UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:18

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 30 JUNI

1967 ■ NR 18

Nr 18

Reglemente för riksdagsbiblioteket

fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967

vidtagen ändring1

Allmänna bestämmelser

1 §

Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och arkivalier
m. m., som äro förvarade dels i bibliotekets lokaler, dels ock i riksdagens
och kamrarnas kanslilokaler och klubbrum samt i de för utskotten
avsedda lägenheter.

2 §

Riksdagsbiblioteket är främst avsett för riksdagen, dess delegationer och
verk, kyrkomötet, Kungl. Maj :ts kansli och de centrala ämbetsverken samt
av Kungl. Maj :t förordnade eller jämlikt Kungl. Maj :ts bemyndigande
tillsatta kommittéer.

Biblioteket skall därjämte, i den mån de i första stycket avsedda uppgifterna
icke därigenom åsidosättas, betjäna dem, som bedriva forskning
eller allvarliga studier.

3 §

Högsta ledningen av riksdagsbiblioteket utövas av dess styrelse.
Närmaste ledningen av bibliotekets angelägenheter och arbetet vid detsamma
tillkommer dess överbibliotekarie. Denne skall tillse att personalen
med nit och noggrannhet fullgör sina åligganden.

4 §

Styrelsen består av tre ledamöter, nämligen:

en ordförande, förordnad av Kungl. Maj :t för den tid, som av Kungl.
Maj :t bestämmes, samt

två ledamöter, utsedda av riksdagen.

1 BaU 1966:60; ändr. (22 §) BaU 1967:41.

1 13 samt. 4 avd. Nr 18

102

1967 Nr 18

De senare väljas, en bland första kammarens och en bland andra kammarens
ledamöter, för en tid av fyra år genom de riksdagens valmän, vilka
hava att verkställa val av fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret.
Avgår sådan ledamot, innan tiden för hans uppdrag är ute, väljes ny
ledamot för den tid, som för den avgångne återstått.

För var och en av styrelsens tre ledamöter utses en suppleant; och skall
vad i första och andra styckena är stadgat om utseende av ledamöter äga
motsvarande tillämpning vid utseende av suppleanter.

Arvode utgår till styrelsens ordförande med 2 000 kronor för år och till
envar av styrelsens övriga ledamöter med 1 000 kronor för år. Suppleant,
som vid förfall för ledamot eller eljest av särskilda skäl inkallas till deltagande
i sammanträde, äger åtnjuta ersättning med 50 kronor för varje
sammanträdesdag, dock att det sammanlagda arvodet under ett kvartal
icke må överstiga vad som utgår till ledamot under samma tid.

5 §

Styrelsen sammanträder så ofta äréndena det fordra.

Vid styrelsens sammanträden föres av överbibliotekarien protokoll, vars
riktighet granskas och bestyrkes på sätt, som styrelsen finner lämpligt.

I bibliotekets ärenden är överbibliotekarien föredragande inför styrelsen,
och äger han att deltaga i dess överläggningar men ej i dess beslut. År han
från beslutet skiljaktig, åligger honom att till protokollet anteckna sin
avvikande mening.

Vid riksdagens början har styrelsen att till bankoutskottet avlämna till
riksdagen ställd berättelse över bibliotekets förvaltning.

6 §

Riksdagsbiblioteket skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom
biblioteksväsendet såväl inom landet som, såvitt möjligt, i övriga nordiska
länder och annorstädes i utlandet. Biblioteket skall eftersträva samverkan
med övriga vetenskapliga bibliotek inom landet.

7 §

Styrelsen äger uppdraga åt överbibliotekarien eller annan tjänsteman
vid biblioteket att företaga de tjänsteresor, som styrelsen finner påkallade
av bibliotekets ämbetsförvaltning, i den mån medel för ändamålet finnas
tillgängliga.

8 §

De allmänna bestämmelser, som erfordras rörande arbetet inom biblioteket
utöver innehållet i detta reglemente, meddelas av styrelsen i arbetsordning.
Därjämte äger styrelsen utfärda särskilda föreskrifter för personalen.

Envar tjänsteman har att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser
och föreskrifter, som sålunda meddelats, samt att utan avseende på stadgad
arbetsfördelning lämna det biträde, som påkallas av vederbörande förman.

9 §

Vid biblioteket äro anställda ordinarie tjänstemän i enlighet med vad
gällande stat angiver samt, i mån av behov, icke-ordinarie personal.

För anställning som amanuens vid biblioteket erfordras:

1967 Nr 18

103

a) att i avlagd studentexamen eller fyllnadsprövning till sådan examen
hava erhållit vitsord om minst godkända insikter i engelska, franska och
tyska språken;

b) att hava avlagt licentiatexamen;

c) att inom riksdagsbiblioteket under en tid av minst tre månader hava
genomgått provtjänstgöring, anordnad på sätt som av överbibliotekarien
bestämmes, och att under sådan tjänstgöring hava ådagalagt lämplighet
för bibliotekstjänsten.

Då särskilda skäl föreligga må styrelsen medgiva undantag från de i
andra stycket under a) och b) upptagna villkoren.

Befrielse från provtjänstgöring, helt eller delvis, kan av styrelsen medgivas
den som erhållit intyg om godkänd provtjänstgöring vid annat större,
vetenskapligt bibliotek.

Bibliotekets samlingar och öppethållande

10 §

Riksdagsbiblioteket bör företrädesvis omfatta sådana arbeten i rätts- och
samhällsvetenskap, av vilka de i 2 § avsedda organen äro i behov för utövandet
av sin verksamhet. Särskilt bör tillses att bibliotekets samlingar av
svenska riksdagshandlingar, lagar och författningar samt svenska och utländska
kommittébetänkanden erhålla största möjliga fullständighet.

Biblioteket bör dessutom verka som ett specialbibliotek inom litteraturområdena
statskunskap och juridik.

11 §

Inköp beslutas av överbibliotekarien. Vid avgörandet av fråga om inköp
skall beaktas, huruvida till inköp föreslaget, mera dyrbart arbete ingår i
annat i huvudstaden beläget, offentligt bibliotek, och, därest så är fallet,
huruvida behov av arbetets förvärvande likväl kan anses föreligga.

För samlingarnas förkovran skall överbibliotekarien verka för utbyte av
tryck i erforderlig omfattning med in- och utländska bibliotek och institutioner.

Rörande utgallring från biblioteket av sådan litteratur, som finnes icke
böra ingå i bibliotekets samlingar, beslutar styrelsen eller, då fråga endast
är om obehövliga dupletter, överbibliotekarien.

12 §

Över bibliotekets samlingar skola föras noggranna och fullständiga kataloger
på sätt styrelsen bestämmer.

Bibliotekets kataloger böra bearbetas för utgivning av trycket på tid och
sätt, som styrelsen prövar lämpligt.

13 §

Årligen skall efter av styrelsen fastställd plan någon del av bibliotekets
samlingar underkastas revision. Denna bör anordnas så, att den efter viss
tids förlopp kan hava omfattat biblioteket i dess helhet.

14 §

De av bibliotekets samlingar, som äro inrymda i bibliotekets lokaler i
riksdagshuset, hållas tillgängliga under tider, som bestämmas av styrelsen

104

1967 Nr 18

med iakttagande av att samlingarna städse skola vara tillgängliga under
pågående plenum.

På grund av rengöring kan biblioteket eller del därav för erforderlig tid
hållas stängt.

15 §

De av bibliotekets samlingar, som äro inrymda i riksdagens och kamrarnas
kanslilokaler och klubbrum samt i de för utskotten avsedda lägenheter,
äro tillgängliga för ledamöter av riksdag eller kyrkomöte samt statsrevisorer
ävensom för de hos riksdag, kyrkomöte eller statsrevision anställda tjänstemän,
då nämnda lokaler av dem begagnas. Enahanda rättighet må efter
därom hos överbibliotekarien gjord framställning lämnas kommitté, åt vilken
lokal i riksdagens hus blivit till begagnande mellan riksdagarna upplåten.

Vederbörande sekreterare eller, där sådan ej finnes, ordförande mottager
under sin vård emot kvitto till biblioteket här avsedda böcker och arkivalier.

16 §

På tid, då biblioteket är öppet, erhålles boklån mot låneförbindelse av
därtill enligt 2 § berättigade. Härvid skall iakttagas att, om ledamot av riksdagen
rekvirerar bok, som redan är utlånad till annan, biblioteket äger återkräva
arbetet, oaktat lånetiden icke är tilländalupen. Vad nu sagts skall
äga motsvarande tillämpning, om någon, som är tjänsteman hos riksdagen
eller något riksdagens verk eller som representerar kyrkomötet, Kungl.
Maj :ts kansli, centralt ämbetsverk eller kommitté, rekvirerar bok, som är
utlånad till personal eller institution, vilken icke tillhör någon av de nu
nämnda kategorierna.

17 §

Närmare bestämmelser för bibliotekets begagnande enligt här fastställda
grunder utfärdas av styrelsen.

Tj änstetillsättning
18 §

Tjänstemän vid riksdagsbiblioteket tillsättas eller antagas av styrelsen.
Tjänsten som överbibliotekarie skall liksom annan tjänst, om vilken så
är stadgat, innan den tillsättes kungöras ledig till ansökan.

Semester och annan ledighet; vikariat

19 §

Överbibliotekarien äger själv bestämma tid, till vilken hans semester skall
förläggas, så ock annan ledighet för sig under högst femton dagar för år.

20 §

1 mom. Fördelningen av semester mellan personalen uppgöres och bestämmes
av överbibliotekarien.

2 mom. För sjukdom eller annat laga förfall eller för enskilda angelägenheters
besörjande må överbibliotekarien kunna bevilja tjänsteman tjänst -

1967 Nr 18

105

ledighet under högst fyrtiofem dagar för år. Fråga om tjänstledighet för
annat ändamål eller under längre tid avgöres av styrelsen.

21 §

1 mom. Då överbibliotekarien åtnjuter semester eller när han eljest är
hindrad att tjänstgöra företrädes han, där ej styrelsen annorlunda bestämmer,
av den förste bibliotekarie som styrelsen därtill förordnat.

Erfordras eljest vikarie för tjänsteman eller är tjänst ledig, förordnar
styrelsen lämplig person att uppehålla tjänsten; dock skall, där ledighet
beviljats av överbibliotekarien, på honom ankomma att bestämma om tjänstens
uppehållande.

2 mom. För ombesörjande av viss uppgift eller viss grupp av uppgifter
inom biblioteket eller eljest för fullgörande av särskilt åliggande i tjänsten
äger styrelsen befria tjänsteman under viss tid helt eller delvis från övriga
honom åliggande tjänstegöromål; i sådant fall skall styrelsen förordna annan
att uppehålla tjänsten eller bestrida göromålen.

Besvär
22 §

Över beslut av styrelsen, vilka grunda sig på statstjänstemannalagen eller
bestämmelse som meddelats med stöd av lagen eller vilka innefatta vägran
att utlämna allmän handling, må besvär anföras hos bankoutskottet.

Besvärstiden beräknas beträffande sådant beslut om tjänstetillsättning,
som tillkännagives genom anslag, från den dag då beslutet anslogs.

Besvären skola ingivas till styrelsen, som har att, jämte utlåtande däröver,
så snart ske kan överlämna besvären till bankoutskottet. (BaU 1967:
41)

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1967.

tfARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling