REGISTER

öfver

Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag.

A.

N:o å uti. eller mera.

Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.....

Af vittring sverket, anslag till...................................................

Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,
anslag till och vilkoren för anslagens
åtnjutande ......................................................................

Allmänna indragningsstaten, jemkning i kontanta anslaget
till ...........................................................................

Alnarps landtbruksinstitut, anslag till byggnadsarbeten

in. in. vid ...............................

» » anslag till högre undervisning
i mejerihushållning vid................................................

Allmänna läroverken, ifrågasatt ändring i teckningslärar nes

löneförmåner...............................

» » anslag till löneförbättring åt lärarne

vid...........................................................

> » höj dt anslag till arfvoden åt extra

lärare vid ............................................

Amiralitetskrigsmanskassans räkenskaper, 1890 års statsrevisorers
anmärkningar mot...............................................

Amortering af statsskulden, afsättning till fonden för extra
Andra lifgardet, höjning af dagaflöningen för sergeanter
m. fl. vid ..................................................................................

9: 74.

7: 12.

14.

10: 21.

7: 9.

7: 18.

9: 7; 52: 2.
9: 46.

9: 47; 52: 6.

34: 13.

69: 9.

5: 8.

Bill. till Riksd. Prof. 1891. 4 Sami. 1 Afd. 53 Haft.

1

2

N:o & uti. eller mem.

Anslag, ändring af dessas natur till förslagsanslag ....... 5: 16; 30: 1.

Arbetsklassen, anslag till föreläsningskurser för ............. 9: 75.

Arméförvaltningen, efterskänkande af försutet vite på

grund af leveranskontrakt afslutadt med..................... 34: 5.

Arméns pensionskassa, kreditiv för....................................... 10: 22.

Artillerimateriel, anslag till anskaffning af.......................... 6: 14; 32: 2.

» se för öfrigt Fästningsartillerimateriel.

Askling, J. A., lärare i musik vid läroverket i Karlskrona,
pension för ................................................................ 10: 12; 31: 4.

Aspö, anslag till påbörjande af permanent verk å......... 5: 27; 30: 7.

B.

Bankbyrå, finansdepartementets, arfvode åt en assistent
vid ............................................................................................. 8: 8.

Barackbyggnader å mötesplatserna, anslag till ............... 5: 29.

Bennet, JR., ang. utarrendering till honom af en del
byggnader och jord, tillhörande förra häradshöfdingebostället
Hammenhög ......................................................... 12.

Bergholmen, anslag till kruthus å....................................... 6: 17.

Bergslagernas jernvägsaktiebolag, ang. sättet för betalning

af dess obligationsskuld 17: 3.

» » ang. reglering af sagda

skuld........................................................................................... 45.

Bergsskolorna i Falun och Filipstad, anslag till............... 7: 29.

Berättelse, fullmägtiges i riksgäldskontoret ....................... 1.

Besparingar å hufvudtitlarne, dispositionsrätt öfver......... 69: 14.

Besjoarmgsfond, Riksdagens, bildande af........................... 69: 11.

Bevillning af fast egendom samt af inkomst för år 1892 69: 12.

Beväringsmanskapets vapenöfninqar, ifrågasatt höjning i

anslaget till................................................................................ 53; 63.

Bibliotek, Riksdagens, höjning af anslaget för komplettering
och utvidgning af......................................................... 50.

Biblioteket, kongl., anslag till elektrisk belysning i ......... 9: 23.

» ’ » arfvoden för eftermiddagstjenstgöring

vid ............................................................................................. 9: 2.

Blesserade öfver- och underofficerare, dispositionen af reservationerna
å anslaget för ................................................ 10: 3; 31: 1.

Blinda, anslag till handtverksskolan i Kristinehamn för 9: 63.

3

N:o å uti. éller mem.

Blindlärareelever, understöd åt.............................................. 9: 64.

Blindskolan i Vexiö, anslag till ........................................... 9: 62.

Blindskrifter, anslag till tryckning af................................ 9: 64.

Borås, anslag till väfskolan i................................................... 7: 27.

Borås och Göteborg, ifrågasatt lån till jern vägsanläggning

mellan.......................i................................................................. 40: 3.

Boskapsskötsel och mejerihushållning, anslag till en

elev i ......................................................................................... 7: 23.

Bro- och hamnbyggnader, anslag till ................................... 14: 2.

Brolin, A. J. A., länsveterinär, pension för enkan efter 10: 11.

Bränntorf sindustrien, anslag för uppmuntrande af........... 7: 35.

Bäfverfeldt, 0. Tli. och hans hustru, godtgörelse åt dem
för förlust de lidit genom förre svenske och norske
generalkonsuln i Geneve A. M. von Schacks tillskyndande
.................................................................................... 57.

C.

Carl Gustaf stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad,
gränsreglering mellan ............................................................ 11-

Chalmers tekniska läroanstalt, öfverflyttande af en del af

dess anslag från femte till åttonde hufvudtiteln ......... 6: 9; 9: 13.

D.

Dana-arf, eftergift af kronans rätt till............................... 18.

Domkapitlens expeditioner, löneförbättring åt tjenstemän nen

vid ................................................................................... 9: 26.

Domänförvaltningen, anslag till resekostnader för............ 8: 15.

Domänintendenter, anslag till aflöning åt ........................... 8: 14.

Durchmarschkostnader, nedsättning i anslaget till ............ 6: 7.

Döfstumma, anslag till läroanstalter för öfverårige......... 9: 61.

''JN>- (jji ^ I., ‘»bl! »(UIlO

E.

Ekonomiska karteverket, anslag till.......................................... 7a: 1.

Elementarläroverken, ökning af statsbidraget till lärarnes

4

N:o å uti. eller mem.

vid dessa läroverk enke- och pupillkassa med anledning
af lärarnes vid gymnastiska centralinstitutet deri
medgifna delaktighet............................................................. 10: 1.

Elmhult och Emmaboda, ifrågasatt lån till jernvägsan läggning

mellan................................................''................... 40; 3.

Engelholms vestra kr omplantering, försäljning till Helsingborgs
sockerfabriksaktiebolag af ett område af..... 49.

Ericsson, John, anslag till uppförande af minnesvård

öfver........................................................................................... 9: 79.

Eskilstuna stad och Carl Gustafs stads gevärsfaktori, gränsreglering
mellan..................................................................... 11.

Eslöfs köping, försäljning af en del af ett militieboställe
i Eslöf till ............................................................................... 37.

Extra utgifter under sjunde hufvudtiteln, nedsättning i
reservationsanslaget till ...................................................... 8a.

F.

Fabriksinspektion, anslag till anordnande af ..................... 7: 31.

Falun, anslag till bergsskolan i ........................................ 7: 29.

Farleder, se hamnar.

Farmaceutiska institutet, höjning i anslaget till................ 9: 14.

Filipstad, anslag till bergsskolan i.......................................... 7: 29.

Finansdepartementets kansli, höjning af anslaget för amanuenser
m. m. i................................j.................................... 8: 1.

Finska församlingar i Hernösands stift, anslag till förbättrad
religionsvård åt..................................................... 9: 7 ].

Fiskerinäringens befrämjande, lånefond för ...................... 7a: 2.

Flottans corpser och stater, aflöningen till......................... 6: 1, 2, 3.

» nybyggnad och underhåll, anslaget till............... 6: 6.

» , * » öfverskridande af anslaget
till....................................................................... 34: 9.

» öfningar, öfverskridande af anslaget till............. 34: 9.

Flottleder i Norrbottens län, anslag till reglering af ..... 8: 16.

Folkhögskolor, ifrågasatt anslag till befrämjande af pedagogisk
gymnastik vid ........................ 9: 11.

» understöd åt lärjungar vid .......................... 9: 52.

5

N:o å uti. eller mein.

Folkskoleinspektionen, anslag till en öfvervakande inspektör
vid..................................................................................... 9: 9; 52: 3; 59.

Folkskoleinspektörernes reseräkningar, 1890 års statsrevisorers
anmärkningar mot................................................... 34: 11.

Folkskolornas lärarepersonal, ang. ålderstillägg och utbytande
af kofoder in natura mot penningeersättning ... 9: 10.

Folkskolelärare, understöd åt äldre behöfvande.................. 10: 14.

Folkskolelärarnes pensionsinräktning, inventering af ........ 34: 14.

Folkskolelärareseminarierna, anslag till löneförbättring åt

lärare och lärarinnor in. m. vid....................................... 9: 51.

Fonden för extra amortering af statsskulden, afsättning

till .................................................................................''.. 69: 9.

Fornskriftsällskapet, anslag till .......................................... 9: 69.

Fortifikationen, höjning af dagaflöningen för sergeanter

m. fl. vid .................................................................................. 5: 12.

Fria konsternas akademi, anslag till om- och nybyggnad af 9: 57.

Frälseskatteräntor, inlösen till statsverket af ..................... 19.

Frökontrollanstalter, anslag till ............................................... 7: 22.

Fullmägtige i riksgäldskontor et, ansvarsfrihet för.............. 17: 6.

Fångtransporter, nedbringande af kostnaderna för.......... 34: 3.

Fångvården, anslaget till........................................................ 3: 2.

» höjning af arfvodet till predikanten vid krono häktet

i Norrtelje................................................................... 3: 2.

Fältingeniörmateriel, anslag till anskaffning och komplettering
af.................................................................................. 5: 28.

Fästning sar tiller materiel, anslag till anskaffning af......... 5: 21; 30: 2.

Fästnings- och garnisonsorter, anslaget till ved och ljus
vid .. ..................................................................................... .. 5: 16; 30: 1.

Föreläsningar för arbetsklassen, anslag till ...................... 9: 75.

Författningssamling, se Svensk Författningssamling.

Förslagsanslag, ändring af ett anslags natur från bestämdt

anslag till.............................................................................. 5: 16; 30: 1.

Försäkringsanstalter, anslag till kontroll å ...................... 7: 14.

G.

Generalstabens topografiska arbeten, anslag till ................ 5: 31; 30: 8.

Geologiska kartverket, anslag till ........................................... 7: 25.

6

N:o & uti. eller mem,

Gevär, anslag till förändring af arméns............................ 5: 23; 30: 3.

Glommersträsk och Wistträsk, väganläggning mellan........ 44.

Gnesta jernväg sstation, ifrågasatt ny restaurationslokal vid 7: 33.

Gotlands jernvägsaktiebolag, dödande af en till säkerhet
för statens fordran i bolagets jernväg meddelad inteckning
....................................................................................... 33.

Gotlands nationalbeväring, höjning af dagaflöningen för

sergeanter in. fl. vid ............................................................. 5: 14.

Gripsholms kungsladugård, upplåtelse åt staden Mariefred
af mark, tillhörig.......................................................... 39.

Grundskatter, ifrågasatt afskrifning af de å viss jord hvi lande.

........................................................................................... 54; 63.

Grundskatterna, ändrade bestämmelser i fråga om tiden
för erläggande af................................................................... 20.

Gyllenram, H. G. TF., landshöfding, pension åt dottern
efter ............................................................................................. 10: 19; 31: 6.

Gymnastiska centralinstitutet, lärarnes vid institutet delaktighet
i lärarnes vid elementarläroverken enke- och
pupillkassa .............................................................................. 10: 1.

Göta artilleriregemente, höjning af dagaflöningen åt sergeanter
m. fl. vid ........................... 5: 10.

» anslag till ett kasernetablissement

för .............................................................................................. 56.

Göta hofrätt med derunder lydande justitiestat, höjning
af anslaget till..................................................................... 3: 1; 28.

Göteborg, ang. öfverlåtande åt staden af dispositionsrätten
öfver den i dess närhet belägna exercished m. m.
äfvensom ang. stadens inqvarteringsskyldighet.............. 56.

Göteborg och Borås, ifrågasatt låneunderstöd till jernvägs anläggning

mellan ............................................................... 40: 3.

H.

Hall, understöd åt förbättringskolonien vid........................ 3: 7.

Hallsbergs jernväg sstation, ifrågasatt ökad restaurations lokal

vid .................................................................................. 7: 33.

Hallström, H., ersättning åt honom för förluster å Upsala
universitetsbyggnad................................................ 9: 80.

7

N:o ?t uti. eller mem.

Hammenliög, disposition af en del byggnader och jord,
tillhörande förra häradshöfdingebostället ....................... 12.

Hamnar, mindre, och farleder, höjning af anslaget till
undersökningar af............................................................... 7: 6.

Hamn- och brobyggnader samt årensningar, anslag till ... 14: 2.

Helgonskylden, afskaffande af.................................................. 21.

Helsingborgs socker/abriksaktiebolag, försäljning af ett område
af Engelholms vestra kronoplantering till ........... 49.

Hernösand till Sollefteå, lån till jern vägsanläggning från 40: 1.
» » sättet för lånebidragets anvisande.
......................................................................u.................. 69: 7.

Hernösands stift, anslag till förbättrad religionsvård för

finska församlingar i ............................................................. 9: 71.

Hospital och asyler för sinnessjuke, semester för biträdande
läkare, underläkare och syssloman vid ............... 9: 19.

Hospitalsräkenskaper, arfvode för granskning af.............. 9: 54.

Hospitals underhåll, höjning af förslagsanslaget till........ 9: 17.

Hufvudtiteln, reglering af utgifterna under första............ 2.

» » » » andra........... 3; 28.

» » » » tredje ............ 4; 29.

» » » » fjerde........... 5; 5a; 30.

s » » » femte ............ 6; 32.

•» » » '' » sjette............... 7; 7a; 43.

» » . » - » sjunde............ 8; 8a.

» » » » åttonde ......... 9; 52.

» » : » » nionde ........ 10; 31.

Husslöjd, ändrad bestämmelse i fråga om användande

af 1891 års anslag till........................................... 7: 23.

» anslag till anställande af en andre instruktör i 7: 26.

Högre lärarinneseminariet, löneförbättring åt lärare och

lärarinnor vid .......................... 0: 49.

» » anslag till anordnande af en

valfri fjerde årskurs vid....................................................... 9: 50.

I.

Indelta arméns befälsaflöning, höjning af dagaflöningen
för sergeanter, bataljonsadjutanter m. fl. ....................... 5: 1.

8

N:o ft uti. eller mem.

Indelta armén, anställande af en regementsintendent

vid Jemtlands hästjägarecorps .............. 5: 1.

» » manskap, ifrågasatt höjning af pensionerna
åt....................... .................................. 10: 2.

Indelta kavalleriets hästar, hämmande å mötesplatser af

smittosamma sjukdomar bland 5: 4.

» » » höjning af anslaget till ersättning
för störtade eller skadade................................. 5 a: 1.

Infanteriammunitionsvagnar, anslag till anskaffning af 5: 22.

Inkomstberäkningen.....<..............................................................>

Invalidlmsj''onden, öfverförande af reservationerna å anslaget''för
blessera de öfver- och underofficerare till..... 10: 3; 31: 1.

J.

Jemtlands hästjägarecorps, ifrågasatt anställande »af en
regementsintendent vid ...................................................... 5: 1.

Jerf so, anslag till sjukhemmet för spetelske vid............... 9: 67.

Jernväg mellan Vännäs och Öfver-Luleå, anslag till....... 15.

» från Hernösand till Sollefteå, lån till ............... 40: 1.

» från Borås till Göteborg, ifrågasatt lån till ...... 40: 3.

» från Elmhult till Emmaboda ................................. 40: 3.

» från Mellansel till Örnsköldsvik, anslag till . ... 55.

Jemn äg sanläggning ar, förmåner för enskilda ................... 16.

» statsunderstöd till dylika efter

Kostasystemet.......•................................ 26.

>» nedsättning af räntan å lån till

enskilda ............................................ 40: 4.

Jernvägsbyggnader för statens räkning, anslag till........... 15; 55.

» enskilda, anvisande af fond till låneunderstöd
för............................................ 40: 2.

» sättet för anvisande af anslag till

statens och låneunderstöd till enskilda 69: 5, 6, 7.

Jernvägslån, statens utgifter för, efter afdrag af behållna
trafikmedel samt enskilda jernvägsbolags annuitetsliqvider
...................................................................................... 17: 1.

Jemn äg strafik, statens, anslag till nya byggnader och

anläggningar vid ............................................................ 7: 33.

9

N:o å uti. eller mém.

Jernvägstrajik, anslag till materiel vid................................. 7: 33.

» sättet för sistnämnda anslags anvisande... 69: 4.

K.

Kabinettskassans utgifter, ifrågasatt nedsättning i detta

anslag ......................................... 4: 1; 29.

» ang. kassans hemliga utgifter 4: 1.

Kallerman, F. L., liospitalssyssloman, pension åt enkan

efter ..........................................................:............................... 10: 16.

Karlsborg, anslag till uppförande af artillerilaboratorium

vid ........................... 5: 24.

» » » » » ett förrådsskjul vid 5: 24; 30: 4.

» » » fortsättande af befästningsarbetena

vid ..................................................... 5: 26; 30: 6.

Karolinska mediko-kirurgislca institutet, anslag till anato -

» k »

Kasernetablissementet i Jemtland för

anslag till ........

miska museet vid 9: 5.
anslag till materiel
vid nervkliniken
samt till en
amanuens vid
samma klinik vid 9: 6.
arfvode åt en amanuens
vid gynekologiska
kliniken
vid ............... 9: 43.

arfvode åt en amanuens
vid kemiska
laboratoriet vid.. 9: 43.
anslag till en pediatrisk
klinik vid 9: 44.
anslag till en poliklinik
för barnsjukdomar
......... 9: 44.

anslag till utförande
af teckningar
i vetenskapligt
ändamål vid 9: 45.
en artilleridivision,
.................................... 5: 25; 30: 5.

Bih. till Riksd. Prof. 1891. 4 Samt. 1 Afd. 53 Haft.

2

10

N:o å uti. eller mena,

Kasernetablissementet i Göteborg för Göta artilleriregemente,
anslag till..................................................................... 56.

Kassaförlagsfoncl, afsättning till statsverkets ..................... 69: 10.

Kemiska stationer för jordbrukets och näringarnas behof,

anslag till................................................................................... 7: 21.

Kjellsby, Nedre, med Ivyrkotegen, i Göteborgs och Bohus
län, jordafsöndring från indragna militiebostället......... 48.

Klemming, G. E., f. d. öfverbibliotekarie, pension för ... 10: 15.

Kofoder, se Folkskolornas lärarepersonal.

Komitébetänkanden, anslag till utarbetande af förteckning

öfver......................................................................................... 7: 34.

Kommerskollegium, omorganisation af.................................... 7: 1; 43: 1.

Kompaniombuds ersättning för resor till och från syner

å soldattorp ............................................................................. 34: 7.

Kongs Norrby kungsgård, jordafsöndring från indragna
militiebostället........................................................................... 13.

Konsulskassans utgifter, anslag till ....................................... 4: 1.

Kontroll å försäkringsanstalter, anslag till.......................... 7: 14.

Kosta-systemet, statsunderstöd för anläggande af jernvägar
efter .............................................................................. 26.

Kreditiv, enligt regeringsformens 63 § ................................ 67.

Krig skof rätten, anslag till ......................................................... 3: 4.

Krigsskolan, ifrågasatt nedsättning af anslaget till............ 5: 18; 5a: 2.

» förändrad föring af räkenskaperna vid......... 34: 8.

Kristinehamn, anslag till handtverksskolan för blinda i 9: 63.

Kronans hus i Stockholm, anslag till reparationer å ...... 8: 12.

Kr ono arv end ena, ändrade bestämmelser i fråga om tiden
för erläggande af ................................................................... 20.

Kronoegendomar, förteckning å utarrenderade ................ 35.

» uppgift å försålda ................................. 35.

» försäljning af mindre.............................. 36.

» särskild föryttring af lägenheter vid försäljning
af............................................... 61.

Kronoparker, uppgift å inköpt mark för bildande af...... 35.

» upplåtande af odlingslägenheter å i Norrbottens
län befintliga.................................. 60.

Kronotionde, inlösen till statsverket af under enskild
eganderätt varande............................................................... 25.

11

Kronprinsens husarregemente, höjning af dagaflöningen för

sergeanter m. fl. vid .............................................................

kruthus å Bergholmen, anslag till.......................................

Kull, H. J., kommissionslandtmätare, pension för...........

Kungsholms fästning, anslag till minförsvarsbatteriet å..
Kungsladugården, Störa, i Södermanlands län, jordaf söndring

från kronoegendomen .........................................

Kyrkotegen, se Kjellsby.

L.

Lagberedningen, nya, anslag till ............................................

Landsmål, anslag till tidskrift om svenska ................

Landsskylden, afskrifning af den i Göteborgs och Bohus

län utgående.............................................................................

Landsstaterna i länen, höjning af penningeanslaget till

Landtbruksmöten, allmänna, anslag till kostnader för......

» ''» anslag till prisbelöningar vid

Landtbruksrad, anslag till inrättande af ett.........u,............

Lappfogdar och lappförmän in. in., arfvode åt.................

Leverans, efterskänkande af försutet vite på grund af

försenad .....................................................................................

Lifgardet till häst, höjning’ af dagaflöningen för sergeanter
in. fl. vid.........................................................................

Lifrustkammaren, anslag till dess samlingar.....................

Lindberg, G. A., kammarskrifvare, pension för.................

Lots- och fyrinrättningar med lifräddningsanstalterna, anslag
till ......................................................................

Lund, fl/., kammarskrifvare, pension för..............................

Lunds hospital, uppförande för Malmöhus läns räkning

af en vårdsanstalt för sinnessjuka vid..............................

Lärarinneseminariet, högre, se Högre lärarinneseminariet.
Läroverken, se Allmänna läroverken.

M.

N:o å uti. eller mem.

5: 6.

6: 17.

10: 9; 31: 3.

5: 27.

47.

3: 5.

9: 73.

24.

7: 4.

7: 19.

7: 20.

7: 10.

7: 17.

34: 5.

5: 5.

9: 25.

10 a; 68: 1.
8: 8.

10 a; 68: 1.

58.

Mariefred, upplåtelse af viss Gripsholms kungsladugård
tillhörig mark åt staden............................................ 39.

12

Mejerihushållning, anslag till Alnarps landtbruksinstitut

för högre undervisning i....................

» och boskapsskötsel, anslag till en elev i

Melén, Junderofficer vid kronoarbetscorpsen, pension

för ...................................................,...........i:,..,....''.»;........

Mellansel och Örnsköldsvik, anslag till jernväg mellan ..

» sättet för anslagets anvisande

Militieb ost tillsföndens behållning, användandet af..............

Minbåtar, anslag till anskaffande af två lista klassens ...

Minförsvaret, fasta, anslag till .............................................

Minnesvård öfver John Ericsson, anslag till uppförande af

Mosskulturföreningen, anslag till understöd åt ..................

» anslag till dess deltagande i utställning
i Göteborg .................................

Motala socken, utredning rörande eganderätten till ett

jordområde inom ..................................................................

Mynt- och kontrollverken, ang. upptagande till visst värde
af den i kontrolldirektörens löneförmåner ingående

fria bostad ................................................................................

Myrutdikningar, anslag till.........................................................

Mötesplatser, anslag till barackbyggnader å.................

N.

Nationalmuseum, anslag till statens konstindustriella samlingar
inom.................................................................................

Naturhistoriska riksmuseum, höjning i anslaget till expenser
vid.....................................

» anslag till afdelningen för

arkegoniater m. m ^

» anslag till dess etnografiska

samling......................................

» ifrågasatt anslag till bildande

af en byggnadsfond för museets
behof..................................

Nauclér, I., landtbruksskoleföreståndare, pension för......

Nedre Kjellsby, se Kjellsby.

Neutralitet, anslag till uppehållande af rikets...................

N:o å uti. eller mera.

7: 18.

7: 23.

10: 5.

55.

69: 6, 7.

51.

6: 13; 32: 1.

6: 15; 32: 3.

9: 79.

7: 24.

7: 24.

22.

8: 2.
14: 3.
5: 29.

9: 24.

9: 16; 52: 4.

9: 58.

9: 59.

9: 60.
10: 20

65

13

N:o & uti. eller mem.

Nordiska museet, anslag till............................................... 9: 72.

Norrbottens län, upplåtande af odlingslägenheter å kronoparker
i .................................................... 60.

Norrlands försvar, ifrågasatta åtgärder till stärkande af 53; 63.

Norrländska lappmarkerna, befrämjande af odlingsföretag
i.......................''................................................................. 60.

Norström, F. G., föreståndare för landtbrnksinstitutet vid

Ultima, pension för.................................................. 62; 68: 2.

Nummerhästar, se Indelta kavalleriets hästar.

Nykterhetens befrämjande, ifrågasatt anslag till................ 9: 78.

Nyköpings hospital, ifrågasatt höjning af aflöningar vid 9: 18.

Nötboskap, anslag till premiering af ............................. 7: 11.

--if''O/1 i i'':/ ''‘-JjiFo ‘>''K 7 ... ''H /•- > „ -sv. •

O.

. afj i i i >i V n- :: HTSfifil 11 viiF>Å - ■'' if i Jpi Fd 11 i )A

Odling sföretag, befrämjande i norrländska lappmarkerna af 60.

Odling slånefonden, ifrågasatta ändringar i vilkoren för
lån ur........................................................................................ 14: 5.

Odlingslägenheter, upplåtande å kronoparker i Norrbot- ,

tens län af hff................................................................ 60.

Olycksfallsförsäkring, fond för underlättande af åtgärder
för arbetares............................................................................. 69: 3.

!,.T>r.fl*} ’»< f="" ;="" iii"/="" ’="" '';="" v*»1/="" (;="" f="" v’="" .="" t="" ''/="">. > ''..tv .C v/''» <>

;0I ..... gW.fiiJ

P.

Palm, A. I. T., personligt lönetillägg åt vice bibliotekarien
..................................................................................... 9: 38.

Palm, G. W., vice professor vid fria konsternas akademi,

pension åt enkan efter............................................................ 10: 17; 31: 5.

Pansarbåten Thide, anslag till fortsättande af byggandet af 6: 12.

Patent- och varurgärkesafgifter, dispositionen af ............... 7: 2.

Pedagogier, anslag till löneförbättring åt lärarne vid...... 9: 46.

Pensioner, ifrågasatt förhöjning af indelta arméns manskaps.
............................................................................................ 10: 2.

Pension för Askling, J. A., lärare i musik vid läroverket

i Karlskrona ................................................... 10: 12; 31: 4.

» » Brolin, A. J. A., länsveterinär, enkan efter 10: 11.

14

N:o & ntl. eller mem.

Pension för Gyllenram, H. G. W., landshöfding, dottern

efter ..............................................................10: 19; 31: 6.

» » Kaller man, F. L., hospitalssyssloman, enkan

efter .................................................................... 10: 16.

» » Klemming, G. E., f. d. öfverbibliotekarie...... 10: 15.

:> » Kull, H. J., kommissionslandtmätare ........... 10: 9; 31: 3.

» » Lindberg, G. A., kammarskrifvare ............. 10a; 68: 1.

\» ■ Lund, M., kammarskrifvare........................... 10 a; 68: 1.

» » Melén, J., underofficer vid kronoarbetscorpsen 10: 5.

» » Nauclér, I., landtbruksskoleföreståndare..... 10: 20.

» » Korsträ in, F. G., föreståndare för landt bruksinstitutet

vid Ultuna...........m.............. 62; 68: 2.

» » Palm, G. W., vice professor vid fria konsternas
akademi, enkan efter........................ 10: 17; 31: 5.

» » Post, von, H. A., föreståndare för agrikultur kemiska

frökontrollanstalten vid Ultuna

landtbruksinstitut ...................................... 62; 68: 2.

x » Svedberg, J. i''1., provinsialläkare..................... 10: 18.

» » Piff, 0. F., kanslist.......................................... 10a.

» » Ulf hjelm, K. M., kommissionslandtmätare ... 10: 10.

» » Wcern, C. F., t. f. president........................... 10a; 68: 1.

» » Wasmuth, Olivia C. E., extra lärarinna ...... 10: 13.

» » Wettergren, G.E., regementsläkare, enkan efter 10: 7; 31: 2.

» » Wirsing, G. it/., gravör vid generalstabens

topografiska afdelning ................................... 10: 6.

Pitholmen vid Piteå, anslag till uppförande af hospital å 9: 66.

Poliklinik för tandsjukdomar, anslag till.............................. 9: 55.

Polis på landet, anslag till underhåll af..................... 7: 16.

Polisunderrättelser, anslag till utgifvande af....................... 7: 15.

Post, von, H. A., föreståndare för Ultuna instituts agri kulturkemiska

frökontrollanstalt in. m., pension för ... 62; 68: 2.

Postverkets utgiftsstat ....................................................f.,.......... 8: 3.

Precisionsnivelleringsarbeten, anslag till ......................... 9: 76.

Premiering af nötboskap, anslag till..................................... 7: 11.

Provinsialläkares aflönande, förslagsanslag på ordinarie

stat för extra .................................................................. 9: 15.

U- »iAS

Q. '';'',T

Qvinlig ungdom, höjning af anslaget till högre skolor för 9: 8.

15

■i I r:fO

N:o å uti. eller mem.

Refvinge, flyttande af södra skånska infanteriregementets
sjukhus från Tvedörra till........................ 5: 33.

» disposition af en del af indragna fanjunkarebostället
1 mantal n:is 3 och 10 ................. 23.

Regementsintendent vid Jemtlands hästjägarecorps, anställande
af en ........................................................................... 5: 1.

Regnell, 0. G., personligt lönetillägg åt akademikam reraren.

...................................................................................... 9: 42.

Religionsvård åt svenska sjömän i utländska hamnar,

anslag till.................................................................................. 9: 70.

Resereglementet, förtydligande af bestämmelser i .............. 34: 6.

Rese- och traktamentspenningar, ifrågasatt nedsättning

under öde hufvudtiteln af anslaget till.......................... 6: 10.

Reseunderstöd åt officerare och intendenturtjenstemän ... 5: 30.

Revisionsberättelsen om riksgäldskontoret.............................. 17.

» om statsverket...................................... 34.

Riksarkivet, anslag till utgifvande af historiska skrifter

genom ..........,.t........................................................................ 9: 21.

Riksdagens besparingsfond, bildande af en........................... 69: 11.

Riksdagens bibliotek, höjning af anslaget till komplettering
af........................................................................................ 50.

Riksdag sakter, Svenska, anslag till utgifvande af............. 9: 22.

Riksdags- och riksbankshus, afsättning till byggnadsfonden
för ................................................................................ 69: 2

Riksgäldskontoret, fullmägtiges berättelse om ..................... 1.

» revisionsberättelsen ang........................... 17.

» reglemente för........................................... 41; 66; 72.

» reglementets aflemnande till Kongl.

Maj:t............................................70.

Riksstat för år 1892..................................................................... 71.

Rustnings- och roteringsbesvär, ifrågasatt ytterligare lindring
i............................. 53; 63.

» anslaget till lindiång i ... 53; 5b; 6a.

S.

Salpeteruppköp, anslaget till.................................................... 5: 15.

Samman]emkningsnörslag medelst skrifvelse ..................... 28.

16

N:o å uti. eller mem.

Serafimerlasarettet i Stockholm, anslag till ombyggnad af 9: 65.

Signal- och telefonstationer, anslag till ................................ 6: 16.

Sinnessjuka, uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus
läns räkning af en vårdsanstalt för........................... 58.

Sjukkassors bildande, fond för underlättande af åtgärder

för ................................................................................. 69: 3.

Sjöfart, ändring i anslaget till undervisningsanstalterna för 6: 9.

Sjökrigsskolan, löneförbättring åt lärarne vid .................... 6: 18.

Sjömans- och skeppsgossecorpserna, anslaget till beklädnad
af......................................................................................... 6: 4.

Sjömän i utländska hamnar, anslag till religionsvård åt 9: 70.

Skara domkyrka, anslag till restaureringsarbeten å ......... 9: 27.

Skarpskytteväsendets och skiutskicklighetens befrämjande,

anslag till......................................................................''............. 5; 32.

Skattefrälseräntor, inlösen till statsverket af under enskild
eganderätt varande ...................................................... 25.

Skiften och afvittringar, anslaget till ................................... 7: 12.

Skogsodlingens befrämjande, anslag till ................................ 8: 17.

Soldattorp, kompaniombuds ersättning för resor till och

från syner å .............................................................................. 34: 7.

Sollefteå till Hernösand, lån till jernvägsanläggning från 40: 1.

» sättet för lånebidragets anvisande
........................................ 69: 7.

Spetelskesjukhemmet i Jerfsö, anslag till................................ 9: 67.

Statskontoret, ersättning af förskott från.................. 3: 8; 7: 32; 8: 9; 9: 77.

» afsättning till dess kassaförlagsfond........... 9: 10.

Statsregleringen för år 1892................................................... 69.

Statsskulden, afsättning till fonden för extra amortering af 69: 9.

Statsverkets inkomster, beräkning af................................... 64.

» revisionsberättelse.................................................. 34.

Stockholm, anslag till reparationer å kronans hus i......... 8: 12.

Stockholms läns räkenskaper, användandet af anslaget till

extra biträden hos länsstyrelsen vid................................. 34: 10.

Stora kungsladugården, se Kungsladugården.

Strömsholms slott, felande inventarieförteckning vid slottets
räkenskaper..................................................................... 34: 1.

Svea artilleri-regemente, höjning af dagaflöningen för

sergeanter m. fl. vid.............................................................. 5: 10.

Svea hofrätt, anslag till en extra division i........................ 3: 6.

17

N:o å uti. eller mem.

Svea lifgarde, höjning af dagaflöningen för sergeanter
m. fl. vid ................................................................................ 5: 7.

Svedberg, J. F., provinsialläkare, pension för................... 10: 18.

Svensk författningssamling, kostnaderna för utgifvande af 34: 2.

Svensk industri och svenska näringar, beredande af afsättning
i främmande länder åt alster af........................ 7: 28.

Svenska fornskriftsällskapet, anslag till................................ 9: 69.

Svenska riksdag sakter, anslag till utgifvande af ............... 9: 22.

Sveriges traktater, anslag till utgifvande af....................... 4: 2.

Sågverksegarnes garantförening, afsättande af 8,000,000
kronor i riksgäldskontorets obligationer till garantifond
för aktiebolaget ................................................................... 27.

Säfvedals härad, angående de Göteborgs stad förut anslagna
rotar inom.................................................................... 53; 63.

Söderberg, Sven, särskilt arfvode åt docenten .................. 9: 37.

Söndraby, i Kristianstads län, jordafsöndring från f. d.
militiebostället n:o 2.............................................................. 46.

T.

Tekniska skolan i Stockholm, ändring i vilkoret för utgående
af anslag, beviljadt åt............................................. 9: 12.

Tekniska yrkesskolor, understöd åt lägre.............................. 9: 53.

Telefon- och signalstationer, anslag till.................. 6: 16.

Telefonledningar, utbetalning af redan beviljadt anslag .

till ........................................................................................... 8: 13.

Telefonledning mellan Piteå och Haparanda...................... 8: 13.

» mellan Uddevalla och Strömstad............... 8: 13.

» mellan Örebro och riksgränsen vid Magnor 8: 13.

Telefonväsende, ang. plan för utvecklingen af statens..... 8: 13.

» beredande af lånemedel till utveckling

af statens ...................................................... 42; 69: 8.

Telegrafverkets utgiftsstat ....................................................... 8: 4.

» skulder, ang. betalning af de genom in köp

af telefonanläggningar uppkomna ... 8: 13.

Tjurkö, ang. af 1890 års statsrevisorer gjorda anmärkningar
vid kronoarbetsstationen å ................................... 34: 4.

Topografiska arbeten, generalstabens, anslag till ................ 5: 31; 30: 8.

Bill. till Rilesd. Prof. 1891. 4 Sami. 1 Afd. 53 Raft. 3

18

N:o å uti eller mera.

Torp Södre i Elfsborgs län, afsöndring af jord från indragna
militiebostället ........................................................... 38.

Trängen, höjning af dagaflöningen för sergeanter m. fl.

vid ............................................................................... 5: 13.

» anvisande af medel för uppsättning af andra
bataljonen vid.......................................................................... 5: 13.

Tullverkets utgiftsstat................................................................. 8: 5.

Tvedörra till Ref vin ge, flyttande af södra skånska infanteriregementets
sjukhus från.......................................... 5: 33.

u.

Ulff, O. F., kanslist, pension för............................................. 10 a.

Ulf hjelm, K. M., kommissionslandtmätare, pension för 10: 10.

Ultima landtbruksinstitut, omorganisation af....................... 7: 7; 43: 3.

» » anslag till byggnader m. in. vid 7: 8; 43: 4.

Umeå, anslag till ny länsresidensbyggnad i....................... 8: 11.

Universitetet i Lund, anslag för arbetets uppehållande

vid patologiska institutionen vid 9: 3.

» » höjning af anslaget till materiel

för botaniska institutionen vid 9: 4.

» » anslag till aflöning åt en e. o. pro fessor

inom juridiska fakulteten

vid................................................... 9: 34.

» » anslag till språkvetenskapliga och

matematiska seminarierna vid... 9: 35.

» » anslag till lärare i tyska, franska

och engelska språken vid ......... 9: 36.

» » arfvoden åt extra biträden vid

biblioteket vid ............................. 9: 39.

» » anslag till fullbordande af ny bygg nad

för fysiologiska institutionen
vid.................. 9: 40.

» » arfvode åt en instrumentmakare

vid samma institution.................. 9: 41.

Universitetet i Upsala, anslag till en professur i obste trik

och gynekologi vid ......... 9: 1; 52: 1.

» » höjning i anslaget till mineralo gisk-geologiska

institutionen
vid.................................................. 9: 2.

19

N:o u, utl. eller mem.

Universitetet i Upsala, anslag till språkvetenskapliga och

matematiska seminarierna vid 9: 29.

» » - anslag till lärare i tyska, franska

och engelska språken vid ...... 9: 30.

» » anslag till aflöning åt en labo rator

och en observator vid... 9: 31.

» » anslag till anskaffande af en

astrofysikalisk refraktor och ett
nytt vändtorn åt observatoriet

vid.................................................. 9: 32.

» » anslag till anskaffande af instru ment

åt mineralogisk-geologi ska

institutionen vid................ 9: 33.

Upsala domkyrka, anslag till restaureringsarbeten å ...... 9: 27.

V.

Vaberget, anslag till befästningsarbetena å ...................... 5: 26; 30: 6.

Vadstena hospital, anslag till nybyggnader vid ............... 9: 68.

Vadstena klosterkyrka, anslag till restaurering af ........... 9: 28; 52: 5.

Wcern, C. F., t. f. president, pension åt............................. 10a; 68: 1.

Wasmuth, Olivia Ch. E., extra lärarinna, pension för ... 10: 13.
Vattenajtappningsföretag och myrutdikningar för frost ländighetens

minskande för kringliggande
bygd, anslag till........... 14: 3.

» ifrågasatta ändringar i vilkoren

för åtnjutande af statsbidrag till ..................................... 14: 4.

Vaxholms artillericorps, höjning af dagaflöningen för

sergeanter m. fl. vid.............................................................. 5: 11.

Ved och ljus vid fästnings- och garnisonsorter, höjning af anslaget
till...... 5: 16.

» » detta anslags

ändrande till. förslagsanslag.............................................. 5: 16.

Vendes artilleriregemente, höjning af dagaflöningen för

sergeanter m. fl. vid ............................................................... 5: 10.

Vermlands fältjägarecorps, höjning af dagaflöningen för

sergeanter m. fl. vid .............................................................. 5: 9.

Westergren, G. E., regementsläkare, pension för enkan
efter ............................................................................................ 10: 7; 31: 2.

20

N:o å uti. eller mera.

Vestra Värends domsaga, delning af.................................. 3: 1; 28.

Vexiö, anslag till blindskolan i................................................ 9: 62.

Wirsing, G. M., gravör vid generalstabens topografiska

afdelning, pension för ............................................................ 10: 6.

Wistträsk och Glömmer sträsk, väganläggning mellan ...... 44.

Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien, anslag till 9: 56.

» skiljaktiga beslut i fråga om ordalydelsen
af en föreslagen ..................................................... 59.

Väfskolan i Borås, anslag till ............................................... 7: 27.

Väganläggning mellan Wistträsk och Glommersträsk..... 44.

Väg anläggning ar och vägförbättringar, anslag till............ 14: 1.

» » ifrågasatta ändringar
i vilkoren för åtnjutande af anslag till............ 14: 4.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, höjning af lönen för

den ene byråingeniören
hos ........................ 7: 5.

» » höjning af anslaget till

vikariatsersättning m. m. i ................................................... 7: 5; 43: 2.

Vägunder sökning ar, ifrågasatt höjning af reservationsanslaget
till .............................................................................. 7: 5.

Wännäs och Öfver-Luleå, anslag till stambanan mellan 15.

» » sättet för anslagets anvisande 89: 5.

Värends, se Vestra Värends.

Värnpligtiges inskrifning och redovisning, anslag till...... 5: 20.

z.

Zibethska fonden, 1890 års statsrevisorers anmärkning

mot redogörelsen för den s. k........................................... 34: 12.

o

A.

o

Åkers krutbruk, betalning af återstående köpeskillingen

för ....................................:.......................................................... 5: 15.

21

ö.

N:o å uti. eller mem,

Öfverintendentsembetet, anslag till genomförande af nya

_ organisationen för................................................................ 8: 10.

Öfver-Luleå, se W än näs.

Öfver skottsmedel, användande af............................................ 69: 1.

Örnsköldsvik och norra stambanan vid Mellan sel, anslag

till jernväg mellan ........................................ 55.

» sättet för anslagets anvisande ........................ 69: 6, 7.

Östersund, anslag till ny byggnad för allmänna läroverket
i ............................................................................... 9: 48; 52: 7.

Bill. till Riksd. Prof. 1891. 4 Sami. 1 Afd. 53 Haft.

4