till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima

Register 1912:LU

R E G18 T E R

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima

riksdag.

A.

Arfsrätt:

angående rätt för oäkta barn att ärfva fader och fädernefränder

Arfvode åt särskild sekreterare............................................

Arrende: se Bolag.

Nr å utlåt,
eller mera.

... 62.

... 64.

B.

Barnamord: se Strafflagen.

Bolag:

förslag till lag om ändrad lydelse af 1 och 3 §§ i lagen angående förbud
x vissa fall för bolag och förening att förvärfva fast egendom den 4 maj
laS. om utsträckt tillämpning af lagen angående uppsikt å visså
jordbruk i Norrland och Dalarne den 25 juni 1909 samt lag om utsträckt
tillämpning af lagen om arrende af viss jord å landet inom Norrland och

Dalarne den 25 juni 1909 ............................................. 26 29

om utvidgad tillämpning af lagen angående förbud i vissa fall för bolag

och förening att förvärfva fast egendom m. m......... 44

By samfällighet:

angående lagstiftning i visst syfte rörande bysamfälligheter ......................... 31.

D.

Danaarf:

angående ändring af bestämmelserna om danaarf ....................... 4

Dikning slag en: .........................

om utarbetande af förslag till lag i syfte att jord, som förvärfvats enligt
bestämmelserna i 76 § af lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan
afledning af vatten, må göras gravationsfri......................................... 39

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 9 samt. 61 käft.

2

Nr å utlåt,
eller mem.

Djurplågeri: se Strafflagen.

Dop:

angående rätt för frikyrklig församlings föreståndare att förrätta dop och
jordfästning .................................................................................................... 20.

Dödsstraffet: se Strafflagen.

E.

Ekonomisk förening:

förslag till lag om ändrad lydelse af 80 § i lagen den 22 juni 1911 om
ekonomiska föreningar ............................................................................... 55.

Expropriation:

angående medgifvande af expropriation för anskaffande å landet af tomtmark
för byggnader, afsedda för religiös, social eller kulturell verksamhet 40.
om antagande af en provisorisk lag, i syfte att stat eller kommun måtte
erhålla rätt till förvärfvande genom expropriation i vissa fall af marken

till lägenheter å ofri grund ....................................................................... 49.

angående aflösning ytterst genom expropriation af torpares, bolagsarrendato rers

och deras vederlikars jordbruk på enskilda domäner m. m............... 52.

angående expropriation i vissa fall af torp och andra lägenheter å rekognitionsskogshemman
m. m..................... 67.

F.

Familjeunderstöd: se Värnpliktslagen.

Forum: se Rättegångsbalken.

Fosterbarn:

angående utsträckning af giltighetsområdet för lagen om fosterbarns vård

den 0 juni 1902 .............................................................................................

Frälseränta:

förslag till lag om aflösning af vissa frälseräntor, lag om sammanläggning

af frälseränta med den fastighet, hvaraf räntan utgår, m. m....................

Förening: se Ekonomisk förening.

Förmånsrätt:

om meddelande af särskild bestämmelse i fråga om inteckningshafvares förmånsrätt
till ränta ...................................................................................

G.

Giftermålsbalken:

om ändring i 9 kap. 2 § giftermålsbalken ...................................................

H.

Handelsregister:

förslag till lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen den 13 juli 1887 angående
handelsregister, firma och prokura........................................................

3

Nr å utlåt,
eller mera.

Häfd:

förslag till lag innefattande ändring i förordningen den 22 april 1881 om
tjuguårig häfd och lag om ändrad lydelse af 10 § i förordningen den 16
juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom................................... 33.

I.

Inmutning srätten:

förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten ................................... 45.

Inskrifning snämnd:

om åvägabringande af utredning i syfte att åstadkomma förenkling i sammansättningen
af inskrifningsnämnd ............................................................... 16.

Inteckning sansvar: se Dikning slag en.

J.

Jordfästning: se Dop.

Justitieombudsmannen:

granskning af justitieombudsmannens ämbetsförvaltning.............................. 6.

K.

Konkurskostnad:

om afdraget för konkurskostnad vid fördelning af köpeskillingen för exekutivt
försåld fastighet, hvarur egnahemslån skall gäldas ........................... 42.

Kyrkolagen:

förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen..................... 1.

L.

Lagfart: se Häfd.

Löneboställen, prästerskapets:

angående afsöndring af lägenheter från prästerskapets löneboställen under

löpande arrendetid .................................................................................. 12.

Lönereglering:

angående löneregleringar för prästerskapet i föreslagna nya församlingar i
Stockholm ................................................................................................ 46.

M.

Mått och vikt:

angående vissa nya bestämmelser i afseende å mått och vikt................. ..... 56.

Mönstring: se Värnpliktslagen.

Mörkt enrum: se Strafflagen.

4

Nr å utlåt,
eller mem.

N.

Nyttjanderätt till fast egendom:

angående ändring i lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom 17.

O.

Oäkta barn: se Arfsrätt.

P.

Preskription:

om ändring i 1 § af kungl. förordningen den 4 mars 1862 om tioårig
preskription och om årsstämning ............................................................... 9.

R.

Remiss af ärenden till annat utskott.......................................................... 2, 3, 35.

Renbete:

angående viss ändring i 27 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska

lapparnes rätt till renbete i Sverige.............................................................. 28.

Rättegångsbalken:

om ändring af 16 kap. 10 § rättegångsbalken................................................ 5.

förslag till lag innefattande ändring i 24 kap. 7 § rättegångsbalken ............ 30.

förslag till lag om ändrad lydelse af 11 kap. 9, 24 och 38 §§ rättegångsbalken 41, 58.
om utarbetande och framläggande af förslag till ändring af 10 kap. 21 §

rättegångsbalken............................................................................................. 47.

angående ändring af 12 kap. 3 § rättegångsbalken......................................... 63.

s.

Sjölagen:

förslag till lag om ändring i vissa delar af sjölagen samt till lag om ändrad
lydelse af 1 § i lagen den 12 juni 1891, innefattande vissa bestämmelser

om sjöfynd ................................................................................................ 32.

Stadsplanelagen:

om ändring i lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning
................................................................................................... 13, 19.

Strafflagen:

om ändrad lydelse af 18 kap. 16 § strafflagen............................................... 18.

om borttagande ur strafflagen och strafflagen för krigsmakten af strafformen
inneslutning i mörkt enrum ..................... 22.

angående dödsstraffets upphäfvande .............................................................. 38.

5

Nr å utlåt,
eller mem.

Strafflagen: (forts.)

förslag till lag om ändrad lydelse af 14 kap. 33, 34 och 46 §§ strafflagen 43.
förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen 66.
Stämning: se Rättegångsbalken.

T.

Tredskodom: se Rättegångsbalken.

u.

Understödsförening:

förslag till lag om understödsföreningar m. m............................................. 34, 50.

Uppsikt å vissa jordbruk: se Bolag.

Utskylder:

angående ändrad lydelse af 24 § i lagen om arrende af viss jord å landet

inom Norrland och Dalarne ..................................................................... 44.

Utsökning slag en:

förslag till lag om ändring i vissa delar af utsökningslagen m. m................ 51, 59.

Utvandring slag:

om utarbetande och framläggande af förslag till en svensk utvandringslag. 61.

V.

Villkorlig straffdom:

om ändring af 6 § i lagen angående villkorlig straffdom, samt om skrifvelse

till Kung! Maj:t i fråga om utvidgning af samma lag.............................. 8.

Vin och Öl:

om ändring i kungl. förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af

vin och Öl in. in....................................................................................... 27.

Vägar:

om ägande- och dispositionsrätten till såväl allmän väg som förutvarande

sådan väg .................................................................................................. 2, 21.

om rätt för skogsägare till väg öfver annans mark för skogsprodukters framforslande.
................................................................................................... 25.

Värnplikt:

angående förkortad öfningstid vid infanteriet för särskildt skickliga skyttar 10.
Värnpliktslagen:

angående upphörande af den i värnpliktslagen föreskrifna mönstring med

de värnpliktige m. m................................................................................... 7, 14.

förslag till lag om ändring i vissa delar af värnpliktslagen den 14 juni 1901 23, 24.

förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i värnpliktslagen samt

till förordning om understöd i vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn

(familjeunderstöd)....................................................................................... 53 65.

förslag till lag angående ändrad lydelse af § 34 värnpliktslagen ................. 54.

6

Nr å utlåt,
eller men.

Värnp HMsvägran:

angående utbytande af fängelsestraff för värnpliktsvägran mot intagande å
statens uppfostringsanstalt å Bona ............................................................ 11.

Ä.

Äktenskap:

förslag till lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps
rättsverkningar m. m. ................................................................................... 48.

STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTR. 1912.