vid Ragtima Riksdagen iår 1S9L

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER
-

ÖFVER

rn ii_i

RAMRARNES PROTOKOLL

vid Ragtima Riksdagen i

år 1S9L

å,

Stockholm

STOCKHOLM

TSAAC MATtOUS’ BOKTR.-AKTIEBOLAG.

1891.

Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll

vid riksdagen år 1891.

Sami.

i

i

i

i

2

o

3

4

4

5

6

7

8

8

8

9

10

10

10

Afd.

I

1

1

0

1

2

1

1

1

2

o

1

Band.

1 Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och be
hof,

med dertill hörande bilagor.

2 Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2—64; berättelse om

hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit,

det af Kongl. Maj:t till Riksdagen hållna tal samt Kongl. Maj:ts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida