FÖRFATTNINGSSAMLING fe

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:reg

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING fe

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

1970

Register för åren 1967—1970

Bankoreglementet se Riksbanken
Besvärsstadga för riksdagen och dess verk: 70: 3
Ersättning se Riksdagsarvoden
Europarådet se Riksdagsarvoden

Företagsnämnder: bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:
68: 5

Författningssamling, Riksdagens: bestämmelser: 67: 1 — ikraftträdande av
vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling:
67: 2 b

Förordnandepension se Pensionsväsen

Förslagsnämnd, Riksdagsförvaltningens centrala: bestämmelser: 68: 7
Försäkring se Grupplivförsäkring
Förvaltningskontor, Riksdagens: instruktion: 67: 3, 70: 4
Grupplivförsäkring: grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
67: 11 — särskild föreskrift om utseende av skiljemän

vid tvist i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring: 67: 12_

grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter: 67: 20 — reglemente ang
statens grupplivförsäkring: 67: 22
Kamrarnas ordningsstadgor se Ordningsstadgor
Ledamotsförsäkring se Grupplivförsäkring
Ledighet: besök hos läkare m. m.: 69: 2
Livförsäkring se Grupplivförsäkring
Läkarbesök se Ledighet

Nordiska rådets svenska delegation: reglemente: 67: 19, 69: 1, 70: 9
Ombudsmän, Riksdagens: instruktion: 68: 2, 70: 10

Ordningsstadgor: stadga för riksdagens första kammare: 67: 5, 13__stadga

för riksdagens andra kammare: 67: 6,14
Pensionsväsen: pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
67:9 — pensioneringsperioder m. m. för anställningar hos
riksdagen och dess verk: 67: 10 — föreskrifter i anslutning till bestämmelserna
om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen
: 68: 4 tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28
69: 3 ~ övergångsbestämmelser för personal huvudsakligen anställd
for sedelräkning vid riksbanken: 69: 5

Personalvård: bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder
m. m.: 67: 21 °

1— 13 saml. 4 avd.

72

Revision: bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen: 68: 8
Revisorer, Riksdagens: instruktion: 68: 3, 70: 11
RFS se Författningssamling

Riksbanken: reglemente för styrelse och förvaltning (bankoreglemente!):
67: 16, 68: 1, 70: 5 — övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal
huvudsakligen anställd för sedelräkning: 69: 5
Riksbankens jubileumsfond: stadgar: 70: 12
Riksdagens författningssamling se Författningssamling
Riksdagens förvaltningskontor se Förvaltningskontor
Riksdagens ombudsmän se Ombudsmän
Riksdagens revisorer se Revisorer

Riksdagsarvoden: ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets
verksamhet: 67: 15, 69: 6
Riksdagsbiblioteket: reglemente: 67: 18, 70: 7

Riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd se Förslagsnämnd
Riksdagsstadga: 67: 4

Riksdagstryck: utdelning och försäljning: 70: 2
Riksgäldskontoret: reglemente: 67: 17, 70: 8
Sedelräkningspersonal se Riksbanken
Skiljemän se Grupplivförsäkring
Statstjänstemannalag: 67: 7

Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk: 67: 8 — ändrad lydelse av
18 §: 67: 23 — 68: 6, 69: 4, 70: 1, 6
Tvist se Grupplivförsäkring

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 700010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling