UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:20

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

mm

md

UTKOM DEN 30 JUNI

1967- NR 20

Nr 20

Bestämmelser om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens bemyndigandel,
ingått följande avtal om grupplivförsäkring för riksdagens

ledamöter.

Grupplivförsäkringsavtal

§ 1

I överensstämmelse med stadgan den 21 februari 1941 om ersättning för
riksdagsmannauppdragets fullgörande och senare ändringar däri träffas
härmed följande avtal om grupplivförsäkring.

§ 2

Förenade Liv ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag under solidarisk ansvarighet
med Framtiden, Liv-Göta, Svenska Liv, Liv-Thule, Trygg och Valand
samt Folksam ömsesidig livförsäkring meddelar till varje ledamot av
Riksdagen längst till och med den kalendermånad under vilken ledamoten
uppnår 67 års ålder en kapitalförsäkring för dödsfall till ett belopp av
32 000 kronor varav Förenade Liv ansvarar för hälften och Folksam för
hälften. Person som blivit ledamot efter nämnda månad omfattas icke av
försäkringen.

§ 3

Premier erlägges helårsvis och beräknas efter ledamöternas antal och
ålder vid årets ingång. Försäkringsgivarna ansvarar för försäkringen av
samtliga riksdagsledamöter, förutom den som på grund av sin ålder är
utesluten, utan hänsyn till de ändringar i ledamotskadern som inträffar
under året. Riksdagen tillställer det administrerande bolaget ledamotsförteckning
per den 1 januari varje år.

§ 4

Premien omräknas en gång per år med hänsyn till den vid varje kalenderårs
ingång aktuella åldersfördelningen för de försäkrade på grundval
av bolagens då gällande premietariffer. Uppgift härom tillställes det administrerande
bolaget vid kalenderårs början.

1 KU 1967: 31

1—13 samt. 4 avd. Nr 20

no

1967 Nr 20

§ 5

Ny ledamot av Riksdagen inträder i försäkringen utan särskild anmälan
härom.

§ 6.

Försäkringens giltighet upphör då försäkrad ej längre är ledamot av
Riksdagen, dock senast vid utgången av den kalendermånad under vilken
67-årsdagen infaller.

§ 7

Såvida ej ledamot genom särskilt till det administrerande bolaget ingivet
skriftligt förmånstagareförordnande annat föreskrivit, sker utbetalning av
försäkringsbelopp till hans efterlevande make eller om sådan ej finnes till
hans arvingar.

§ B

Grupplivförsäkringen är berättigad till återbäring enligt bolagens regler.
Tilldelad återbäring skall användas som reduktion av den enligt § 4 beräknade
premien.

§ 9

I övrigt gäller bifogade »Försäkringsvillkor för grupplivförsäkring» i
tillämpliga delar samt lagen om försäkringsavtal.

§ 10

Detta avtal som ersätter tidigare avtalsutskrift gäller från och med den
1 maj 1967 och är upprättat i 3 exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Avtalet gäller för ett år i sänder och förlängs automatiskt såvida ej någondera
parten uppsagt detsamma. Från Riksdagens sida sker uppsägning
senast en månad och från Försäkringsgivarnas sida senast två månader före
årsskifte.

Stockholm den 5 juni 1967
För SVERIGES RIKSDAG
Sigurd Lindholm

I Sture Lannefjord

Stockholm den 9 juni 1967
FOLKSAM

ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING
Lars Lindwall Arvid Cederquist

Stockholm den 9 juni 1967

FÖRENADE LIV
ÖMSESIDIGT GRUPPFÖRSÄKRINGSBOLAG B.

Lindgren

I S. Callenborn
Administrerande bolag

1967 Nr 20

111

Försäkringsvillkor för grupplivförsäkring
Begreppet gruppmedlem

§ 1. Med gruppmedlem förstås anställd eller föreningsmedlem som är
försäkrad genom gruppavtal. Varje enskild försäkrad är försäkringstagare
till försäkringen på sitt liv.

