Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetslokaler, utrustning och service till företrädare för massmedier

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:3

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

RFS nr: 2016:3

Rubrik: Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetslokaler, utrustning och service till företrädare för massmedier

Utfärdad: 15 december 2016 Ändring införd: t.o.m. RFS 2019:3

Innehåll

1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om arbetslokaler, utrustning och service i Västra riksdagshuset till företrädare för massmedier.

Syfte

2 § Syftet med att Riksdagsförvaltningen tillhandahåller arbetslokaler, utrustning och service enligt denna föreskrift är att skapa goda förutsättningar för massmedier att bevaka och informera om riksdagens arbete.

Definitioner

3 § I denna föreskrift avses med

-massmedium: medium som är avsett att sprida information och yttranden till allmänheten

-massmedieföretag: juridisk person som har som huvudsaklig verksamhet att på yrkesmässiga grunder framställa eller sprida massmedier

-arbetsplats: del av en lokal med ett skrivbord och en stol

-tillfällig arbetsplats: arbetsplats som får användas av alla företrädare för massmedier som har beviljats pressackreditering av Riksdagsförvaltningen

-fast arbetsplats: arbetsplats som bara får användas av ett massmedieföretag enligt ett beslut av Riksdagsförvaltningen

-studiorum: rum för upptagning av ljud eller bild som bara får användas av ett massmedieföretag enligt ett beslut av Riksdagsförvaltningen

-räckvidd: det antal personer som under en viss period nås av innehållet i ett massmedium

Tillträde till riksdagens lokaler

4 § Bestämmelser om tillträde till riksdagens lokaler för pressackrediterade finns i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2019:1) om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna. (RFS 2019:3).

Gemensamma utrymmen

5 § Riksdagsförvaltningen får tillhandahålla lokaler till företrädare för massmedier som dessa företrädare kan nyttja gemensamt.

Tillfälliga arbetsplatser

6 § Riksdagsförvaltningen får tillhandahålla tillfälliga arbetsplatser till företrädare för massmedier som har beviljats pressackreditering av Riksdagsförvaltningen.

7 § Rätt att använda en tillfällig arbetsplats har den ackrediterade företrädare för ett massmedieföretag som först tar den i anspråk.

8 § Nyttjandetiden för en tillfällig arbetsplats är som längst en kalenderdag.

Fasta arbetsplatser

Massmedieföretag som får disponera fasta arbetsplatser

9 § Riksdagsförvaltningen får tillhandahålla en eller flera fasta arbetsplatser till ett massmedieföretag som uppfyller följande villkor.

1.Massmedieföretaget framställer journalistik om svensk rikspolitik som kontinuerligt publiceras i ett eller flera massmedier som är tillgängliga för allmänheten i Sverige.

2.Massmedieföretaget har minst tre anställda redaktionella medarbetare på heltid, av vilka majoriteten har sin huvudsakliga arbetsplats utanför riksdagen.

3.Massmedieföretaget har vid tiden för ansökan bedrivit sådan verksamhet som avses i 1 inom Europeiska unionen i minst två år.

Hur en fast arbetsplats ska användas

10 § En fast arbetsplats ska användas för massmedieföretagets räkning av en eller flera journalister som är anställda av massmedieföretaget och som har beviljats pressackreditering av Riksdagsförvaltningen.

En fast arbetsplats ska användas under minst 50 procent av den ordinarie arbetstiden under tid då riksdagen sammanträder.

Nyttjandetid

11 § Nyttjandetiden för en fast arbetsplats är två år räknat från den dag då Riksdagsförvaltningen enligt 18 § fattade beslut om att massmedieföretaget får disponera den fasta arbetsplatsen.

Studiorum

Massmedieföretag som får disponera studiorum

12 § Riksdagsförvaltningen får tillhandahålla ett eller flera studiorum till ett massmedieföretag som uppfyller följande villkor.

1.Massmedieföretaget framställer ljud- eller bildjournalistik om svensk rikspolitik som kontinuerligt publiceras i ett eller flera massmedier som är tillgängliga för allmänheten i Sverige.

2.Massmedieföretaget har minst tre anställda redaktionella medarbetare på heltid, av vilka majoriteten har sin huvudsakliga arbetsplats utanför riksdagen.

3.Massmedieföretaget har vid tiden för ansökan bedrivit sådan verksamhet som avses i punkten 1 i Europeiska unionen i minst två år.

Hur ett studiorum ska användas

13 § Ett studiorum ska användas för massmedieföretagets räkning av en eller flera journalister som är anställda av massmedieföretaget och som har beviljats pressackreditering av Riksdagsförvaltningen.

Nyttjandetid

14 § Nyttjandetiden för ett studiorum är fyra år räknat från den dag då Riksdagsförvaltningen enligt 18 § har fattat beslut om att massmedieföretaget får disponera studiorummet.

Ansökan och beslut om fast arbetsplats eller studiorum

Ansökningsperiod

15 § En ansökan om en fast arbetsplats eller ett studiorum ska lämnas till Riksdagsförvaltningen inom den ansökningsperiod som Riksdagsförvaltningen beslutar.

Vad en ansökan om fast arbetsplats ska innehålla

16 § En ansökan om en fast arbetsplats ska innehålla

-uppgift om massmedieföretagets namn, adress och organisationsnummer,

-en beskrivning av massmedieföretagets verksamhet dels vid tiden för ansökan, dels under de två år som föregått ansökan,

-uppgift om antalet redaktionella medarbetare som är anställda av massmedieföretaget på heltid och om var de medarbetarna har sin huvudsakliga arbetsplats,

-uppgift om namnen på de massmedier i vilka massmedieföretaget under de senaste två åren kontinuerligt har publicerat journalistik om svensk rikspolitik,

-uppgift om det antal fasta arbetsplatser som massmedieföretaget önskar disponera och som företaget beräknar kommer att användas i den omfattning som följer av 10 § andra stycket.

Vad en ansökan om studiorum ska innehålla

17 § En ansökan om studiorum ska innehålla

-uppgift om massmedieföretagets namn, adress och organisationsnummer,

-en beskrivning av massmedieföretagets verksamhet dels vid tiden för ansökan, dels under de två år som föregår ansökan,

-uppgift om antalet redaktionella medarbetare som är anställda av massmedieföretaget på heltid och om var de medarbetarna har sin huvudsakliga arbetsplats,

-uppgift om namnen på de massmedier i vilka massmedieföretaget under de senaste två åren kontinuerligt har publicerat ljud- eller bildjournalistik om svensk rikspolitik,

-uppgift om det antal studiorum som massmedieföretaget önskar disponera för att framställa ljud- eller bildjournalistik om svensk rikspolitik.

Beslut om fast arbetsplats eller studiorum

18 § Riksdagsförvaltningen beslutar vilka massmedieföretag som får disponera fasta arbetsplatser och studiorum. I beslutet ska det anges hur många fasta arbetsplatser respektive studiorum som massmedieföretaget får disponera. Ett massmedieföretag vars ansökan beviljas ska få disponera det antal fasta arbetsplatser eller studiorum som företaget har ansökt om. Ett massmedieföretag får dock maximalt disponera tio fasta arbetsplatser.

Prioritering av ansökningar

19 § När Riksdagsförvaltningen prövar de ansökningar som har kommit in prioriteras ansökningar från de massmedieföretag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §. I prioriteringen ska Riksdagsförvaltningen framför allt beakta räckvidden för de massmedier i vilka den politiska journalistiken publiceras.

Övriga bestämmelser om fasta arbetsplatser och studiorum

Nycklar till en fast arbetsplats eller ett studiorum

20 § Om en fast arbetsplats eller ett studiorum finns i ett låst utrymme tillhandahåller Riksdagsförvaltningen ett begränsat antal nycklar till de företrädare för ett massmedieföretag som ska använda den fasta arbetsplatsen eller studiorummet. En nyckel som Riksdagsförvaltningen har lämnat ut är personlig för den massmedieföreträdare som har kvitterat ut den. Han eller hon ska förvara nyckeln på ett betryggande sätt och omgående anmäla en förlust av nyckeln till Riksdagsförvaltningen.

Om en massmedieföreträdare som har kvitterat ut en nyckel avslutar sin anställning hos massmedieföretaget eller inte längre ska arbeta i riksdagens lokaler, ska nyckeln utan dröjsmål återlämnas till Riksdagsförvaltningen. Om ett massmedieföretag är skyldigt att flytta ut enligt 23 § ska alla nycklar till utrymmet ha återlämnats till Riksdagsförvaltningen senast den dag då nyttjandetiden upphör.

Överlåtelse eller upplåtelse

21 § Rätten att disponera en fast arbetsplats eller ett studiorum får inte överlåtas eller upplåtas.

Upphörande i förtid av rätt till fast arbetsplats eller studiorum

22 § Riksdagsförvaltningen får besluta att rätten för ett massmedieföretag att disponera en fast arbetsplats eller ett studiorum ska upphöra i förtid om massmedieföretaget eller någon av dess företrädare allvarligt missbrukar rätten att disponera lokalerna. I beslutet ska det anges vilken dag som rätten att disponera en fast arbetsplats eller ett studiorum upphör.

Utflyttning från fast arbetsplats eller studiorum

23 § Ett massmedieföretag ska lämna en fast arbetsplats eller ett studiorum senast den dag då nyttjandetiden upphör. Om den dagen är en helgdag ska företaget i stället lämna arbetsplatsen eller studiorummet nästföljande vardag. Alla föremål som tillhör massmedieföretaget ska då ha tagits bort från utrymmet.

Inredning av arbetslokalerna

24 § Riksdagsförvaltningen ska förse de tillfälliga och fasta arbetsplatserna med möblering och belysning.

Massmedieföretagen får själva förse studiorummen med den inredning som behövs för att rummen ska kunna användas för att framställa ljud- eller bildjournalistik.

Teknisk utrustning i arbetslokalerna

25 § Riksdagsförvaltningen tillhandahåller i arbetslokalerna it-nätverk för att nå internet motsvarande det it-nätverk som tillhandahålls anställda vid Riksdagsförvaltningen.

Om det finns särskilda skäl får Riksdagsförvaltningen tillhandahålla även annan teknisk utrustning.

Fasta tekniska installationer i arbetslokalerna

26 § Om ett massmedieföretag vill göra fasta tekniska installationer i en arbetslokal krävs tillstånd från Riksdagsförvaltningen.

Gratis lokaler, utrustning och service

27 § De arbetslokaler, den utrustning och den service som Riksdagsförvaltningen tillhandahåller företrädare för massmedier enligt denna föreskrift är gratis.

Arbetsmiljö

28 § Bestämmelser om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Överklagande

29 § Riksdagsförvaltningens beslut enligt 22 § om att rätten för ett massmedieföretag att disponera en fast arbetsplats eller ett studiorum ska upphöra i förtid får överklagas till Riksdagens överklagandenämnd. Övriga beslut enligt föreskriften får inte överklagas.

___________________

RFS 2016:3

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2017.

RFS 2019:3

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2019.

Händelser

Ändring införd: t.o.m. RFS 2019:3 Utfärdad: 2016-12-15

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling