över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtandenvid HUS års lagtima riksdag

Register 1918:Tfu Första kammaren

Första kammaren

Register

över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden
vid HUS års lagtima riksdag.

(Siffrorna 1 och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den
följande siffran utlåtandets nummer.)

Alkoholhaltiga dryckers tillverkning, införsel och försäljning, provisoriskt förbud
mot .................................................................. jj.

Arbetskamrar, utredning rörande införande i Sverige av.............. XI- 17

Badanstalter å landsbygden, m. m., åtgärder för inrättande av .............. II- 5

Barnavård, utsträckt undervisning i............................................................ j. g

Barnavårdsanstalter, statsunderstöd åt ........................................ .................. j! g

Barn, mindre begåvade, viss föreskrift om undervisning av............... I- 19

Biblioteksväsende, utredning rörande Sveriges biblioteksväsende på visst område I: 6

Biskops och konsistoriums överinseende över de allmänna läroverken och statens
folkskoleseminarier, avskaffande av........................................ I- 21

Bostadstillgången, utredning om ordnande inom vissa samhällen av.............. II: 9

Djur, offentlighet vid vetenskapliga experiment å levande............................. I: 13

Egnahemsrörelsen, ändrade bestämmelser för......................................... H- 27

Hdeikommisstiftelserna, beredande av äganderätt eller tryggad besittningsrätt

åt innehavare av torp i sammanhang med eventuellt upphävande av I- 28

diskar, åtgärder till skyddande av matnyttiga ...................................... II-'' 2

Flygtrafik, åtgärder för främjande av reguljär...............................I; 12

Folkskoleväsendet, statsbidrag till kommunernas utgifter för I- 20

Fred, utredning om åvägabringande av varaktig .............................. I- 1

Förströelser, bildande, för ungdomen i Sveriges landsbygder ...................... I- 17

Hembygdskörer, beredande av statsunderstöd åt ............................. I- 4

Hushållningssällskapen, reform av ............................................... II-'' 49

Industripersonal, ersättning i anledning av provisoriskt rusdrycksförbud åt viss II: 81

instruktionen för landshövding amu, ändring i § 10 av j. $

Kommunala indelningens omreglering, åtgärder för II- 2

Kommunernas utgifter för folkskoleväsendet, statsbidrag till p 20

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 12 saml. (Register.)

2

Kompetensfordringar vid järnvägarna, skärpning av......................

Konstalster hos nationalmuseet, vidsträcktare spridning av .............

Kvinnlig ungdom, utvidgning av statens undervisningsverksamhet till
Kyrkan och staten, upplösning av sambandet mellan ........................

Lantb revlär are, sättet för anställning av..............................................

Lantbruksredskap, maximipris å.........:.......................................

Livsmedelsproduktionens allmänna läggning, utredning rörande ........

I: 25
I: 16
I: 23
I: 26

II; 29
II; 28
II; 22

Matnyttiga fiskar, åtgärder till skyddande av ..................;.....

Mellersta Sveriges sockerfat ^aktiebolag, ersättande av viss förlust tor
Militärbiljett för officerare in. fl. vid tjänstledighetsresor ........................

Nationalmuseum, vidsträcktare spridning av konstalster hos ........................... j;

Nynäshamn, anordnande av förbindelse med Ryssland över.............................. 1: 14

Ogräs, åtgärder från statens sida för underlättande av jordbrukarnas kamp mot II. 3
Ordning sstadgan för rikets städer, ändring i § 13 av ......................................

Pensionering av viss arbetskraft vid enskilda sociala anstalter, utredning

rörande statens medverkan till .......................................................

Postförare å landsvägslinjer samt lantbrevbärare, sättet for anställning av......

Prokanslersämbetet vid universiteten, upphörande av ......................................

Religionsundervisningen i skolorna, reformering av ...................................

Renbetesförhållandena inom Muonionalusta kapellförsamling .................

Restantier och avskrivningar av skatter, åtgärder för minskande av ..........

Riksdagens ledamöter, införande i riksdagstrycket av förteckning & .....

Riksdagstrycket, införande av förteckning å riksdagens ledamöter i...........

Rusdrycks förbud, provisoriskt..............................................................

Ryssland, anordnande av förbindelse över Nynashamn med.......................

I: 27
I: 29
I: 18
II: 7
II: 7
II: 21
I: 14

Skattefrälseränta, ändring i sättet för uppbörd av...........................

Skatter, åtgärder för minskande av restantier och avskrivningar av

Skolmateriel, kostnadsfri, åt barn i folk- och småskolor..............._

Sociala anstalter, statens medverkan till pensionering av viss arbetskraft
enskilda

II:

Socker, införande av statsmonopol å tillverkning och import av .....

Spannmål för statens räkning, avhjälpande av missförhållanden vid rekvisi StatidisUtryck,

'' ändring'' i'' sättet'' för utdelning till riksdagens ledamöter av
Statsstipendier åt vissa lärjungar vid statens tekniska elementarskolor och 1

Stubbved å statens skogar, anläggning av tjärugnar for tillvaratagande av ......

Studentexamens omläggning i viss riktning ...........................Äril

Svensk författningssamling, åvägabringande av större overskådlighet och ord^

ning beträffande ..........................................................................................

II: 18
I: 18
I: 2

13, 24
II: 30

II: 14
II: 8

I: 3
II: 26
I: 22

: 6, 15

3

S''tgÄU8ter av m8"niak0''iv ooh.''!**"d° m"i*r -w*

^sMan lnrätt!inde av en Professur i statistik och folkhushålls Tekm^a

läroanstalter med statsunderstöd, statsstipendier åt vissa lärjungar

Tjänstehjonsstadgans avskaffande ................. ........................................

Tja/rugnar för tillvaratagande av stubbved å statens skogar ..

1 obakshantenngens och dess personals läge, undersökning om ...... ^

Undervisning av mindre begåvade barn, vise föreskrift om

m&°Zen % STTS lanyUder, anordnande av bildande'' förströelser"för
Utrikesrepresentation en, förändringar och utvidgningar inom ... . ...

Vetenskapliga experiment å levande djur, offentlighet vid

Världskriget, redogörelse över förluster av människoliv och egendom inom

svenska handelsflottan under ................... g lnom

Värnpliktiga ungdomens utbildning i yrkestekniska ämnen..................

Värnpliktiga ungdomen, åtgärder till förbättrad sedlig och andlig vård för

Yrkesräkning, anordnande av

Äganderätt eller tryggad besittningsrätt åt innehavare av torp i sammanhang
y,, m7ed eventuellt upphävande av fideikommisstiftelserna g

Aktenskapsbildmngens befrämjande genom statens medverkan

11: 11

1: 24

1: 3
I: 15
II: 26
II: It)

I: 19
I: 17
II: 25

I: 13

II: 11
1: 10
I: 11

II: 20

I: 28
II: 12