till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1912

Register 1912:Säru

SAKREGISTER

till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1912.

(Siffrorna 1 och II beteckna särskilda utskotten nr 1 och nr 2, och den följande
siffran utlåtandets nummer, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.)

Aflöning åt utskottens kanslipersonal och vaktmästare............................. I: 10, II: 3,

Anslag till socialstyrelsen....................................................................................... jj. 1.

Anslag till understödjande af sjukkassor, som meddela moderskapsunderstöd... I: 9.
Anslag: se äfven Elektriska anläggningar, Sjukkassor och Yrkesinspektion.

Arbetarskydd: lagförslag och motioner därom .................................................... I: ].

(Allmänna bestämmelser, sid. 5153. Ansvarsbestämmelser, sid. 4851.

Lagens tillämpningsområde, sid. 2425. Tillsyn å lagens efterlefnad,
sid. 3648. Se äfven Kvinnors användande i arbete, Minderårigas
d:o och Olycksfall.)

Arbetstiden för personal vid badinrättningar, rakstugor m. m......................... I: 4.

Arbetstid m. m. för hotell-, restaurang- och kafépersonal: undersökning därom

tillstyrkes ....................................................................................................... j. 0_

Arbetstvister: lag om ändrad lydelse af 13 § i lagen angående medling i

arbetstvister den 31 december 1906 .................................................................. H: 2.

Badinrättningar, rakstugor m. m.: begränsning genom lag af arbetstiden för

personalen (utredning tillstyrkes) ..................................................................... j; \

Elektriska anläggningar: anslag till inspektion öfver sådana ........................... I: 8.

Förbud mot handel å söckendag utöfver viss tid................................................. I: 3.

Förbud mot kvinnors nattarbete: ändringar i lagen därom ........................ I: 2, II: 2.

Handel å söckendag utöfver viss tid: ändring i lagen därom den 5 juni 1909 I: 3.

Hotell-, restaurang-, och kafépersonals arbetstid m. m.: undersökning därom

tillstyrkes ........................................................................................................... j. g

Inspektion öfver elektriska anläggningar: anslag därtill ................................... I: g.

Internationellt förbud mot nattarbete af män: se Nattarbete.

Kvinnors användande i arbete . särskilda föreskrifter därom ......... I: 1, sid. 3536.

Bihang till Riksdagens protokoll 1912. 11 sand.

Kvinnors nattarbete i vissa industriella företag: ändring af 2 § i lagen om

förbud däremot .................................................................... II: 2.

D:o motion om andra ändringar i lagen afstyrkes.................... I: 2.

Medling i arbetstvister: ändring af 13 § i lagen därom .................................. II: 2.

Minderårigas användande i arbete: särskilda föreskrifter därom............ I: 1, sid. 30.

Moderskapsunderstöd ................................................................................................ I: 9.

Nattarbete af män: svenskt initiativ till internationellt förbud däremot inom

vissa arbetsområden afstyrkes .......................................................................... I: 5.

Olycksfall och ohälsa i arbete: föreskrifter till förekommande däraf I: 1, sid. 2530.
Sjukkassor, som meddela moderskapsunderstöd: anslag till sådana....................... I: 9.

Yrkesinspektion: aflönings- och omkostnadsstat jämte villkor och anslag I: 7, I: 11.
Ämbetsverk: anslag till centralt ämbetsverk för sociala ärenden (socialstyrelsen) II: 1.

STOCKHOLM. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1912.