Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2012:2) om ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4

Riksdagsförvaltningens

författningssamling

Riksdagsdirektörens föreskrift om RFS 2020:4
ändring i riksdagsdirektörens Utkom från trycket
föreskrift (RFS 2012:2) om den 5 oktober 2020
ansvarsområden inom  
Riksdagsförvaltningen;  
utfärdad den 1 oktober 2020.  

Riksdagsdirektören föreskriver i fråga om riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2012:2) om ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen

dels att 1, 9 och 10 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 §, och närmast före 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Ansvarsområden för Riksdagsförvaltningens chefer och övriga medarbetare följer av bestämmelserna i denna föreskrift. Här finns också närmare bestämmelser om formerna för beredning av och beslut i ärenden.

9§1

- - -

Kansliet för ledningsstaben R

-stöder riksdagsdirektören i hans eller hennes arbete

-tar fram underlag, förbereder ärenden och aktiviteter samt planerar, samordnar och administrerar verksamheten

-samordnar och utvecklar Riksdagsförvaltningens arbete med planering och uppföljning av verksamheten inklusive styrning och kontroll samt projekt

-samordnar och utvecklar Riksdagsförvaltningens arbete med klarspråk, miljöledning och tillgänglighet

-ansvarar för samordning av internrevisionsfrågor.

-- -

1Senaste lydelse RFS 2019:11.

1

RFS 2020:4

Juridiska enheten

-biträder Riksdagsförvaltningen med juridiskt verksamhetsstöd

-bereder förslag till föreskrifter inför beslut av riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören

-samordnar arbetet med att kungöra och publicera föreskrifter

-för Riksdagsförvaltningens centrala diarium

-handlägger dokumenthanterings- och arkivfrågor för riksdagen, Riksdagsförvaltningen och flera riksdagsorgan

-samordnar Riksdagsförvaltningens verksamhetsövergripande arbete mot korruption.

-- -

Enheten riksdagstryck

-producerar riksdagstrycket

-utgör interntryckeri åt riksdagsledamöterna och Riksdagsförvaltningen, partigruppernas kanslier, riksdagens myndigheter m.fl.

-samordnar tryckproduktionen med kammaren, utskotten och Regeringskansliet

-säljer, distribuerar och lagerhåller riksdagstryck, förlagsprodukter och andra trycksaker.

Säkerhetsenheten

-svarar för samordning av Riksdagsförvaltningens säkerhetsskydd

-svarar för att kravställa, utföra och följa upp Riksdagsförvaltningens tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning

-svarar för övergripande säkerhetsfrågor, inklusive organisatoriskt brandskydd och personsäkerhet

-har metod- och samordningsansvar för Riksdagsförvaltningens arbete med krisberedskap, planering för civilt försvar och kontinuitetshantering

-svarar för transporter med riksdagsbilarna

-kravställer, samordnar och följer upp Riksdagsförvaltningens informationssäkerhetsarbete.

-- -

Enheten it-produktion

-svarar för infrastrukturarkitektur och teknisk infrastruktur

-underhåller it-verksamhetens tjänster

-svarar för it-säkerhet i Riksdagsförvaltningens it-miljö

-levererar it-stöd

-svarar för kammarsystem, tv-produktion, konferensteknik och allmän teknik

-administrerar kopiatorer för Riksdagsförvaltningen, partigruppernas kanslier och Riksdagens ombudsmän.

-- -

2

RFS 2020:4

Chefsjuristens ansvar för ärenden om utlämnande av allmän handling2

10 §3 Chefsjuristen utför, förutom i ärenden av större vikt, myndighetens prövning av om en allmän handling ska lämnas ut. I ärenden av större vikt ansvarar chefsjuristen för att bereda riksdagsdirektörens prövning av om en allmän handling ska lämnas ut av myndigheten.

Chefsjuristens rätt att företräda Riksdagsförvaltningen i rättsliga angelägenheter

11 § Chefsjuristen, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, har rätt att i domstolar och myndigheter m.m. väcka, utföra och bevaka Riksdagsförvaltningens talan, ingå förlikning och kvittera handlingar m.m. Chefsjuristen, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, har rätt att även i övrigt företräda Riksdagsförvaltningen i rättsliga angelägenheter.

-----------------

Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2020.

Riksdagsförvaltningen

Ingvar Mattson

Lars Seger

2Senaste lydelse RFS 2015:9.

3Senaste lydelse RFS 2015.9.

3

  Beställning:
4 Riksdagens tryckeriexpedition, epost: Order.riksdagstryck@riksdagen.se, tfn: 08-786 58 10
Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020
Gällande

Händelser

Beslut av: Riksdagsdirektören Typ av föreskrift: Ändring RFS-grund: 2012:2 RFS-nummer: 2020:4 Status: Gällande Datum för tryck: 2020-10-05 Börjar gälla: 2020-11-01

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling