UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:19

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 30 JUNI

1967- NR 19

Nr 19

Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation

antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med senare vidtagna ändringar1

§ 1.

Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av § 75
mom. 1 riksdagsordningen och §§ 8 och 9 riksdagsstadgan, inom sex dagar
efter riksdagens öppnande åtta medlemmar i Nordiska rådet jämte åtta
suppleanter för dessa för tiden intill dess val nästa gång äga rum. Såframt
särskilda skäl därtill föranleda, må talmanskonferensen bestämma annan
tid för valen, så ock vid en och samma riksdag föranstalta om nya val. (BaU
1965: 31)

§ 2.

De enligt § 1 av riksdagen valda medlemmarna i rådet bilda jämte de till
regeringsrepresentanter i rådet utsedda statsråden Nordiska rådets svenska
delegation.

Suppleant inträder i delegationen i stället för vald medlem, som avgått
ur denna eller fått förfall, enligt bestämmelserna i § 12 riksdagsstadgan;
dock skall suppleant, vald av annan kammare än medlemmen men tillhörande
samma partigrupp som denne, äga företräde framför suppleant vald
av samma kammare som medlemmen men tillhörande annan partigrupp än
denne.

Regeringsrepresentant saknar rösträtt i delegationen och dess organ.

§ 3.

Så snart riksdagen förrättat val av medlemmar i delegationen, utser denna
vid konstituerande sammanträde för samma tid, som nämnda val gäller,
bland sina valda medlemmar ordförande och vice ordförande samt ett
arbetsutskott.

§ 4.

Arbetsutskottet skall bestå av delegationens ordförande och vice ordförande
samt tre andra medlemmar. Den förstnämnde för ordet jämväl i utskot 1

BaU 1959:37; ändr. (§1) BaU 1965:31, (§§ 5 och 8) BaU 1965:64.

1 13 samt. 4 avd. Nr 19

108

1967 Nr 19

tet. Vid tillfälligt förfall för medlem av arbetsutskottet må i dennes ställe
tillkallas annan vald medlem av delegationen, tillhörande samma partigrupp
som den frånvarande. Arbetsutskottet är beslutfört, om minst tre medlemmar
äro närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Arbetsutskottet har att ombesörja delegationens löpande angelägenheter
och handlägga de ärenden, som av delegationen hänskjutits till utskottet.

§ 5.

Delegationen och arbetsutskottet biträdas av en av delegationen utsedd
sekreterare, som tillika är chef för delegationens kansli (kanslichef). (BaU
1965: 64)

§ 6.

Delegationen har att årligen vid riksdagens början till Konungen avgiva
berättelse över sin verksamhet och rådets arbete.

§ 7.

Medlem och suppleant äger att, med det undantag som i andra stycket
sägs, för resa, som företages för rådets eller delegationens räkning, åtnjuta
resekostnadsersättning och traktamente ävensom ersättning i övrigt enligt
bestämmelserna i allmänna resereglementet eller, när fråga är om utrikes
resa, utlandsresereglementet, därvid medlem och suppleant skall hänföras
till rese- och traktamentsklass A.

För resa till sammanträde i Stockholm skall under tid, då riksdagen
håller session, reseersättning och traktamente icke utgå.

§ 8.

Över delegationens beslut, som grunda sig på statstjänstemannalagen eller
bestämmelse som meddelats med stöd av lagen eller som innefatta vägran
att utlämna allmän handling, må besvär anföras hos riksdagens bankoutskott.
Dessa skola ingivas till delegationen, som har att, jämte utlåtande
däröver, så snart ske kan överlämna besvären till bankoutskottet. Besvärstiden
beräknas beträffande sådant beslut om tjänstetillsättning, som tillkännagives
genom anslag, från den dag då anslaget skedde. (BaU 1965: 64)

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1959.

Genom reglementet upphäves ordningen den 20 maj 1953 för val av medlemmar
och suppleanter i Nordiska rådet.

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling