till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års

Register 1923:LU

1

Register

till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års

lagtima riksdag m. m.

A.

. Nr å utl&t.

Anmaning: eller mem.

se Fattigvården.

Arbetar skyddslag stiftning:

förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av

tiden för idkande av handel och viss annan rörelse ................................. 9

om vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete ............... 12

förslag till lag om arbetstidens begränsning ................................................... 13

angående vissa beslut, som fattats å den internationella arbetsorganisatio;

nens konferens i Genéve år 1921................................................................. 14

..förslag till lag om bageri- och konditoriarbetes förläggande till viss del

av dygnet ...................................................................................................... 16

förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 24 oktober 1919

om arbetstiden å svenska fartyg............................................................ 30, 32

Arbetstid:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Arrendelag:

förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal.................................... 17

se även Vanhävd.

Arvode:

angående arvode åt byråchefen A. Molin, vilken inom andra lagutskottet

biträtt vid behandlingen av vissa frågor...................................................... 15

angående arvode åt hovrättsrådet C. W. Aschan, vilken inom andra lagutskottet
biträtt vid behandlingen av viss fråga.......................................... 28

Automobil:

se Motorfordon.

Automobilskatt:

om viss ändring i förordningen om automobilskatt ....................................... 22

se även Motorfordon.

Avvisning:

se Tilläggsavvittriny.

B.

Bageriarbete:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Bihang till riksdagens protokoll 1923. 9 sand. 2 avd. (Register.)

1

2

! Nr å utlåt,
eller mem.

Barna vårdsnämnd:

angående upphävande av gällande bestämmelse om självskrivenhet för kyrkoherden
eller den hans ämbete förestår att vara ordförande i barnavårdsnämnd.
..................................................................................................... 5

Bolag:

se Fast egendom.

Boställen:

se Ecklesiastika boställen.

Butikstängning:

se Arbetar skyddslagstiftning.

D.

Dövstumundervisningen:

förslag till lag om ändrad lydelse av § 12 i lagen den 31 maj 1889 angående
dövstumundervisningen................................................................ 27

E.

Ecklesiastika boställen:

angående underlättande i vissa fall av avsöndring utav mark från ecklesiastikt
löneboställe till tomt ...................................................................... 31

Ekonomisk förening:
se Fast egendom.

F.

Fartyg:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Fast egendom:

förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 maj 1921 angående
förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast

egendom ...................................................................................................... 18

Fattigvården:

om upphävande av den i 53 § av lagen om fattigvården stadgade skyldighet
att göra skriftlig anmaning............................................................... 4

förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen om fattigvården den

14 juni 1918 .................................................................................................. 25

Förbud att förvärva fast egendom:

se Fast egendom.

Försäkringslagstiftning :

se Arbetarskyddslagstiftning och Sjukkassor.

Genévekonferensen:
se Arbetarskyddslagstiftning.

G.

3

Nr-å utlåt,
eller mera.

H.

Hemmansklyvning:

se Agostyåkning.

Hästutskrivning slag:

förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen den 2 juli 1915 angående
anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot
(hästutskrivningslag).................................................................................... 26

J -

Jordavsöndring :

se Ecklesiastika boställen och Ägostyckning.

K.

Kommunala arvoden:

se Dövstumundervistiingen, Fattigvården och Hästutskrivningslag.
Konditoriarbete:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Köttbesiktning:

förslag till lag om iindrad lydelse av § 2, § 6 mom. 3 och § 9 i lagen
den 10 oktober 1913 (nr 239) angående köttbesiktning och slakthus (se
\ '' sammansatta andra lag- och jordbruksutskottets utlåtande nr 2).

L.

Lönéboställe:

se Ecklesiastika boställen.

M.

Marinen:

se Värnplikt.

Motorfordon:

förelag till förordning om motorfordon m. m................................

se även Automobilskatt.

Motor oljor:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Mått:

angående viss ändring i gällande bestämmelser om mått och vikt,

N.

Norrländska vanhävdslagen:

se Vanhävd.

Nyttjanderätt:

se Arrendelag och Vanhävd.

4

Nr å. utlåt,
eller mem

o.

Olycksfall i arbete:

se Arbetarskyddslag stiftning.

Organtvång:
se Köttbesiktning.

P.

Prästboställen:

se Ecklesiastika boställen.

R.

Regeringsrätten:

förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8:o i lagen den 26 maj 1909
om Kung!. Maj:ts regeringsrätt............................................................... 23

S.

Samvetsbetänkligheter:

se Värnplikt.

Sjukkassor:

om åstadkommande av ökad kontroll över sjukkassor ............ .................. 7

Sjöarbetstidslagen:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Skyddskoppympning:

angående ändring i lagen om skyddskoppympning, avseende medgivande

i vissa fall av undantag från ympningsplikten ...................................... 29

Slakthus:

se Köttbesiktning.

Smittkoppor:

se Skyddskoppympning.

Smörjoljor:

se Arbetarskyddslagstiftning.

Spannmål:

se Vete.

Ströängar:

förslag till lag om ändrad lydelse av 40 och 42 §§ i lagen den 22 juni
1921 om ströängars indragande till kronan ............................................ 10

T.

Tilläggsavvi ttring :

angående viss ändring av bestämmelserna angående tilläggsavvittring i

Västerbottens läns lappmark ................................................................... 11

Tvång sarrende:
se Arrendelag.

5

Nr & utlåt,
eller mem.

v.

Vaccinationsplikt:
se Skyddskoppympning.

Vanhävd:

om förhindrande av skadlig och opåkallad förintelse av åbyggnader till

jordbruk ...................................................................................................... 19

se även Arrendelag.

Vattenlagen:

förslag till lag angående ändrad lydelse av 7 kap. 7, 13 och 19 §§ vattenlagen
............................................................................................................ 24

Vete:

angående lagstiftning rörande blandning av svenskt och utländskt vete
vid förmalning (se sammansatta andra lag- och jordbruksutskottets
utlåtande nr 1).

Vikt:
se Matt.

Vägtrafikstadga:
se Motorfordon.

Värnplikt:

förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1923 års klass
m. m................................................................................................................ 1

angående minskning av de värnpliktigas utbildningstid................................. 2

förslag till lag om befrielse för vissa marinen tilldelade värnpliktiga från

viss tjänstgöringsskyldighet ........................................................................... 3

förslag till lag om minskning av tjänstgöringstiden för värnpliktiga, vilka
hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.............................. 6

Å.

Åbyggnader till jordbruk:

se Vanhävd.

Åttatimmarslayen:

se Arbetar skyddslag stiftning.

Ä.

Ägostyckning:

förslag till dels lag om utsträckt tillämpning av lagen den 25 juni 1909
om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning, dels ock lag om viss
inskränkning i rätten till jordavsöndriug ................................................. 20

Bihang till riksdagens protokoll 1923. 9 sand. 2 avd. (Register.)

2