Särskild föreskrift i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkringför arbetstagare hos riksdagen och dess verk

rfs 1967:12 - höst

- höst

60

1967 Nr 12

Nr 12

Särskild föreskrift i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring
för arbetstagare hos riksdagen och dess verk

utfärdad av styrelsen för riksdagens förvaltninqskontor
den 6 april 1967

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, att följande särskilda bestämmelse i anslutning till
36 § reglementet den 14 december 1962 (nr 698) angående statens grupplivförsäkring
skall, räknat från och med den 7 april 1967, gälla för arbetstagare
hos riksdagen och dess verk.

Hänskjutes tvist i anledning av avtal, som avses i 2 § ovannämnda reglemente,
till avgörande av skiljemän och är arbetstagare hos riksdagen och
dess verk part i sådan tvist, utser styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
två av skiljemännen, av vilka en efter förslag av de statsanställdas
huvudorganisationer.

1 BaU 1967: 16; Rskr. 114

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.