till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års

Register 1918:LU

Register

till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års

lagtima riksdag.

Nr ä utlåt,
eller mem.

A.

Alkoholister:

om ändring av i § i lagen om behandling av alkoholister ............... 85.

.4 rbetarskyddslagstiftning:

förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om
eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid

för minderåriga och kvinnor ................................................... 8.

om utarbetande och framläggande av förslag till lagstiftning i syfte att

förbättra hemarbetarnas förhållanden.......................................... 26.

angående utredning om arbetstidens längd inom vissa arbetsområden

samt fastställande av maximalarbetstid m. in............................... 29.

förslag till lag om ändrad lydelse av 16 och 41 §§ i lagen den 29 juni

1912 om arbetarskydd........................................................... 88.

förslag till lag om ändrad lydelse av 37 § i lagen den 17 juni 1916

om försäkring för olycksfall i arbete......................................... 39.

förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 §§ i lagen om

arbetarskydd den 29 juni 1912 ................................................ 70.

förslag till lag om beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning
av härbärge åt arbetarna ............................................... 78.

Arbetstid:

se Arbetar skyddslagstiftning.

Arrende:

ändrad lydelse av 23 § i lagen om arrende av viss jord å landet inom

Norrland och Dalarna ............................................................ 19.

förslag att lagen om arrende av viss jord å landet inom Norrland och

Dalarna må bliva gällande jämväl för Värmlands län ................. 24.

, om åvägabringande av eu social arrendelagstiftning ......................... 25.

Arvode:

angående arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen
av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om häradsrätts
sammansättning vid handläggning av vissa mål och ärenden m. m.,
dels ock i anledning därav väckt motion ................................... 81.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 9 samt. (Register.)

2

Nr å utlåt,

eller rnem.

angående arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen
av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med vissa

ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m., dels ock i

ärendet väckta motioner......................................................... 82.

angående beviljande för innevarande års riksdag av visst belopp till

särskild ersättning åt sekreteraren hos lagutskottet ................... 83.

B.

Barnavård:

om upptagande i samband med pågående revision av vissa barnavårdslagar
till undersökning av frågor om utsträckning och enhetlig organisation
av samhällets barnavård ............................................. 11.

ändrad lydelse av 2 § i lagen angående uppfostran åt vanartade och

i sedligt avseende försummade barn....................................... 12.

Begagnade föremål:

se Handel.

Begravning:

se Kyrkolag stiftning.

Bolag:

se Arrende, Fast egendom, Jordförvärv.

Brandskydd:

angående utarbetande och föreläggande för riksdagen av förslag till lag
om brandskydd .....................................................................

E.

Egendom:

se Fast egendom och Förfogande.

Elektrisk anläggning:

förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 27 juni 1902, innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar ............... 47.

förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917
om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller
upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som

äger fartyg eller andel däri ...................................................

förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917
om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg

mellan utrikes orter...............................................................

förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med
svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort..............................

40.

41.
7 (i.

Nr å utlåt
»iller inom

Fast egendom:

förslag till förklaring av lagen deti 4 maj 1906 angående förbud i vissa

fall för bolag och förening att förvärva fast egendom ................ 17

med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 4 maj 1906
angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fäst
egendom m. m...................................................................... 45

Förening:
se Fast egendom.

Förfogande över viss egendom:

förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordentliga,

av krig föranledda förhållanden................................................ 66

H.

Handel:

ändring i lagen angående handelsregister, firma och prokura ............ 30

om godkännande av vissa lagbestämmelser mot användande av mutor

och bestickning vid ekonomiska uppgörelser in. m...................... 33

förslag till förordning angående handel med vissa begagnade föremål in. in. 51, 55
Handelsregister:

se Handel.

Hyra.

förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyressteg ririg

m. m..............''........................................,.................... 58, 66

Häradsnämd:

se Rättegångsbalken.

Häradsrätts sammansättning:

se Rättegångsbalken.

Härbärge:

se Arbetar skyddslagstiftning.

Hästutskrivningslagen....................................... ......................... 8

I.

Inlösen.

se Nyttjanderätt.

Inteckning :

se Nyttjanderätt.

J.

Jordförvärv:

angående utredning rörande omfattningen av bolags jordförvärv inom

Dalsland m. in.....................................................................

Jnstitieombudsmann en:

granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning ..................

22

4

K.

Nr å utlåt,

eller rnem.

Krigsdomstolar:

förslag till lag om ändrad lydelse av 38 § i lagen om krigsdomstolar

och rättegången därstädes den 23 oktober 1914 ........................ 54.

Kyrkolag stiftning:

angående medgivande av s. k. medborgerlig begravning .................. 31.

förslag till lag om ändrad lydelse av 43 § 1 mom. i lagen den 9 december
1910 angående tillsättning av prästerliga tjänster............... 42.

förslag till lag om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående
vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande ............... 49.

Könssjukdomar:

förslag till lag angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar... 62, 84.

L.

Lagfart:

se Nyttjanderätt.

Livsmedelsockei;

förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 19 juni 1917 med
vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig
föranledda förhållanden ......................................................... 46.

M.

Maximalarbetstid:

se Arbetar skyddslagstiftning.

Maximipris :

förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga,
av krig föranledda förhållanden in. in.........................

Militieombudsmannen:

granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning.....................

Minderåriga:

se Arbetar skyddslagstiftning.

Mutor:
se Handel.

N.

Nyttjanderätt:

förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa
under nyttjanderätt upplåtet område..........................................

48.

2.

75, 85.

O.

Olycksfall i arbete:

se Arbetar skyddslagstiftning, Pensionsförsäkring.

Oskift. bo:

angående rätt för efterlevande make att sitta i orubbat bo, då den avlidne
maken icke efterlämnar bröstarvingar................................

15.

o

Nr å
eller

Oskäliga, pris:

se Livsmedelsocker.

Otukt:

so Strafflagen.

P.

Pantlånerörel8e:

förslag till förordning angående idkande av pantlånerörelse...............

Patent:

förslag till lag med särskild bestämmelse att tillsvidare gälla i fråga

om skydd för vissa främmande patent.......................................

Pensionsförsäkring:

förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i lagen om allmän pensionsförsäkring
.........................................................................

förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 3 i förordningen
den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter till försäkringar i
riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i

arbete...............................................................................

Polisväsende:

förslag till lag om polisväsendet i rikets städer..............................

Prostitution:

se Könssjukdomar.

Prästerliga tjänster:
se Kyrkolagstiftning.

R.

Rekrytutbildning:

angående utredning och förslag ifråga om rekrytutbildningens förläggande
till sommartid m. m....................................................

Rekvisitionslagen :

förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 24 maj 1895 angående
skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner
för krigsmaktens behov ...................................................

Reservtruppövning:

förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att

fullgöra reservtruppövning ......................................................

Rymning:

angående straffet för rymning från mobiliserad avdelning vid krigsmakten
............................................................................

Rättegångsbalken:

förslag till lag om häradsrätts sammansättning vid handläggning av
vissa mål och ärenden in. m....................................................

förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 8 § rättegångsbalken......

förslag till lag om fri rättegång m. m.........................................

utlät..

inem.

52.

9.

13.

39.

73.

37.

67.

6.

34.

43.

<>

6

Nr å utlåt,
eller mcm.

s.

Sjöfynd:

förslag till lag med vissa bestämmelser om sjöfynd ........................ 27.

Sjölagen:

se Fartyg.

Skiljemän:

se Utsökning slagen.

Skogbärande mark:

om stadgande av viss skyldighet för ägare eller innehavare av skog -

bärande mark, som gränsar till annans åker .............................. 18.

Skyddskoppympning:

angående ändring av 11, 12 och 13 § i lagen om skyddskoppympning 65.

Skördearbete :

angående användande i visst fall av militär personal till skördearbete 79.

Snatteri:

se Strafflagen.

Statsdepartementen:

förslag till lag om statsdepartementen.......................................... 56, 60.

angående inrättande av särskilda statsdepartement för handel, industri

och sjöfart samt för kommunikationer och allmänna arbeten ......... 80.

Strafflagen:

om tillägg till 18 kap. 14 § strafflagen ....................................... It.

om upphävande av 10 kap. 14 § strafflagen ................................. 20.

förslag till lag angående ändring i vissa delar av strafflagen m. in.,
till lag om ändrad lydelse av § 10 och § 12 mom. 1 värnpliktslagen
den 17 september 1914 och angående vissa ändringar i förordningen

den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet........................ 28, 32.

förslag till lag om ändring i vissa delar av 20 kap. strafflagen in. in. 50.

förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen 63, 71.
angående framflyttande av straffbarhetsåldern................................ 64.

Strafflagen för krigsmakten:

förslag till lag om ändrad lydelse av 49 § i strafflagen för krigsmakten

den 23 oktober 1914 ............................................................ 53.

Straffregister:

förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen om straffregister

den 17 oktober 1900 ............................................................. 44,

T.

Tonnagelagen:

se Fartyg.

Tvång sarrendcr ing:

angående utredning och förslag rörande tvångsarrendering av odlingsbar
mark och i lägervall liggande odlad jord samt angående åtgärder för
vanhävdad jords brukning ..................................................... 23.

u.

Nr ii utlåt,

eller ineiil.

Utbyte av värnplikt:

se Värnplikt.

Ut sökning slagen :

förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den It! juli 1899 om
ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats

av ämbets- och tjänsteman...................................................... 1.

angående revision av lagen om skiljemän....................................... It).

V.

Vanartade barn:

se Barnavård.

Vanfräjd:

se Strafflagen.

Vanhävd:

angående en hela riket omfattande vanhävdslag............................. 21.

se i övrigt Tvång surr endering.

Varumärke:

förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 5 juli 1884

om skydd för varumärken ...................................................... 16.

Villkorlig dom:

förslag till lag angående villkorlig dom ....................................... 74.

Vittnen:

förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 4 juni 1886

angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål......... 72.

Vivisektion:

begäran om framläggande av förslag till lag, innefattande vissa villkor
för rättighet att utföra vetenskapliga experiment på levande djur
vid icke statsunderstödda läro- eller forskningsanstalter ............... 59.

Värnplikt:

utbytande av eu del av 1918 och 1919 års värnpliktstjänst mot visst

arbete.............................................................i................... 68.

Värnpliktslagen:

förslag till lag om ändrad lydelse av vissa §§ i värnpliktslagen........ 57, 61.

se även Rekrylntbildning, Strafflagen.

Ä.

Ämbetsman:

se Utsöka ingslagen.