till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag

Register 1911:LU

1

Register

till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag.

Utlåtandets

nr.

A.

Adelsman:

angående upphäfvande af adelsmäns rätt till särskildt forum i
vissa mål ................................................................................................. 4.

Aflösning:

angående aflösning af torpares, bolagsarrendatorers och deras
vederlikars jordbruk på enskilda domäner ................................... 51.

angående aflöning af lägenhetsinnehafvares besittningar på enskilda
domäner....................................................................................... 51.

Arbetstid:

angående reglering genom lag af arbetstiden inom handels- samt
restaurang-, kafé- och hotellrörelsen ............................ 32.

angående undersökning rörande restaurangpersonals m. fl. arbetstid
och arbetslokaler m. m............................................................. 32.

B.

Barn:

angående beredande af en bättre rättslig ställning åt utom äktenskapet
födda barn och deras mödrar ............................................. 20.

Biografföreställning:

förslag till förordning angående biografföreställningar .................. 48.

Bolag:

angående utredning rörande bolags jordförvärf inom Värmlands
län ............................................................................................... 41.

angående utvidgning af lagen angående förbud i vissa fall för
bolag och förening att förvärfva fast egendom .......................... 41.

Bihang till Riksd. prot. 1911. 7 Sami. 1 Afd. 53 Höft. 1

2

Utlåtandets

nr.

E.

Expropriation:

angående expropriation i vissa fall af mark för bildande af nya

jordbruk m. m.................................................................................... 51.

angående ändring af expropriationslagstiftningen i visst syfte 37.

F.

.jiBiif..4O KUiit^c! biv lisriotriym <},«. ;="" £="">ii

Fattigvård:

angående upphäfvande af 10 § 3 mom. i gällande förordning

angående fattigvården ...............v.......................................................... 24.

Forum: se Adelsman.

Förening:

angående lag om ideella föreningar m. m................................ 46, 53.

Se Bolag.

Försäkringsrörelse:

angående revision af gällande lag om försäkringsrörelse ............. 40.

»nl'' H.

Handelsregister:

angående lag om ändrad lydelse af 6, 23 och 24 §§ i lagen den

13 juli 1887 angående handelsregister, firma och prokura ...... 45.

Häfd:

angående tillägg till förordningen den 22 april 1881 om tjuguårig
häfd.............................................................................................. 52.

Häktning:

angående reformering af gällande bestämmelser om häktning m. m. 14.
Hästhandel:

angående lagstiftning till förhindrande af svek vid handel med
hästar m. m...........................1............................................................... 13.

I.

Inmutningsrätt:

angående lag om inskränkning i inmutningsrätten.......................... 43.

Inteckning:

angående ändring i lagen den 18 oktober 1907 angående ryttare-,

3

Utlåtandets

nr.

soldat- och båtsmanstorps befriande i vissa fall från ansvar för

inteckningar i stamhemmanet.........................,........................;........ 15.

angående ändrad lydelse af 1 § i lagen om inteckning i fartyg 16.
angående frigörande af till småbruk afsedd del af fastighet från

inteckning, som belastar hela fastigheten m. m........................ 11.

Internationella sjukvårdsbeteckningar :

angående lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
........................................................................................................ 42.

J.

Justitieombudsmannen :

i anledning af verkställd granskning af justitieombudsmannens

ämbetsförvaltning.............................................................................. 2.

Järnvägsaktiebolag :

. angående lag om jämvägsaktiebolag ........................................ 44; 54.

K.

Kommunalutskylder :

angående bättre förmånsrätt för kommunalutskylder m. m.......... 10.

Kyrkoförfattning :

angående utredning m. in. i fråga om en ny kyrkoförfattning ... 8.

L.

Lånerörelse:

angående lag om vissa aktiebolag, som drifva lånerörelse ... 44, 54.

N.

Nattarbete:

angående förbud mot nattarbete af män inom vissa arbetsområden
.................................................................................................. 34_

R.

Register:

angående förbud mot förande af register öfver arbetare i visst
angifvet syfte m. in.............................................................................. 7.

4

Utlåtandets

nr.

angående ändrad anordning af religionsundervisningen i folkskolorna
................................................................................................ 9.

s.

Sjölagen:

angående revision af sjölagen ................................................................ 17.

Skandinaviskt lagstiftningsarbete:

angående beredningen af det skandinaviska lagstiftningsarbetet 38.
Skrift:

angående ändrad lydelse af 11 § i lagen angående äganderätt

till skrift ........ 25.

Stadsplan:

angående ändring i lagen om stadsplan ock tomtindelning ......... 5.

angående tillägg till 37 § i lagen angående stadsplan och tomtindelning
................................................................................................... 18.

Strafflagen:

angående ändrad lydelse af 14 kap. 22 § strafflagen ..................... 19.

angående ändrad lydelse af 18 kap. 13 § strafflagen...... 47, 50, 55.

angående ändrad lydelse af 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen...... 49.

T.

Ting ssammanträde:

angående lagändring i syfte att samtidiga tingssammanträden i
närbelägna domsagor må undvikas................................................... 30.

Tobak:

angående förbud mot handel med tobaksvaror å restauranger
och kaféer under sådan tid, då tobaksbod skall hållas stängd
enligt lagen angående förbud mot handels idkande å söcken -

dag utöfver viss tid................................................................................ 36.

Typografyrket:

angående typografyrkets undantagande från giltighetsområdet
för lagen angående förbud mot kvinnors användande till
arbete nattetid i vissa industriella företag....................................... 35.

Utlåtandets

nr.

U.

Utsökning slag en:

angående ändring af 139 § utsökningslagen ..................................... 3.

Utländsk konsul: se Vittne.

V.

Vilsekomna:

angående införande af en enhetlig lagstiftning rörande vård af
vilsekomna................................................................................................... 26.

Vin och Öl:

angående ändringar i gällande förordning angående försäljning
af vin och Öl den 9 juni 1905........................................... 27, 28, 29.

Vittne:

angående viss lättnad för utländsk konsul i fråga om vittnesmåls
afläggande ..................................................................................... 1.

angående garantier för ersättnings utgående i vissa fall till vittnen 31.

Väg:

angående rätt för skogsägare till väg öfver annans mark för
skogsprodukters tillvaratagande ......................................................... 12.

Värnplikt:

angående ändrad lydelse af vissa paragrafer i värnpliktslagen den
14 juni 1901 ............................................................................ 21, 33, 39.

angående lindring i värnplikten för den, af hvars arbetsförtjänst
hans hustru och barn äro för sitt uppehälle beroende............... 22.

angående beredande af tillfälle för värnpliktige, som af samvetsbetänkligheter
anse sig förhindrade deltaga i militär tjänstgöring,
att i stället utföra annat arbete för statens räkning... 23.

Ä.

Äktenskap:

angående ändring i lagen om äktenskaps afslutande inför svensk
diplomatisk eller konsulär ämbetsman i utlandet ...................... G.

Bihang till Riksd. prof. 1911. 7 Sami. 1 Afd. 53 Höft.

2