Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder in. m. för anställningar hos

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:10

- höst

Nr 10

Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder in. m. för anställningar hos

riksdagen och dess verk

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
den 25 januari 1967

Genom beslut den 1 november 1960 med därefter vidtagna ändringar ha
delegerade för riksdagens verk utfärdat föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder
m. m. för anställningar vid riksdagens verk.1

Kungl. Maj :t har i brev till statens personalpensionsverk den 16 december
1966 förordnat om ändrad lydelse från och med den 1 juli 1966 av bland
annat förteckning A, som fogats vid Kungl. Maj :ts brev den 15 januari 1960
angående föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder och pensionsåldrar
m. m. och som avser civila statliga anställningar i allmänhet. Tillika har
Kungl. Maj :t förordnat om vissa övergångsbestämmelser m. m.

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, som den 14 december 1966
beslutat angående pensionsreglering för tjänstemän inom den inre riksdagsförvaltningen
(RFS 1967: 9), har den 25 januari 1967 föreskrivit att de
av delegerade för riksdagens verk utfärdade föreskrifterna skola från och
med den 1 januari 1967 dels erhålla rubriken Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder
m. m. för anställningar hos riksdagen och dess verk, dels
ock erhålla ändrad lydelse, vad gäller pensioneringsperiod för anställning
vid riksdagens verk från och med tidpunkt som följer av förteckning A och
B; och kommer till följd härav föreskrifterna att erhålla följande lydelse

Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder m. m. för anställningar hos

riksdagen och dess verk

I. Tillämplig pensioneringsperiod

För anställning hos riksdagen och dess verk med tjänstebenämning överensstämmande
med tjänstebenämning som återfinnes i den förteckning A,
vilken fogats vid Kungl. Maj :ts brev den 15 januari 1960 angående föreskrifter
i fråga om pensioneringsperioder och pensionsåldrar m. m. med därefter
vidtagna ändringar, skall tillämpas den pensioneringsperiod i förteckningen
enligt dess vid varje tidpunkt gällande lydelse som angives för sådan anställning,
om annat ej följer av övergångsbestämmelser meddelade av Kungl.
Maj :t eller styrelsen för riksdagens förvaltningskontor eller av den i nästa
stycke omförmälda förteckningen.

För anställningar hos riksdagen och dess verk, vilka upptagits i den vid
dessa föreskrifter fogade förteckning B, tillämpas den pensioneringsperiod,
som angivits i förteckningen.

1 Se Riksbankens författningssamling D: 9.

54

1967 Nr 10

För anställning, som icke finns upptagen i någon av förenämnda förteckningar
tillämpas pensioneringsperiod III.

Inrättas hos riksdagen eller dess verk sådan för riksdagen eller verket ny
anställningstyp som icke omfattas av förteckning A och fastställes icke i
anslutning därtill pensioneringsperioden av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor,
ankommer det på vederbörande verk att till styrelsens prövning
hänskjuta frågan om pensioneringsperiod för anställningen. I avbidan
på dylik prövning skall för anställningen tillämpas pensioneringsperiod III.

Tjänstetidsbefordran medför icke ändring av den för tjänstemannen eljest
gällande pensioneringsperioden.

IL Tidpunkt för pensioneringsperiods gränser i vissa fall

För tjänsteman i riksbanken, som innehar lönegradsplacerad tjänst, inträder
pensionsåldern vid utgången av mars månad, om tjänstemannen uppnår
föreskriven levnadsålder under tiden 1 oktober—31 mars och eljest vid
utgången av september månad.

III. Tjänstålder för hel pension i vissa fall

Det för hel pension erforderliga minsta antalet tjänstår (tjänstålder för
hel pension) utgör för sådan ordinarie, medelst förordnande för viss tid tillsatt
tjänst, på vilken förordnandepensionskungörelsen icke äger tillämpning,
15 tjänstår.

TV. Delgivning av föreskrifternas innehåll

Vederbörande anställningsmyndighet har att på lämpligt sätt bereda anställningshavarna
kännedom om innehållet i dessa föreskrifter.

Övergångsbestämmelser till Kungl. Maj:ts brev 16/12 1966

1. a) Den som den 30 juni 1966 innehade sådan i 1 § 1 eller 2 mom. SPR
avsedd anställning, för vilken vid oförändrad tjänstebenämning och oförändrade
bestämmelser om pensioneringsperioder skulle den 1 juli 1966 ha
varit tillämplig pensioneringsperiod I men för vilken räknat från och med
sistnämnda dag är tillämplig pensioneringsperiod II, skall under förutsättning
av fortsatt oavbrutet innehav av anställning av sådant slag eller mot
icke-ordinarie sådan anställning svarande, efter den 1 juli 1966 tillträdd ordinarie
tjänst äga komma i åtnjutande av ålderspension före uppnåendet
av den nya periodens nedre gräns, nämligen tidigast vid utgången av den
månad, varunder han uppnår

60 år, om han är född 1911 eller tidigare,

61 år, om han är född 1912 och

62 år, om han är född 1913.

b) Den som den 30 juni 1966 innehade sådan i 1 § 1 eller 2 mom. SPR
avsedd anställning för vilken vid oförändrad tjänstebenämning och oförändrade
bestämmelser om pensioneringsperioder skulle den 1 juli 1966 ha varit
tillämplig pensioneringsperiod II men för vilken räknat från och med sistnämnda
dag är tillämplig pensioneringsperiod III, skall under förutsättning
av fortsatt oavbrutet innehav av anställning av sådant slag eller mot ickeordinarie
sådan anställning svarande, efter den 1 juli 1966 tillträdd ordina -

1967 Nr 10

55

rie tjänst äga komma i åtnjutande av ålderspension före uppnåendet av den
nya periodens nedre gräns, nämligen tidigast vid utgången av den månad,
varunder han uppnår

63 år, om han är född 1908 eller tidigare och

64 år, om han är född 1909.

c) Den som den 30 juni 1966 innehade sådan i 1 § 1 eller 2 mom. SPR
avsedd anställning, för vilken vid oförändrad tjänstebenämning och oförändrade
bestämmelser om pensioneringsperioder skulle den 1 juli 1966 ha
varit tillämplig pensioneringsperiod I men för vilken räknat från och med
sistnämnda dag är tillämplig pensioneringsperiod III, skall under förutsättning
av fortsatt oavbrutet innehav av anställning av sådant slag eller mot
icke-ordinarie sådan anställning svarande, efter den 1 juli 1966 tillträdd
ordinarie tjänst äga komma i åtnjutande av ålderspension före uppnåendet
av den nya periodens nedre gräns, nämligen tidigast vid utgången av den
månad, varunder han uppnår

60 år, om han är född 1911 eller tidigare,

61 år, om han är född 1912,

62 år, om han är född 1913,

63 år, om han är född 1914 och

64 år, om han är född 1915.

2.--— — — -----------------—--

3. I fall, där pensioneringsperiod eller pensionsålder inträder vid senare
tidpunkt än utgången av den månad, varunder föreskriven ålder uppnåtts,
skall den tidpunkt före pensioneringsperiodens nedre gräns respektive pensionsåldern,
från vilken föreligger rätt att avgå med ålderspension, förskjutas
på motsvarande sätt.

56

1 967 Nr 10

Förteckning A

Pensioneringsperiod för civila statliga anställningar i allmänhet

Anställning Pensionerings -

period

Anställningshavare med avlöning enligt
kollektivavtal för arbetare .......... I

Arbetsterapeut, terapeut.............. I

Arkivassistent i A 11 ........... II

Avdelningsbiträde........ I

Befallningsman ...................... II

Biblioteksassistent i högst A 11 ...... II

Biblioteksbiträde i A 9................ II

Biblioteksbiträde i lägre lönegrad...... I

Biblioteksbiträde, förste .............. II

Bilförare ............................ I

Biträde ............................. I

Bokbinderiförman.................... II

Bokbinderipersonal i högst All (ej hänförlig
till särskilt angiven tjänstekategori)
.............................. I

Båtbefälhavare i A 12................ II

Båtmaskinist i A 12.................. II

Chefgymnast ........ II

Djurvårdare, djursjukvårdare, djursjukvårdare,
tillika vaktmästare, i högst
A 11 (ej hänförlig till särskilt angiven

tjänstekategori).................... I

Ekonomibiträde...................... I

Eldare, eldare av 1. klassen, eldare av

2. klassen.......................... II

Elektriker .......................... II

Elektriker, förste .................... II

Expeditionsassistent i högst A 12...... II

Expeditionsbiträde.................... II

Expeditionsbiträde, förste.............. II

Expeditionsförman i högst A 11 ...... II

Expeditionsvakt, expeditionsvakt, tillika
värmeskötare, expeditionsvakt, tillika
portvakt, expeditionsvaktbiträde .... II

Expeditionsvakt, förste................ II

Fartygspersonal i högst A 11 (ej hänförlig
till särskilt angiven tjänstekategori) I

Fotobiträde.......................... II

Fotobiträde, förste.................... II

Fotograf ............:............... II

Fotograf, förste...................... II

Förman i A 12...................... II

Förman i lägre lönegrad.............. I

Förrådsman.......................... I

Förrådsförman....................... II

Förrådsförman, förste ................ II

Förrådsman, förste................... I

Förrådsmästare ...................... II

Garagebiträde, garageförman, garageförman,
tillika bilförare................ I

Anställning Pensionerings period Gårdskarl.

........................... I

Hantverkarbiträde.................... I

Hantverkare, hantverksföreståndare,

hantverksförman .............. II

Hovslagare.....,.................... I

Institutionsbiträde.................... II

Institutionsbiträde, förste.............. II

Institutionstekniker .................. II

Institutionsvaktmästare .............. II

Instruktionssköterska ............ II

Instrumentmakare ................... II

Jordbruksbiträde ............ I

Jordbruksbiträde, förste .............. I

Jordbruksförman .................. II

Jordbrukspersonal i högst All samt personal
i högst samma lönegrad i ladugård
och djurstall även utan samband
med jordbruk (ej hänförlig till särskilt

angiven tjänstekategori) ............ I

Kanslibiträde........................ I

Kansliskrivare ....................... II

Kartbiträde i A 9.................... II

Kartbiträde i lägre lönegrad.......... I

Kartritningsbiträde i högst A 11...... II

Kassör i högst A 11.................. II

Konserveringsassistent................ II

Konservatorsbiträde i högst A 7 ...... I

Konservatorsbiträde i högre lönegrad . . II

Kontorist ........................... II

Kontorsbiträde ...................... II

Kontorsbud.......................... I

Kopist.............................. II

Köksföreståndare..................... II

Köksföreståndare, biträdande, i högst All I
Köksföreståndare, biträdande i högre

lönegrad .......................... II

Köksföreståndare, förste.............. II

Laboratorieassistent.................. II

Laboratoriebiträde ................... II

Laboratoriebiträde, förste............. II

Ladugårdsförman .................... II

Maskinchef.......................... II

Maskinförman ....................... II

Maskinist ........................... II

Maskinist, förste...................... II

Maskinmästare....................... II

Maskinoperatör, operatör, hålkortsopera tör

i A 9—A 11................... II

Maskinoperatör, operatör, hålkortsoperatör,
stansbiträde, stansoperatör i lägre
lönegrad än A 9.................... I

1967 Nr 10

57

Anställning Pensionerings period Maskinoperatör,

förste, i A 13 ........ II

Materialförvaltare i högst All........ II

Mekaniker .......................... II

Mekaniker, förste .................... II

Montör i högst A 11 I

Museiassistent........................ II

Museibiträde ........................ I

Museitekniker........................ II

Museivakt .......................... II

Museivakt, förste .................... II

Nattvakt............................ I

Portvakt............................ II

Preparator ........... II

Provberedare ........................ I

Radiotelegrafist...................... I

Reparatör .......................... II

Reparatör, förste .................... II

Ritare i högst A 11........... II

Ritare, förste, i högst A 11 .......... II

Ritbiträde i A 9 .................... II

Ritbiträde i lägre lönegrad............ I

Räknebiträde i högst A 7 ............ I

Rättare ......... II

Röntgénbiträde ...................... I

Röntgenbiträde, förste................ I

Sjukgymnast ........................ II

Sjukvårdare, sjukvårdsbiträde, sjukvårdsförmån
i högst A 11................ I

Stallföreståndare...................... II

Stallförman.......................... II

Städerska............................ I

Tamburvakt ......................... I

Anställning Pensionerings period Tekniker

i högst A 11................ II

Tekniskt biträde...................... II

Telefonist ........................... II

Telefonist, förste ..................... II

Terapiföreståndare.................... II

Tillsynsman ......................... II

Timlärare ........................... 1

Tryckeripersonal i högst A 11 (ej hänförlig
till särskilt angiven tjänstekategori) I

Trädgårdsbiträde..................... I

Trädgårdsbiträde, förste ........... I

Trädgårdsförman .................... II

Trädgårdsmedhjälpare................. I

Trädgårdsmästare i högst A 12........ II

Tvättföreståndare, biträdande.......... I

Tvättföreståndare, tvättföreståndare, biträdande,
tvättförman i högst All.. I

Uppsyningsman..................... II

Vaktmästare, vaktmästare, tillika bilförare,
vaktmästarbiträde ............ II

Vaktmästare, förste .................. II

Verkstadsförman .................... II

Vårdare............................. I

Vårdarinna.......................... I

Värmeskötare........................ II

Väverska............................ I

Yrkesmästare..................... II

Yrkesmästare, förste.................. II

1 Beträffande timlärare gäller vad som särskilt
stadgas.

58

1967 Nr 10

Förteckning B

Pensioneringsperioder för vissa anställningar hos riksdagen

och dess verk1

Anställning Pensionerings period Riksbanken Banlcexpeditör

i högst A It .......... II

Bankvaktmästare .................... II

Bankvaktmästare, förste.............. II

Bokbindare, förste.................... “II

Chaufför, förste...................... II

Kameralbiträde...................... “II

Sedelräkningsbiträde.................. I

Transportförman .................... II

Anställning

Pensionerings period -

Riksbankens sedeltryckeri
speciella tjänster3

Bevakningsförman, biträdande ........ “II

Förrådsmästare ...................... III

Nattvakt............................ II

Tillsynsman ......................... III

Riksgäldskontoret

Kameralbiträde ...................... 2II

Riksgäldsvaktmästare II

Riksgäldsvaktmästare, förste.......... II

1 Förteckningen upptar dels tjänster, för vilka skall gälla annan pensioneringsperiod än
som följer av förteckning A, dels tjänster bos riksdagen och dess verk som saknar motsvarighet
i sagda förteckning. För tjänster, som icke återfinnes vare sig i förteckning A eller
förteckning B, skall gälla pensioneringsperiod III.

2 Fr. o. m. 1/7 1966.

3 Redovisas icke befattning vid riksbankens sedeltryckeri (eller pappersbruk) under den
särskilda rubriken för detta verk men finnes befattning med samma benämning upptagen
under överrubriken Riksbanken, skall däri angiven pensioneringsperiod tillämpas även vid
detta verk.

MARCUS BOKTR. STHLMI967 660749

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling