Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2011:14) om Riksdagsförvaltningens organisation

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5

Riksdagsförvaltningens

författningssamling

Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2011:14) om Riksdagsförvaltningens organisation;

RFS 2020:5

Utkom från trycket den 5 oktober 2020

utfärdad den 1 oktober 2020.

Riksdagsdirektören föreskriver att 1 och 23 §§ riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2011:14) om Riksdagsförvaltningens organisation1 ska ha följande lydelse.

1 § Riksdagsförvaltningens organisatoriska indelning följer av bestämmelserna i denna föreskrift.

Enligt 21 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen beslutar riksdagsdirektören om Riksdagsförvaltningens organisation i de delar detta inte är reglerat i riksdagsordningen eller någon annan författning.

23 §2Dataskyddsombudet ska vara placerad vid juridiska enheten, om inte riksdagsdirektören i ett särskilt fall beslutar om något annat.

Chefsjuristen ersätter dataskyddsombudet vid ombudets frånvaro.

–––––––––––––––––

Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2020.

Riksdagsförvaltningen

Ingvar Mattson

Lars Seger

1Föreskriften omtryckt RFS 2012:3.

2Senaste lydelse RFS 2019:15.

1

Beställning:

Riksdagens tryckeriexpedition, epost: Order.riksdagstryck@riksdagen.se, tfn: 08-786 58 10

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020

Gällande

Händelser

Beslut av: Riksdagsdirektören Typ av föreskrift: Ändring RFS-grund: 2011:14 RFS-nummer: 2020:5 Status: Gällande Datum för tryck: 2020-10-05 Börjar gälla: 2020-11-01

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling