Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1966:L3u - höst

- höst

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag

(höstsessionen)

A

Affärstidslag:

affärstidslag .................................................

Arbetsmarknadsfrågor:

se Nordiska rådet (55)

A tomkraftanläggningar:

se Riksdagens revisorer (52)

B

Bostadspolitik:

se Hyreslagstiftning (60)

Bostadsrätt:

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 430) om

kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m....... 60

Byggnadslagstiftning:

angående ersättningen till markägare m. fl. för värdeminskning å
fastighet på grund av planändring............................ 51

D

D jurskyddslagstiftning:

se Nordiska rådet (55)

Dödande av förkommen handling:

lag om ändrad lydelse av bestämmelsen om införande av lagen den
29 juli 1966 (nr 458) angående ändrad lydelse av 2 och 13 §§ lagen
den 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling 61

F

Fast egendom:

lag angående ändrad lydelse av punkterna 1 och 2 i bestämmelserna
om införande av lagen den 29 juli 1966 (nr 453) om vad som är

fast egendom .............................................. 61

Flottning:

lag angående ändring i lagen den 19 juni 1919 (nr 426) om flottning
i allmän flottled............................................ 59

Företagsinteckning:

lag angående ändrad lydelse av punkt 1 i bestämmelserna om införande
av lagen den 29 juli 1966 (nr 454) om företagsinteckning .. 61

Förmånsrätt:

lag om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar
........................................... 57

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 9 samt. 3 avd. Register för höstsessionen

2 Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

G

Gemensamhetsanläggningar:

lag om vissa gemensamhetsanläggningar ........................ 57

H

Handelsbalken:

lag angående ändrad lydelse av bestämmelserna om införande av lagen
den 29 juli 1966 (nr 456) om ändrad lydelse av 17 kap. 7 §

handelsbalken .............................................. 61

Hotellförordning:

hotellförordning .............................................. 53

Hyreslagstiftning:

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429)

om hyresreglering in. m................................. 60

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 7 december 1956 (nr 568)

om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal............ 60

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 15 maj 1959 (nr 157)
med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad .... 60

Högertrafik:

se Vägtrafik (56, 62)

J

Jaktlagstiftning :

se Nordiska rådet (55)

K

Kommunalskattelagen:

lag angående ändrad lydelse av bestämmelsen om införande av lagen
den 13 maj 1966 (nr 136) om ändrad lydelse av 4 § kommunal -

skattelagen den 28 september 1928 (nr 370) .................. 61

L

Laga skifte:

angående beslut om tillträde av nya ägolotter vid laga skifte...... 49

Lotsplikt för mindre fartyg:

se Nordiska rådet (55)

Lösöreköp:

lag angående ändrad lydelse av bestämmelsen om införande av lagen
den 29 juli 1966 (nr 457) om ändring i förordningen den 20 november
1845 (nr 50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva ...................... 61

N

Naturvårdslagen:

om bättre information till sakägare vid vissa förordnanden enligt na -

turvårdslagen .............................................. 50

Nordiska rådet:

redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation.............. 55

R

Riksdagens revisorer:

om vattendomstolarnas befattning med mål angående atomkraftanläggningar
................................................. 52

3

Tredje lagutskottets register vid års riksdag (höstsessionen)

Tobaksvaror:

lag angående upphävande av lagen den 16 juni 1961 (nr 390) om
statsmonopol på tillverkning av tobaksvaror .................. 54

V

Vattendomstolarna:

se Riksdagens revisorer (52)

Vägtrafik:

angående trafikstopp och trafikförbud i samband med övergången
till högertrafik m. in.........*........................... 56, 62

4 Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över tredje lagutskottets utlåtanden och memorial
vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

49. I anledning av väckta mo-tioner angående beslut om
tillträde av nya ägolotter
vid laga skifte

26/10

2/11

9/11

Utskottets i anledning av mo-tionerna gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 312

50. I anledning av väckt mo-tion om bättre information
till sakägare vid vissa för-ordnanden enligt natur-vårdslagen

26/10

2/11

9/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits

51. I anledning av väckt mo-tion angående ersättningen
till markägare m. fl. för
värdeminskning å fastighet
på grund av planändring

26/10

2/11

9/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits

52. I anledning av viss para-graf i riksdagens revisorers
berättelse över den år 1965
av dem verkställda gransk-ningen av statsverket

26/10

30/11

30/11

Utskottets i anledning av be-rättelsen gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 337

53. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
hotellförordning jämte i
ämnet väckt motion

2/11

9/11

9/11

Propositionen har enligt ut-skottets hemställan lämnats
utan erinran. Motionen har, i
vad den ej ansetts besvarad
genom vad utskottet anfört
och hemställt, ej föranlett nå-gon riksdagens åtgärd. Riks-dagens skrivelse nr 313

54. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående upphävande
av lagen den 16 juni 1961
(nr 390) om statsmonopol
på tillverkning av tobaks-varor

2/11

9/11

9/11

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 314

Tredje lagutskottets register vid 196(> års riksdag (höstsessionen)

5

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

55. I anledning av Kungl. Maj :ts
skrivelse med överlämnande
av redogörelse från Nordis-ka rådets svenska delega-tion i vad skrivelsen hän-visats till lagutskott och be-handlats av tredje lagut-skottet

2/11

30/11

30/11

Skrivelsen har enligt utskottets
hemställan lagts till handling-arna

56. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition angående trafik-stopp och trafikförbud i
samband med övergången
till högertrafik m. m. jämte
i ämnet väckta motioner

1/12

7/12

7/12

Utskottets i anledning av pro-positionen och motionerna
gjorda hemställan har bifal-lits av första kammaren med
den ändring som innefattas i
den vid utlåtandet fogade re-servationen, medan andra
kammaren bifallit utskottets
hemställan. Riksdagens skri-velse nr 367. Se memorial nr
62

57. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag om vissa gemensam-hetsanläggningar m. m. i
vad propositionen hänvisats
till lagutskott och behand-lats av tredje lagutskottet
jämte i ämnet väcka mo-tioner

6/12

13/12

13/12

Utskottets i anledning av pro-positionen och motionerna
gjorda hemställan har bifal-lits. Riksdagens skrivelse nr
377

58. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
affärstidslag jämte i ämnet
väckta motioner

[6/12

13/12

13/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Av mo-tionerna har enligt utskottets
hemställan åtta avslagits och
övriga, i vad de ej ansetts be-svarade genom vad utskottet
anfört och hemställt, ej för-anlett någon riksdagens åt-gärd. Riksdagens skrivelse nr
368.

59. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående ändring i la-gen den 19 juni 1919 (nr
426) om flottning i allmän
flottled

6/12

13/12

13/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 375

60. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående fortsatt giltig-het av lagen den 19 juni
1942 (nr 429) om hyresreg-lering m. m., m. m. jämte i
ämnet väckta motioner

8/12

14/12

15/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Motio-nerna, av utskottet avstyrkta,
har avslagits. Riksdagens
skrivelse nr 376

6 Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

61. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående ändrad lydel-se av punkterna 1 och 2 i
bestämmelserna om infö-rande av lagen den 29 juli
1966 (nr 453) om vad som
är fast egendom, m. m.
jämte i ämnet väckta mo-tioner

8/12

13/12

13/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Motio-nerna, av utskottet avstyrkta,
har avslagits. Riksdagens
skrivelse nr 369

62. Föranlett av kamrarnas
skiljaktiga beslut vid be-handlingen av utskottets
utlåtande i anledning av
Kungl. Maj :ts proposition
angående trafikstopp och
trafikförbud i samband med
övergången till högertrafik
m. m. jämte i ämnet väckta
motioner

8/12

14/12

15/12

Memorialet har lagts till hand-lingarna

MARCU3 BOKTR. JTHLMW67 6*0032