Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Register 1966:Su - höst

- höst

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag

(höstsessionen)

A

Abonnentväxlar, motion om inrättande av interna sådana vid statens
anläggningar ........................................ ISO

Allmänflygfälten, motioner om utbyggnaden av ................ 132

Arkiv, folkrörelsernas, motioner om utredning angående ........ 147

Arvsfonden, allmänna, bemyndigande för Kungl. Maj :t att i vissa

fall avstå arvsfondens rätt till arv.......................... 142

Atomenergi AB, utnyttjandet av bolagets anläggningar, statsrevisorernas
framställning rörande ............................ 143: 10

Atomenergisamarbete, av Nordiska rådet behandlad fråga om, jämte
motion ................................................ 144:4

Avlöningsbestämmelser:

motioner om ändrad lönegradsplacering för viss personal vid flygvapnet
................................................. 127

motion om uppsägningstiden för svensk militär FN-personal . . 128
vissa löneanslag m. m., jämte vissa lönegrupperingen berörande
motioner............................................... 154

B

Bibliotek, motion om inspektion och inventering av statliga myndigheters
................................................ 149

Bosättningslånefond, statens, anslag till ...................... 158:4

Bqqqnadsstqrelsen, anslag till ombyggnad av kvarteret Neptunus

Större i Stockholm ....................................... 159:2

D

Dagspress, motioner om kontinuerlig mikrofilmning av svensk

dagspress ................................................ 148

Domartjänster vid vissa underrätter, jämte motioner .......... 151

Dyrortsgrupperingen, motioner rörande....................... 154

F

Filmfrågor, av Nordiska rådet behandlad fråga om, jämte motion 144:2

Flygfält, motioner om utbyggnaden av allmänflygfälten ........ 132

Flygvapnet, motioner om ändrad lönegradsplacering för viss personal
vid ........................................ ...... 127

FN-personal, motion om uppsägningstiden för svensk militär .... 128

FN-styrkor, anslag till kostnader för svenska .................. 157: 2

Folkrörelsernas arkiv, motioner om utredning angående ........ 147

Formgivningens område, samarbete på, av Nordiska rådet behandlad
fråga om, jämte motion .............................. 144: 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 6 samt. Register för höslsessionen

2 Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Försvarets civilförvaltning, statsrevisorernas framställning rörande
.................................................... 143:2

Försvarsväsen:

motioner om ökade resurser för försvarets personalvård...... 126

motioner om ändrad lönegradsplacering för viss personal vid

flygvapnet ............................................. 127

motion om uppsägningstiden för svensk militär FN-personal .. 128
motioner om vissa militära markersättningsfrågor i övre Norrland
................................................... 130

motioner angående den psykiatriska vården för värnpliktiga . . 133

motion om samordning av sjöräddningstjänsten ............ 137

motion om underlättande för marinens personal att erhålla kompetens
som befäl å handelsfartyg ........................ 139

revisionsverksamheten vid försvarets materielförvaltande ämbetsverk,
statsrevisorernas framställning rörande .............. 143: 3

tillhandahållande av varmbad åt personal vid försvaret, statsrevisorernas
framställning rörande ........................ 143: 4

utbetalning av pension till svärdsmän och svärdsmedalj örer,

statsrevisorernas framställning rörande................... 143: 5

enhetlig lottauniform, statsrevisorernas framställning rörande 143: 6
motioner om samordning av de civila och militära trafikledningssystemen
samt om inrättande av en gemensam trafik ledarskola

m. m....................................... 153

reglering av prisstegringar ................................ 157: 1

kostnader för svenska FN-styrkor m. m..................... 157:2

G

Geologiska undersökning, Sveriges, anslag till byggnadsarbeten i

Malåträsk för ............................................ 161

Gymnasiala skolorna, motioner angående huvudmannaskapet för .. 135

H

Handelsfartyg, motion om underlättande för marinens personal att

erhålla kompetens som befäl å handelsfartyg................ 139

Högskolor, inredning och utrustning av lokaler vid ............ 160

J

Järnvågs politiken m. m., motioner angående .................. 146

K

Karolinska sjukhuset:

