Föreskrift om fotografering m.m. i riksdagens lokaler

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2006:5

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

RFS nr: 2006:5
Rubrik: Föreskrift om fotografering m.m. i riksdagens lokaler
Utfärdad: 14 juni 2006
Ändring införd: t.o.m. RFS 2021:1
   

Inledande bestämmelser

1 § I denna föreskrift finns bestämmelser om fotografering i riksdagens lokaler. Vid tolkningen av denna föreskrift ska särskild hänsyn tas till intresset av öppenhet och att värna riksdagen och riksdagsarbetet.

Vad som sägs i denna föreskrift gäller inte i de lokaler där utskotten och EU- nämnden sammanträder.

I fråga om ljud- och bildupptagningar vid utskottssammanträden och sammanträden med EU-nämnden finns särskilda bestämmelser i tilläggsbestämmelserna 7.17.1 till riksdagsordningen.

Med fotografering avses i denna föreskrift tagande av stillbilder samt upptagning eller överföring av rörliga bilder.

Med riksdagens lokaler avses i denna föreskrift alla utrymmen som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som riksdagen, Riksdagsförvaltningen eller partikanslierna disponerar för sin verksamhet. (RFS 2014:7).

2 § Den som har rätt till tillträde till ett utrymme får fotografera där med de inskränkningar som anges i 3–8, 10 och 13 §§ eller som meddelats med stöd av 9, 11–12 eller 14 §. (RFS 2019:2).

3 § Fotografering för spelfilm, reklam och annan produktion som inte är nyhetsproduktion och som saknar samband med riksdagens verksamhet eller riksdagsledamöternas uppdrag får inte ske i riksdagens lokaler. Sådan fotografering får dock ske i enlighet med vad som anges i 9, 11, 12 och 14 §§. (RFS 2021:1).

Fotografering i plenisalen m.m.

4 § All fotografering i plenisalen ska ske med respekt för att riksdagen är folkets främsta företrädare. Fotografering får ske från särskilt anvisade platser. I övrigt får fotografering i plenisalen endast ske efter överenskommelse med talmannen om inte något annat följer av andra eller tredje styckena.

När sammanträde pågår får riksdagsledamöter, statsråd och medföljande medarbetare fotografera från golvet om det kan ske utan att det stör sammanträdet.

När sammanträde inte pågår får riksdagsledamöter, statsråd och medföljande sällskap låta sig fotograferas i plenisalen utom på podiet och i talarstolarna.

Det är inte tillåtet att fotografera anteckningar och andra dokument på riksdagsledamöternas bänkar eller på podiet. Utrustning får inte placeras utanför fotogluggarna eller räckena på åhörarläktaren, pressläktaren och balkongerna. (RFS 2021:1).

5 § I kammarkansliets korridor får fotografering inte ske genom glasdörrarna till

plenisalen. (RFS 2011:12).

6 § I kammarfoajén får fotografering ske om inte in- och utpassering i plenisalen hindras, eller utrymningsvägar blockeras. (RFS 2011:12).

7 § Blixt eller liknande förstärkande ljussättning får inte användas vid fotografering i

plenisalen eller i kammarfoajén och visningsrummet vid fotografering i plenisalen när kammaren sammanträder. (RFS 2011:12).

Fotografering i övriga lokaler

8 § I klubbrummet och tidningsrummet får fotografering ske endast efter överenskommelse med berörda personer och under förutsättning av att övriga som befinner sig i lokalen uppenbarligen inte störs. (RFS 2011:12).

9 § Den som arrangerar en sammankomst i kammarsalarna i östra riksdagshuset eller i andra sammanträdeslokaler får bestämma vad som ska gälla i fråga om fotografering i den lokalen under sammankomsten.

Det ankommer på arrangören att tydligt informera om sitt beslut i fråga om fotografering senast vid sammankomstens början. (RFS 2011:12).

10 § Utanför utskottens sessionssalar och andra sammanträdeslokaler får fotografering ske om inte in- och utpassering hindras, eller utrymningsvägar blockeras. (RFS 2011:12).

11 § Ett partikansli får bestämma vad som ska gälla i fråga om fotografering i lokaler som partikansliet disponerar. (RFS 2011:12).

12 § I arbetsrum får fotografering ske endast efter överenskommelse med rumsinnehavaren. (RFS 2011:12).

13 § I kaféet, restaurangerna och barnverksamhetens lokaler får fotografering inte ske.

(RFS 2011:12).

14 § Talmannen kan medge att fotografering får ske i andra fall än som följer av denna föreskrift. Talmannen får också besluta om ytterligare begränsningar i rätten att fotografera, om säkerhetsskäl eller andra särskilda skäl talar för det. (RFS 2011:12).

2006:5

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2006.

2009:4

Denna föreskrift träder i kraft den 15 oktober 2009.

2011:12

Denna föreskrift träder i kraft den 1 december 2011.

2014:7

Denna föreskrift träder i kraft den 1 september 2014.

2019:2

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2019.

2021:1

Denna föreskrift träder i kraft den 4 juni 2021.

2

Händelser

Ändring införd: t.o.m. RFS 2021:1 Utfärdad: 2006-06-14

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling