till lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen den

Register 1914:LU - a

- a

REGISTER

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen den

15 januari 5 mars 1914.

Nr å utlåt,
eller mera.

A.

Aktiebolag:

angående viss ändring i lagen om aktiebolag ............................................. 9.

Arrendelagstiftning:

angående en social arrendelagstiftning till skydd för torpare, bolagsarren datorer

m. fl............................................................................................. 17.

Arvode:

angående arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen
av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 47 med förslag till lag om kommission
m. m., dels ock en i anledning av propositionen väckt motion 14.

B.

Barn:

angående bidrag av allmänna medel, annorledes än genom fattigvård, till
underhåll åt barn av ogift moder samt övergiven eller frånskild hustru 13.

Blomsterbutiker: se Handel.

Bolagsarrendator er: se Arrendelagstiftning.

By: se Vådeld.

D.

Djurplågeri:

angående utredning och förslag i fråga om ändring i gällande lagbestämmelser
om straff för djurplågeri.................................................................. 8.

F.

Fruktbutiker: se Handel.

Förmånsrätt: se Handelsbalken.

H.

Handel:

om dels ändring i lagen om förbud mot handels idkande under vissa tider
av dygnet, dels ock meddelande av lagbestämmelser i syfte att på lärnpBihang
till riksdagens protokoll 1.914. 9 samt. 16 käft. *

2

Nr å utlåt,
eller mera.

ligt sätt begränsa den tid å sön- och helgdagar, under vilken matvaru frukt-

och blomsterbutiker må hållas öppna ........................................... 10.

Handelsagentur, handelsböcker, handelsresande, handelsräkningar: se Kommission.
Handelsbalken:

om ändring i 17 kap. 12 § handelsbalken .................................................. 4.

Häradsnämnd: se Rättegångsbalken.

J.

Jordfästning:

angående lagändring, åsyftande rätt för annan än präst i svenska statskyrkan
att förrätta jordfästning................................................................ 11.

Justitieombudsmannen:

granskning af justitieombudsmannens ämbetsförvaltning............................. 1.

K.

Kommission:

förslag till lag om kommission, handelsagentur och handelsresande och
till lag om ändrad lydelse av 2 § i förordningen den 4 maj 1855 angående
handelsböcker och handelsräkningar, dels ock eu i anledning därav
väckt motion ................................................................................................ 7.

Konlcursförbrytelse: se Strafflagen.

Matvarubutiker: se Handel,

M.

N.

Nämnd: se Rättegångsbalken.

0.

Offentlig revision: se Revision.

P.

Rrästerlig tjänst: se Stiftsbandet.

Remiss:

R.

remiss till annat utskott ...............

.................. 2.

Revision:

angående lagstiftning i fråga om offentlig revision av genom
eller tullskydd understödda företags räkenskaper och öfriga

statsanslag
handlingar 3.

B

Nr å utlåt,
eller mena.

''Räkenskaper: se Revision.

Rättegångsbalken:

angående ändring i 23 kap. 2 § rättegångsbalken....................................... 6.

Röstlängd: se Aktiebolag.

S.

Skadestånd: se Strafflagen.

Skogsaccis och skogsvårdsavgift^-: se Handelsbalken.

Stiftsbandet:

om stiftsbandets upphävande vid tillsättning av prästerliga tjänster ......... 16.

Strafflagen:

förslag till ändrad lydelse av 6 kap. 4 § strafflagen................................... 5.

angående ändrad lydelse af 18 kap. 16 § strafflagen ................................ 8.

angående utredning och förslag rörande revision av 23 kap. strafflagen... 12.

Sön- och helgdagar: se Handel.

T.

Torpare: se Arrendelagstiftning.

Underhåll'', se Barn.

U.

V.

Vådeld:

angående lagstiftning om huru förfaras skall vid vådeld i by

15.