till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års

Register 1917:LU

Register

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års

lagtima riksdag.

Nr å utlåt,
eller mem.

A.

Aktiebolagslagen:

angående ändring av 91 § 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om

aktiebolag ........................................................................................... 13.

Arbetar skyddslagstiftning:

förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om
eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid
för minderåriga och kvinnor............................................................... 10.

angående ändring i lagen om försäkring mot olycksfall i arbete............ 11.

Arbetsledighet:

angående åtgärder för beredande å de större högtidsaftnarna av arbetsledighet
för personal inom handeln eller annan affärsverksamhet ...... 25.

Arrende:

angående utredning i fråga om åvägabringandet av en social arrendelagstiftning
............................................................................................. 14.

Arvode:

angående arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen
av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 33 med förslag till lag om barn
utom äktenskap in. m., dels ock i ämnet väckta motioner .............. 60.

angående beviljande för innevarande års riksdag av visst belopp till

särskild ersättning åt sekreteraren hos lagutskottet ........................... 69.

B.

Barnmorska:

om ändring i 3 § av lagen den 13 juni 1908 angående kommuns skyldighet
i fråga om anställande av barnmorska .................................... 31.

Barn utom äktenskap:
se Giftermålsbalken:

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 9 saml. (Register.)

2

Kr & utlåt,

eller mera.

D.

Djurplågeri:

om införande av sådan bestämmelse i strafflagen, att kupering av hästar

betraktas såsom straffbart djurplågeri................................................. 42.

E.

Ecklesiastika boställen:
se Kyrkolagstiftning:

Egendom:

se Fast egendom och Förfogande:

Eget hem:

om åläggande för arbetsgivare att i vissa fall lämna arbetare bidrag till

uppförande av eget hem m. m............................................................ 9.

Elektrisk anläggning:

om åvägabringande av lagbestämmelser i syfte att vid avträde av arrenderad
jordegendom ersättning skall lämnas åt arrendatom för kostnader
för elektrisk anläggning å egendomen ................................... 5.

Expropriation:

förslag till lag om expropriation m. m................................................ 24, 57.

F.

Fartyg:

förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller
andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i
aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri .................................... 19.

förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med

svenskt fartyg mellan utrikes orter ...................................................... 20.

Fast egendom:

förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen den 4 maj
1906 angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva
fast egendom m. m............................................................................... 46.

Förfogande över viss egendom:

förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordentliga,
av krig föranledda förhållanden samt angående tillämpning viss tid
av nämnda lag ................................................................................. 27.

Försäkringsrörelse:

förslag till lag om försäkringsrörelse ...................................................... 49.

G.

Giftermålsbalken:

förslag till lag om barn utom äktenskap m. m....................................... 29, 58.

3

Nr & utlåt,

eller mem.

H.

Hotell och pensionat:

förslag till stadga angående hotell- och pensionatsrörelse ................... 50.

Hyra:

förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. 54.

Häktning:

om ändring av bestämmelserna angående häktning m. m...................... 15.

Häradsnämnd:

se Rättegångsbalken:

I.

Intecknings förordningen:

angående utredning, huruvida gällande bestämmelse om förnyande av

penninginteckningar skulle kunna upphävas ...................................... 7.

Inmutningsrätt:

förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten ............................ 17.

J.

Jordförvärv:

angående återupptagande av den avbrutna undersökningen rörande bolags
jordförvärv och enskilda personers större jordinnehav i mellersta
och södra delarna av riket m. m......................................................... 55.

Jordfästning:

se Kyrkolag stiftning.-

Justitieombudsmannen:

granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning.......................... 2.

om ändring i instruktionen för justitieombudsmannen ........................ 26.

K.

Kyrkolagstiftning:

om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter
till kyrkotuktens upprätthållande ......................................... 18.

angående lagändring, åsyftande rätt för annan än präst i statskyrkan

att förrätta jordfästning ................. ................................................. 21.

angående omarbetning av gällande bestämmelser om nybyggnadsskyldighet
vid ecklesiastika löneboställen ................................................... 38.

om ändring av 64 § i ecklesiastik boställsordning den 9 december 1910 39.

angående ersättning till kronoombud vid vissa ecklesiastika boställssyner 40.

förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond
den 9 december 1910 ........................................................................... 41,

4

Nr å utlåt

eller mem

L.

Lappar:

se Benbete.

Livsmedelsocker ;

förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga,
av krig föranledda förhållanden....................................... 65

M.

Maximipris:

förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 30 maj 1916
om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller
andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m............. 28

förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka

bestämts högsta pris ............................................................................ 62

Militieombudsmannen:

granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning.......................... 1

om ändring i instruktionen för militieombudsmannen ........................... 26

Milstolpar:

om antagande av en lag angående vård och tillsyn av ännu kvarvarande

milstolpar m. m.................................................................................... 4

Minderåriga:

angående åtgärder mot minderårigas bruk av tobak .............................. 6

se även Arbetar skyddslagstiftning.

N.

Nyttjanderätt:

om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 14 juni 1907 om servitut......... 68

P.

Patent:

förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga

om skydd för vissa främmande patent .............................................. 45

R.

Regeringsrätten:

förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o) och 2 § 17:o) i lagen

den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt .............................. 61

Benbete:

förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898

om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige........................... 59, 67

5

Nr & utlåt,

eller mera.

Rättegångsbalken:

justitieombudsmannens framställning till riksdagen angående ändrad lydelse
av 1, 2 och 4 §§ i lagen den 14 september 1906 angående förordnande
av rättegångsbiträde åt häktad m. m................................... 3.

angående stämningsmans behörighet m. m.............................................. 12.

om ändring i 30 kap. 11 § rättegångsbalken ......................................... 16.

förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken
............................................................................................ 23.

s.

Servitut:

se Nyttjanderätt:

Sjölagen:

förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen.............................. 47.

om ändring i 103 § sjölagen...................................................48.

Skifteslagstiftning:

förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan den 9

november 1866 om skiftesverket i riket in. m. 44.

Stenkols fyndigheter:

förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen den 28 maj 1886

angående eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter ......... 43.

Strafflagen:

angående utredning i fråga om det pågående arbetet för en strafflags reform

................ g

förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 & och 24 kap. 3 8

strafflagen ................................ 22.

om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § strafflagen ............... 30.

om ändrad lydelse av 17 kap. 3 § strafflagen ................. 30

om vidtagande av lagstiftningsåtgärder till förstärkt skydd gentemot

för samhället farliga återfallsförbrytare.................................................. 33.

förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen m. m....... 35.

angående ändring i 18 kap. 13 § strafflagen, avseende ytterligare inskränkning
i försäljningen av s. k. preventiva medel m. m. ............ 36.

angående sådan skärpning av 18 kap. 13 § strafflagen, att skyltning

med för tukt och sedlighet sårande bilder må kunna förhindras ...... 37.

om ändrad lydelse av 8 kap. 8 § strafflagen ........................................ 51.

om upphävande av 10 kap. 14 § strafflagen.....................52!

angående åtgärder mot den försvarsfientliga agitationen ....................... 53.

se även Djurplågeri, Skifteslagstiftning och Häktning.

Straffregistret:

förslag till lag om fullständigande av straffregistret ............................ 56,

St ämnin g sm än:

se Rättegångsbalken.

6

Nr å utlåt,

eller mem.

T.

Tjänsteplikt:

förslag till lag om allmän tjänsteplikt m. m..................................... 64, 70, 71.

u.

Utsökningslagen :

angående ändring i 65 § utsökningslagen.............................................. 63.

V.

Vanhävd:

angående en hela riket omfattande vanhävdslag ................................... 34.

Var ubeteckning:

förslag till förordning angående förbud i vissa fall mot användande av

vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen................ 66.

Stockholm, Nya Tryckeri Aktiebolaget 1917.