UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:11

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rmsw

UTKOM DEN 8 MAJ

1967 • NR 11—12

Nr 11

Bestämmelser om grupplivförsäkring för arbetstagare inom den
inre riksdagsförvaltningen

utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor
den 6 april 1967

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, att reglementet den 14 december 1962 (nr 698) angående
statens grupplivförsäkring i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse
skall, räknat från och med den 7 april 1967, äga tillämpning på arbetstagare
hos riksdagen med följande särskilda bestämmelser:

Till 7 §

Statens grupplivnämnd äger besluta att deltidsanställd arbetstagare hos
riksdagen, som utför arbete för riksdagen mindre än 13 timmar i veckan,
skall omfattas av grupplivförsäkringen även under dag då han icke utför
arbete.

Till 10 § f)

Med permittering skall jämställas arbetsuppehåll i anslutning till riksdagens
ferier, såvida arbetstagaren då ej innehar annan anställning som
medför försäkringsskydd eller arbetstagaren av riksdagen meddelats att
hans anställning vid riksdagen upphört.

Reglementet angående grupplivförsäkring för riksdagens arbetstagare
upphör att gälla med verkan från och med den 7 april 1967.

1 BaU 1967:16;Rskr. 114

1 13 samt. 4 avd. Nr 11—12

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling