befattningshavare,
berättigade till pension från .................................................. I: 16

Dövstumundervisningen, ändring i lagen 81/« 1889 om................................. II: 3

Fattigvården, Anslag till statsinspektion över ........................................... II: 5

» Lagförslag om............................................................... II: 1 och 6

» Yittnesersättning i mål enligt 75 § i lagen om.................. II: 4

Folkskolelärare och lärarinnor, Krigstidstillägg för 1918 åt pensionerade ... I: 13

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa, Krigstidstillägg för 1918 åt pensions berättigade

änkor och barn efter delägare i......................................... I: 14

Förbud för till barnunderhåll skyldiga att avflytta från riket ..................... II: 4

Förskott å krigstidstillägg för 1918:

åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk ........................ I: 2

» statstjänare .................................................................................... I: 1

Förskott å krigstidstillägg för 1919:

åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk ........................... I: 21

» statstjänare ....................................................................................... I: 20

Första särskilda utskottets avlöningar......................................................... I: 24

Hospital och asyler, Lönereglering vid ....................................................... I: 22

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 11 samt. {Register.)

2

Införsel i avlöning, pension eller livränta, tillägg till lagen 14/s 1917 om II: 3

Kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag, ändring i lagen om II: 1 och 6

Krigstidsbidrag och krigstidshjälp åt svenska sjömanspräster ..................... I: 10

Krigstidshjälp (se även Krigstidstillägg) för 1918:

vid statsunderstödda privatläroverk ..................................................... I: 11

åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk .......................... I: 2

åt distriktsveterinärer ............................................ I: 12

åt statstjänare ......................... I: 3

åt statstjänare, Förskott å ................................................................... I: 1

Krigstidshjälp för 1919 åt vissa nuvarande och f. d. statstjänare samt

deras änkor och barn ......................................................................... I: 19

Krigstidstillägg för 1919:

åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk, Förskott å........ I: 21

åt statstjänare, Förskott å..................................................................... I: 20

Krigstidstillägg och krigstidshjälp för 1918:

åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk........................... I: 7

åt f. d. befattningshavare hos d:o ...................................................... I: 8

åt statstjänare ...................................................................................... I: 3

åt änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk I: 9

Krigstidstillägg för 1918:

åt biskopen i Luleå stift......................''.............................................. I: 18

åt f. d. statstjänare............................................................ I: 4

åt pensionerade båtsmän, marinsoldater samt Vadstena krigsmanshus kassas

understödstagare.................................................................. I: 5

åt pensionerade folk- och småskolelärare och -lärarinnor..................... I: 13

åt pensionsberättigade dövstumlärare ............................................... I: 16

åt statstjänares änkor och barn .......................................................... I: 6

åt änkor och barn efter delägarei folkskollärarnes änke- och pupillkassa I: 14

åt d:o efter d:o i prästerskapets änke- och pupillkassa ..................... I: 15

Krigstidstillägg och krigstidshjälp för 1919:

åt nuvarande och f. d. statstjänare ...................................................... I: 19

Krigstidsunderstöd åt präster (för ecklesiastikåren 1917/18 och 1918/19) ... I: 17

Lärarepersonalen vid statsunderstödda privatläroverk, Krigstidshjälp åt...... I: 11

Lönereglering för vaktmästare och med dem jämförliga .......................... I: 23

Lönereglering vid statens hospital och asyler................................................ I: 22

Mantalsskrivning, ändring i förordn. 6/s 1894 om.......................................... II: 2

Marinsoldater, Krigstidstillägg åt pensionerade ............................................. I: 5

Pension från dövstumlärarnas pensionsanstalt, Krigstidstillägg åt berättigade till I: 16

Pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i folk- och småskole lärarnas

änke- och pupillkassa, Krigstidstillägg åt .............................. I: 14

D:o d:o i prästerskapets änke- och pupillkassa, Krigstidstillägg åt ............ I: 15

3

Pensionstillskott och sjukvårdsbidrag, Lagförslag om kommunala........ II: 1 och G

Privatläroverk, Krigstidshjälp vid .................................................................. I: 11

Präster i nyreglerade pastorat, Krigstidsunderstöd åt.................................... I: 17

Präster, Krigstidsunderstöd åt vissa e. o........................................................ I: 17

Prästerliga emeritilöners innehavare, Krigstidstillägg åt .............................. I: 17

Prästerskapets änke- och pupillkassa, Krigstidstillägg åt änkor och bara

efter delägare i....................................................................................... I: 15

Prästmän, anställda för religionsvård utrikes, Krigstidsbidrag och -hjälp åt I: 10

Småskolelärare och -lärarinnor, Krigstidstillägg åt pensionerade.................. I: 13

Tredje särskilda utskottets avlöningar.......................................................... III: 4

Vadstena krigsmanshuskassas understödstagares krigstidstillägg för 1918 ... I: 5

Vaktmästare, Lönereglering för ..................................................................... I: 23 .

Vattendomstolarnas verksamhet, kostnaderna för .......................................... III: 3

Vattenlag, Förslag till ........................................................................... III: 1 och 2

Änkor och barn efter delägare i folk- och småskolelärarnas änke- och pupillkassa,
Krigstidstillägg åt .................................................................. I: 14

D:o d:o i prästerskapets änke- och pupillkassa, Krigstidstillägg åt............... I: 15