utrustning, anslag till .................................... 158: 1

utbyggande av sjukhuset, anslag till ........................ 158:2

Kommunala musikskolor, motioner om statsbidrag till.......... 136

Kommunerna, motioner om kostnadsfördelningen mellan staten

och kommunerna......................................... 141

Körkortsutbildningen, väckt motion angående ................ 129

L

Lastbilstrafikbranschen, motioner angående kapitalförsörjningen

inom .................................................... 140

LKAB.s huvudkontor, motioner angående förläggningen av .... 155

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 3

Lottauniform, enhetlig, statsrevisorernas framställning rörande .. 143:6
Luftfart:

motioner om utbyggnaden av allmänflygfälten .............. 132

motioner om samordning av de civila och militära trafikledningssystemen
samt om inrättande av en gemensam trafikledar skola

m. .............................................. 153

Lärare, grundskolans, se Uppskov

Löneanslag, vissa sådana, jämte vissa lönegrupperingen berörande

motioner................................................. 154

Lönegradsplacering, motioner om ändrad lönegradsplacering för

viss personal vid flygvapnet................................ 127

Lönegrupperingen, motioner rörande .......................... 154

M

Malåträsk, anslag till byggnadsarbeten i Malåträsk för Sveriges

geologiska undersökning .................................. 161

Marinen, motion om underlättande för marinens personal att erhålla
kompetens som befäl å handelsfartyg.................. 139

Markersättningsfrågor i övre Norrland, motioner om vissa militära
..................................................... 130

Mellanriksvägar, av Nordiska rådet behandlad fråga om, jämte

motion................................................... 144: 3

Mentalsjukhus, statens, anslag till vissa byggnadsarbeten vid .... 158: 2
Mikrofilmning av svensk dagspress, motioner om kontinuerlig sådan
...................................................... 148

Militär se Försvarsväsen

Musikskolor, kommunala, motioner om statsbidrag till.......... 136

Mälarområdet, motioner om en översiktlig regional planering för . . 138

N

Neptunus Större i Stockholm, anslag till ombyggnad av kvarteret 159:2
Nordiska rådets svenska delegation, redogörelse från,
i vad avser

samarbete på formgivningens område, jämte motion.......... 144: 1

radio-, televisions- och filmfrågor, jämte motion ............ 144:2

mellanriksvägar, jämte motion............................. 144: 3

atomenergisamarbete, jämte motion ........................ 144:4

O

Omkostnadsanslag, statsmyndigheternas, statsrevisorernas framställning
rörande ......................................... 143: 7

P

Pension till svärdsmän och svärdsmedalj örer, utbetalning av, statsrevisorernas
framställning rörande .......................... 143: 5

Personalfrågor:

motioner om ökade resurser för försvarets personalvård...... 126

motioner om ändrad lönegradsplacering för viss personal vid

flygvapnet.............................................. 127

motion om uppsägningstiden för svensk militär FN-personal . . 128
motion om underlättande för marinens personal att erhålla kompetens
som befäl å handelsfartyg......................... 139

4 Statsutskottets register vid i966 års riksdag (höstsessionen)
Personalfrågor: (forts.)

tillhandahållande av varmbad åt personal vid försvaret, statsrevisorernas
framställning rörande........................... 143: 4

förening av tjänst med vissa uppdrag, statsrevisorernas framställning
rörande ........................................... 143:It

Personalvård:

motioner om ökade resurser för försvarets personalvård ...... 126

motioner angående den psykiatriska vården för värnpliktiga .. 133

Prisstegringar, anslag till reglering av ........................ 157: 1

Provningsanstalt, statens, statsrevisorernas framställning rörande 143: 9
Psykiatriska vården för värnpliktiga, motioner angående........ 133

R

Radio:

radio-, televisions- och filmfrågor, av Nordiska rådet behandlad

fråga rörande, jämte motion ............................ 144:2

rundradions fortsatta verksamhet m. in., jämte motioner...... 163

Resekostnader, statsmyndigheternas, statsrevisorernas framställning
rörande ............................................ 143: 8

Riksrevisionsverket, anslag till anskaffning av inventarier ...... 159: 1

Riksstaten för budgetåret 1966/67, tilläggsstat I till ............ 164

Rundradions fortsatta verksamhet m. m., jämte motioner ...... 163

S

Samlingslokaler, allmänna, rekonstruktionsbidrag till .......... 162

Sjöräddningstjänsten, motion om samordning av .............. 137

Skadeersättning, motion om ersättning för skada genom tandbehandling
................................................. 145

Skolorna, de gymnasiala, motioner om huvudmannaskapet för .. 135
Skolreformerna, motioner om en tidsplan för de beslutade skolreformernas
genomförande .................................. 134

Staten och kommunerna, motioner om kostnadsfördelningen mellan
...................................................... 141

Statsmyndigheterna:

beräkningen av statsmyndigheternas omkostnadsanslag, statsrevisorernas
framställning rörande ........................ 143: 7

statsmyndigheternas resekostnader, statsrevisorernas framställning
rörande............................................ 143: 8

inspektion och inventering av statliga myndigheters bibliotek,

motion om............................................. 149

inrättande av interna abonnentväxlar vid statens anläggningar,

motion om ............................................ 150

Statsrevisorerna, utlåtande i anledning av revisorernas framställning
angående

viss utrustning i utlandsrepresentationens fastigheter ........ 143: 1

den till försvarets civilförvaltning förlagda specialrevisionen .. 143:2
revisionsverksamheten vid försvarets materielförvaltande ämbetsverk
................................................... 143:3

tillhandahållande av varmbad åt personal vid försvaret ...... 143: 4

utbetalning av pension till svärdsmän och svärdsmedalj örer .. 143:5
enhetlig lottauniform ..................................... 143: 6

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Statsrevisorerna: (forts.)

beräkningen av statsmyndigheternas omkostnadsanslag ......

statsmyndigheternas resekostnader..........................

statens provningsanstalt...................................

utnyttjandet av AB Atomenergis anläggningar ..............

förening av tjänst med vissa uppdrag............; ;.......

Svärdsmän och svärdsmedaljörer, utbetalning av pension till, statsrevisorernas
framställning rörande..........................

143: 7
143: 8
143: 9
143: 10
143:11

143: 5

T

Tandbehandling, motion om ersättning för skada genom........

Teleanläggningar, motion om inrättande av interna abonnentväxlar
vid statens anläggningar................................

Television:

av Nordiska rådet behandlad fråga om, jämte motion ........

rundradions fortsatta verksamhet m. m., jämte motioner......

Tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1966/67 ..............

Tjänst, förening av tjänst med vissa uppdrag, statsrevisorernas

framställning rörande........................................

Trafikledning, motioner om samordning av de civila och militära
trafikledningssystemen samt om inrättande av en gemensam trafikledarskola
m. .........................................

145

150

144: 2

163

164

143: 11

153

U

Underrätter, domartjänster vid vissa, jämte motioner ..........

Universitet, högskolor m. m., inredning och utrustning av lokaler

vid .........................;..........................

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden ........._

Utlandsrepresentationens fastigheter, viss utrustning i, statsrevisorernas
framställning rörande ..............._;.......

Utrikesministerhotellet, motion om den framtida användningen av

151

160

156

143: 1
131

V

Varmbad åt personal vid försvaret, tillhandahållande av, statsrevisorernas
framställning rörande ............................

Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen, se Uppskov
Väg- och vattenbgggnadsstgrelsen, ny organisation för, jämte motioner
...................................................

Vägar, av Nordiska rådet behandlad fråga rörande mellanriksvägar,

jämte motion..............................................

Värnpliktiga, motioner om den psykiatriska vården för..........

143: 4

152

144:3

133

MABCUS BOKTR. STHLM l«7 660017