Särskilda utskottens utlåtanden och memorial

Register 1918:Säru - urtima

- urtima

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial.

1

Förteckning

över särskilda utskottens utlåtanden och memorial
vid 1918 års urtima riksdag.

Första särskilda utskottet.

Nr.

1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg

för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare
i statens tjänst jämte i ärendet väckta motioner.

2. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d.

befattningshavare i statens tjänst jämte i ärendet väckta motioner.

3. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pen sionsberättigade

änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst jämte
i ämnet väckta motioner.

4. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensio nerade

båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare.

5. D:o d:o angående extra gratifikation till sådana befattningshavare i statens

tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande av extra krigstidstillägg
för senare halvåret av 1918 jämte i ämnet väckta motioner.

6. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensio nerade

lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor m. fl. jämte i ämnet
väckta motioner.

7. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pen sionsberättigade

änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas änke- och
pupillkassa jämte i ärendet väckta motioner.

8. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pen sionsberättigade

änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och
pupillkassa jämte en i ärendet väckt motion.

9. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare

vid egentliga folkskolor och småskolor jämte i ämnet väckta motioner.

10. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare

vid kommunala mellanskolor jämte i ämnet väckta motioner.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 11 samt. (Förteckning.) 1

2

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial.

Nr.

11. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstids tillägg

för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och städer,
som icke deltaga i landsting, underhållna småskoleseminarierna jämte i ämnet
väckta motioner.

12. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa

lärare vid högre folkskolor jämte i ämnet väckta motioner.

18. D:o d:o angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda

folkhögskolor jämte i ämnet väckta motioner.

14. D:o d:o angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lant mannaskolor

samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor jämte
i ämnet väckta motioner.

15. D:o do angående extra kr i stid still ägg för senare halvåret av 1918 åt lärar personalen

vid privatläroverken jämte i ämnet väckta motioner.

16. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen

i Luleå stift O. Bergqvist.

17. D:o d:o angående utbetalande av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens

undervisningsanstalter samt statsbidrag till statsunderstödda kommunala och
enskilda läroanstalter, utan hinder av att undervisningen någon tid måst
inställas till följd av smittosam sjukdom.

18. D:o d:o angående tillskott till extra krigstidstillägg för lantbruksingenjörer och

vissa lantmätare.

19. D:o d:o angående förskott å krigstidstillägg för år 1919 åt vissa befattnings havare

i statens tjänst.

20. Utlåtande i anledning av väckta motioner angående extra krigstidsunderstöd

åt vissa präster.

21. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förord ning

om ändrad lydelse av 8 § 1 och 2 mom. i förordningen den 6 november
1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.

22. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 samt tills vidare

under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk
jämte i ämnet väckta motioner.

23. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensio nerade

f. d. befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk jämte en i
ämnet väckt motion.

24. D:o d:o angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pen sionsberättigade

änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller
i dess verk jämte en i ämnet väckt motion.

25. D:o d:o angående anslag till nordiska museet för beredande av extra krigs tidstillägg

för senare halvåret 1918 åt museets personal.

26. Memorial med förslag angående arvodestillägg till den vid innevarande urtima

riksdag tillfälligt anställda personalen m. m.

27. D:o angående regleringen av extra tilläggsstaten till riksstaten för år 1918.

28. Första särskilda utskottets memorial angående avlöning åt dess tjänstemän och

vaktbetjäning m. fl.

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial.

3

Andra särskilda utskottet.

Nr.

1. Utlåtande i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 17 om anvisande

av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande
av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. fl. kristidsförfattningar dels
ock tre i anledning därav väckta motioner.

2. D:o i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 23 angående beredande av

rörelsekapital för Svenska kronkreditaktiebolaget.

3. D:o i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 24 med förslag till lag, inne fattande

vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt
kapitals användning för bolagsändamål, dels ock i anledning därav väckt
motion.

4. D:o i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 28 med förslag till lag an gående

tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914.

5. Memorial med föranledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande andra

särskilda utskottets utlåtande nr 1 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition
nr 17 om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda
anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen
m. fl. kristidsförfattningar, dels ock tre i anledning därav väckta motioner.

6. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 35 med förslag till lag

angående rätt. för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad
sedelutgivningsrätt.

7. D:o i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 32 med förslag till lag

om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen
den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad
lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen,
dels tre i anledning därav väckta motioner.

8. D:o i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 36, angående dispositionen av

det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för
bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet.

9. D:o d:o nr 37, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under

femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande
av rikets neutralitet.

10. D:o d:o nr 38, angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande

av sockerskatt m. m.

11. D:o i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 31 angående nedsättning

av försäljningspriset för bränslekommissionens ved, dels ock två i anledning
därav väckta motioner.

12. Memorial angående avlöning åt utskottets tjänstemän och vaktbetjaning.

13. D:o med föranledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande utskottets

utlåtande nr 7 i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 32 med förslag
till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om
tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller
livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om
ändrad lydelse av 30 § konkurslagen, dels ock tre i anledning därav väckta
motioner.

4

Särskilda utskottens utlåtanden och memorial.

Tredje särskilda utskottet.

Nr.

1. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag

om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på
landet den 21 mars 1862 in. m. jämte inom riksdagen i ämnet väckta
motioner.

2. Memorial angående avlöning åt utskottets tjänstemän och vaktbetjäning.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.