UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:15

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 12 JUNI

1967- NR 15

Nr 15

Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i
Europarådets verksamhet

fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967x

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av 8 §
i stadgan den 21 februari 1941 (SFS nr 98) om ersättning för riksdagsmannauppdragets
fullgörande, att ersättning till riksdagsledamot, som av riksdagen
utsetts att deltaga i Europarådets verksamhet, skall utgå enligt följande
grunder i den mån motsvarande ersättning ej utgår från Europarådet.

1. Ersättning får utgå

a) för statlig eller kommunal avlöningsförmån, dock ej vikariatstillägg,
som vederbörande visar sig gå miste om under tjänstledighet för att fullgöra
uppdraget

b) i form av dagarvode med motsvarande tillämpning av kommittékungörelsen
den 28 juni 1946 (nr 394), om styrelsen ej föreskriver annat

c) för nödvändig utgift för maskinskrivningsarbete, tolkning, översättning
av dokument, telefon, telegram eller porto samt

d) resekostnadsersättning och traktamente enligt utlandsresereglementet
den 27 november 1953 (nr 666), varvid riksdagsledamot hänföres till
rese- och traktamentsklass A, dock att ersättning i förekommande fall får
utgå för resa med flygplan i första klass.

Anvisningar

Dagarvode beräknas för dagar da vederbörande deltagit i eller medverkat
vid sammanträde inom Europarådet. För varje sammanträdesdag under de
första sju dagarna av samma uppdrag Osession) utgår dagarvode för högst
två hemarbetsdagar. Från och med den åttonde dagen av uppdraget (session)
utgår för varje sammanträdesdag dagarvode för högst en hemarbetsdag.

2. Reseräkning, arvodesräkning och räkning som avser mistade avlöningsförmåner
inges samtidigt.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 1967, då häremot stridande
tidigare gällande föreskrifter upphör att gälla.

1 BaU 1967:39, Rskr. 316
1 13 samt. 4 avd. Nr 15

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling