till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års andra

Register 1914:LU - b

- b

i

Register

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års andra

lagtima riksdag.

Nr å uti.

Arbetareskyddslagstiftning, ang. dels initiativ från svensk sida till interna-61161-tionell överenskommelse om förbud mot nattarbete av män i vissa fall
m. m., dels ock utredning och förslag rörande reglering av nattarbetet
inom bagerier, konditorier och hembagerier........................ 29

^^datoreT m 6fl arrendelaSstiftninS till skydd för torpare, bolagsarren Se

vidare: Uppsikt å vissa jordbruk.

Arvode, ang. arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen
av dels Kungl. Majds proposition nr 57 med förslag till strafflag för
krigsmakten m. m., dels ock de i anledning av propositionen väckta
motioner ......................................

E.

Expropriation, förslag till provisorisk lag om expropriation av jord för vissa
sociala ändamål m. m......................................

F.

Fideikommiss ang. utredning och förslag i fråga om upphävande av befintliga
familjefideikommisstiftelser ....................

Förmånsrätt: se Handelsbalken.

Försäkringsrörelse, förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 5 25 48 77
99> f01, -12?- j24, 126~128» 134, 139, 144 och 164 §§ i lagen om försäkringsrörelse
den 24 juli 1903 och till lag innefattande tillägg till lagen
om försäkringsrörelse den 24 juli 1903

26.

10.

G.

Gift kvinna: se Rättegångsbalken.

9

H.

Handelsbalken, förslag till lag innefattande tillägg till 17 kap. 4 8 handelsbalken.
..............................................................

Handräckning för fordrans utfående: se Rättegångsbalken.

Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 9 samt. (Register.)

2

Nr & uti.
eller mem.

Hus, ang. lagstiftning, innefattande förbud mot uppförande utöver viss höjd

av hus, avsedda att uthyras till bostäder ..............................................

Häktad, om åtgärder för större skyndsamhet i fråga om inställande för
häradsrätt av personer, som häktats för brott.............................................

I.

Inmutning srätt, förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten

J.

Justitieombudsmannen, granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning
...............................................................................................................

K.

Krig slag stiftning, förslag till strafflag för krigsmakten m. m.

22, 33.

L.

Lufttrafik, förslag till lag angående förbud mot lufttrafik över svenskt område.
................................................................................................:..........

Lungsot, förslag till lag angående vissa åtgärder mot utbredning av lungsot

30.

15.

M.

Moratorium: on

förslag till lag om anstånd med betalning av gäld.............................. /u förslag

till lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld

(moratorium) ......................................................................................... 31> 35> 3J förslag

till lag om utsträckt anstånd med betalning av gäld..................... o4.

Mått, om användande av andra än metriska mått vid virkeshandel och trävarurörelse
..................................................................................................

Mönster och modeller, förslag till lag om ändrad lydelse av 20 § i lagen

om skydd för vissa mönster och modeller den 10 juli 1899..................... H -

N.

Nattarbete: se Arbetareskyddslagstiftning.

Näringsfrihet, ang. vissa ändringar i förordningen angående utvidgad näringsfrihet
..............................................................................................................

3

Nr å uti.
eller mem.

P.

Patent, förslag till lag om ändrad lydelse av 25 § i förordningen angående

patent den 16 maj 1884 ............................................................................ 11.

Prisstegring, förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa

varor vid krig eller krigsfara..................................................................... 38, 40.

Prästerskapet, ang. visst tillägg till lagen om reglering av prästerskapets avlöning
.................................................................................................. 6.

R.

Rättegångsbalken:

förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken
samt lag om ändrad lydelse av 11 § i lagen om handräckning

för fordrans utfående den 26 april 1907 ........................................... 2.

om beredande av rätt för gift kvinna att föra egen eller annans talan

vid domstol eller hos annan myndighet ............................................. 9.

s.

Sedlig urartning, ang. dels åtgärder mot den tilltagande sedliga urartningen

dels ock ändring i 10 kap. 14 § strafflagen ............................................ 14.

Sjölagen, om ändring av 82 § sjölagen .......................................................... 5.

Skjutvapen, om åvägabringande av lagstiftning rörande vård och försäljning

af skjutvapen ............................................................................................. 13.

Strafflagen:

om lagstiftning till skydd mot olovligt tillägnande av kottar ................ 8.

om ändring i 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen ....................................... 16, 21.

om ändring i 10 kap. 14 § strafflagen .................................................... 19.

Se vidare: Sedlig urartning.

Straffregister, förslag till lag om ändrad lydelse av 15 samt 79 §§ i

lagen om straffregister den 17 oktober 1900 ........................................... 3.

T.

Tredska förfarandet: se Rättegångsbalken.

u.

Uppsikt å vissa jordbruk, förslag om dels viss ändring i lagen den 25 juni
1909 angående uppsikt å vissa jordbruk i Norrland och Dalarne, dels
ock undersökning rörande verkningarna av nämnda lag samt lagen den
25 juni 1909 om arrende å viss jord å landet inom Norrland och Dalarne

ävensom förslag till förbättringar i dessa lagar.......................................... 32.

Ursprungsbeteckning, förslag till lag angående förbud i vissa fall mot varors
förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt

4

Nr & uti.
eller mem.

märkta varor samt lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen den 4 juni
1913 angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning
.......................................................................................... 25.

Utlänning, förslag till lag angående förbud för vissa utlänningar att här i

riket vistas..................................................................................................... 17, 23.

V.

Varumärken, förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 16 §§ i lagen om

skydd för varumärken den 5 juli 1884 ...................................................... 11.

Å.

Åverkan: se Strafflagen.

STOCKHOLM, A.-H. P. A. NYMANS EFTERTID 1914.