till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1913 års lagtima

Register 1913:LU

REGISTER

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1913 års lagtima

riksdag.

A.

Nr å utlåt,
eller mem.

Aktiebolag:

Om ändringar och tillägg i visst syfte i lagen om aktiebolag .................. 14

Alkoholister:

Förslag till lag om. behandling av alkoholister samt till lag om ersättning
i vissa fall till vittnen i mål enligt lag om behandling av alkoholister 31 34
Angivelse: se Åtal.

Apoteksvaror:

Förslag till apoteksvarustadga................................................................. 37

Arbetstid och arbetsförhållanden:

Om undersökning rörande personalens i hotell-, restaurang-, kafé- och konditorirörelse
arbetstid och arbetsförhållanden ............................................ 15

Om undersökning och förslag i fråga om begränsning av arbetstiden på

kvällarna för personalen å badinrättningar ......................................... 16

Om undersökning rörande personalens å rakstugor och frisérsalonger arbetstid
och arbetsförhållanden ...........................................................

Avvisning: se Utvisning.

B.

Biskop:

Om upphörande av biskops självskrivna eforusställning

D.

Dikning :

Förslag om ändrad lydelse av 71 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning

och annan avledning av vatten.............................................

Djurplågeri: se Strafflagen.

Donationer: se Stiftelser.

Bihang till Riksdagens protokoll 1913. 9 samt. 39 käft.

2

Nr a utlåt,
eller mem.

E.

Ef orus: se Biskop.

Elektriska anläggningar:

Förslag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 27 juni 1902, innehållande

vissa bestämmelser om elektriska anläggningar......................................... 22.

Expropriation:

Förslag till lag om expropriation.................................................................... 22, 29.

F.

Frihamn:

Förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 § i förordningen om
frihamn den 15 november 1907 ................................................................

36.

Giftorätt:

Om ändrad lagstiftning i fråga om makes giftorätt i fast egendom

H.

Handelslagstiftning:

Om lagstiftning till förhindrande av svek vid handel med hästar...............

Häradsting:

Förslag till lag om ändrad lydelse av 14 och 7 §§ i förordningen den
17 maj 1872 angående ändring i vissa fall av gällande bestämmelser om
häradsting .....................................................................................................

Högsta domstolen:

Om vidtagande av åtgärder för ernående av en snabbare rättsskipning i
Högsta domstolen ..........................................................................................

5.

33.

13.

I.

Illojal konkurrens:

Om lagstiftning mot illojal konkurrens vid trafik med ångfartyg ...............

Inmutning:

Förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten ....................................

Inteckning: _ ........ i

Om åvägabringande av utredning och förslag i syfte att förhindra intecknings
meddelande till säkerhet för falskt skuldebrev..............................

Förslag om ändrad lydelse av 16, 24, 36 och 45 §§ i förordningen den 16

juni 1875 om inteckning i fast egendom ...................................................

Om ändring i gällande bestämmelser angående anmälan till domstol om
avbetalning i intecknat skuldebrev...........................................................

30.

3.

22.

28.

3

J.

Justitieombudsmannen:

Granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning.

Nr å
eller

K.

Köttbesiktning:

Förslag till lag angående köttbesiktning och slakthus....................

N.

Nattarbete:

Om initiativ från svensk sida till internationell överenskommelse om förbud
mot nattarbete av män i vissa fall ävensom om utredning och förslag
rörande regleringen av nattarbetet inom bagerier, konditorier och

hembagerier .................................................................................................

Om undantag från lagen om förbud mot kvinnors användande till arbete
nattetid i vissa industriella företag...........................................................

O.

Offentlighet:

Förslag till lag angående ändrad lydelse av förordningen om offentlighet
vid underdomstolarna den 22 april 1881.....................................................

R.

Renar:

Om ändring i 27 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt

till renbete i Sverige...................................................................................

1Regeringsrätten:

Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
den 26 maj 1909 ...........................................................................

Rättegång sb alken:

Förslag till lag angående ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 25 kap. 5 §

Förslag till lag, innefattande ändring i 8 kap. 2 § 6 mom.........................

Rättshjälp:

Om fri rättshjälp åt mindre jordinnehavare i mål rörande vattenuppdämning

s.

Skogsbär:

Om ändring av 24 kap. 3 § strafflagen samt om utredning och förslag i

fråga om inskränkning i rätten att plocka skogsbär å annans mark ......

Slakthus: se Köttbesiktning.

utlåt.

mem.

1.

32.

19.

20.

26.

7.

39.

21.

26.

24.

18.

4

Nr.å utlåt,
eller mem.

Spioneri:

Förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser till skydd för hemligheter

av betydelse för rikets försvar ..................................................................... 26.

Se även Strafflagen.

Stadsplan:

Förslag till ändring i vissa delar av lagen den 31 augusti 1907 angående

stadsplan och tomtindelning ....................................................................... 22.

Stiftelser:

Om anordnande av tillsyn över donerade medel och stiftelser..................... 6.

Strafflagen:

Om ändrad lydelse av 18 kap. 16 §............................................................ 2.

» > » » 6 » 4 §...... 11.

» » » » 24 » 3 §.............................. 18.

Förslag om ändring i 1 kap........................................................................ 25.

» » ändrad lydelse av 1523 och 30 §§ i 8 kap........................... 26.

» » » » » 15 kap. 22 och 24 §§.................................... 27.

u.

Ursprungsbeteckning:

Förslag till lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig
ursprungsbeteckning samt till lag om ersättning i vissa fall av allmänna
medel till vittnen i mål angående förbud mot införsel till riket

av varor med oriktig ursprungsbeteckning.................................................. 36.

Utlämning:

Förslag till lag angående utlämning av förbrytare ....................................... 25.

Utvisning:

Förslag till lag angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas 38.

V.

Vittnen: se Alkoholister, Ursprungsbeteckning.

Vågar:

Förslag om ändring i gällande bestämmelser om vågar................................. 23.

Värnplikt:

Förslag till lag om ändrad lydelse av § 24 i värnpliktlagen den 14 juni 1901 35.

o

A.

Ångfartyg: se Illojal konkurrens.

Åtal:

Om ändrad lydelse av gällande stadgande om brotts åtalande efter angivelse 4.

Ä.

Äktenskap:

Om ändrade bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap...................................................................................................... 12.

STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1913