Gruppavtalets giltighet

§ 2. Enligt gruppavtalet beviljad försäkring träder i kraft den dag, då
bolagen beviljat försäkringen.

Vid ändring av försäkringsbelopp enligt gruppavtalets bestämmelser
gäller det nya beloppet från ingången av den kalendermånad för vilken
premie för det nya beloppet erlägges.

Om gruppmedlem utträtt ur gruppen eller om försäkrad eljest genom
gruppavtalets urkraftträdande eller av annan anledning upphört att omfattas
av gruppavtalet, träder försäkringen ur kraft vid utgången av den
tid för vilken premie betalats till bolagen. — Som utträde ur gruppen räknas
icke tillfällig eller varaktig frånvaro från arbete på grund av sjukdom
eller olycksfall, därest premiebetalningen sker i samma post som för övriga
försäkringar enligt gruppavtalet. Detsamma gäller tjänstledighet (permittering)
för högst 6 månader eller frånvaro på grund av militärtjänstgöring.

Fortsättningsförsäkring

§ 3. Gruppmedlem, som måste utträda ur gruppavtalet på grund av dettas
urkraftträdande eller på grund av ändrad (upphörd) anställning eller
ändrad (upphörd) yrkesutövning, är berättigad att utan hälsoprövning erhålla
fortsatt försäkring för dödsfall (fortsättningsförsäkring). Samma
rätt tillkommer gruppmedlem som på grund av sjukdom eller olycksfall
är fullständigt arbetsoförmögen och på grund härav utträder ur gruppavtalet.

Rätten till fortsättningsförsäkring skall göras gällande inom två månader
efter det att försäkringen enligt gruppavtalet trätt ur kraft.

Fortsättningsförsäkring må avse högst det enligt gruppavtalet gällande
försäkringsbeloppet, i förekommande fall minskat med det försäkringsbelopp,
som den försäkrade kan erhålla genom inträde i annan gruppförsäkring.
Som försäkringsbelopp enligt resp. gruppavtal räknas de vid tiden
för övergång till fortsättningsförsäkring gällande försäkringsbeloppen.

Fortsättningsförsäkring erhålles mot normal premie hos vilket som helst
av livförsäkringsbolagen Folksam, Framtiden, Liv-Göta, Svenska Liv, LivThule,
Trygg och Valand enligt vederbörande bolags vanliga tariffer. Skall
försäkringen kombineras med rätt till premiebefrielse vid sjukdom eller
olycksfall eller försäkringstiden utsträckas längre än till fortsättningsförsäkringens
årsdag närmast före den försäkrades 67-årsdag erfordras dock
hälsoprövning.

Premiebetalning

§ 4. Premie skall erläggas inom en månad från i avtalet angiven förfallodag
(respitmånaden). Erlägges icke premie i rätt tid träder försäkringen
ur kraft. Om högst sex månaders premie lämnats obetald och det
visas, att den försäkrade under hela denna tid varit fullständigt arbetsoförmögen
på grund av sjukdom eller olycksfall, förblir försäkringen dock
i kraft under samma tid (premieuppskov).

112

1967 Nr 20

Flygning

§ 5. Försäkringen gäller vid flygning.

Inskränkningar i enskild försäkrings giltighet

§ 6. Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen om krigsansvarighet för livoch
invaliditetsförsäkring i fråga om bolagens ansvarighet (krigsansvarighet)
och rätt att uttaga särskild krigspremie.

För försäkring, som meddelats efter krigstillståndets inträdande eller
inom tre månader dessförinnan, är bolagen fria från krigsansvarighet.

§ 7. Vid försäkringsfall som — utan att § 6 är tillämplig — inträffar
medan den försäkrade vistas utanför Sverige inom område, där krigstillstånd
eller politiska oroligheter råder, är bolagen fria från ansvarighet.
Bolagen är likaledes fria från ansvarighet om försäkringsfallet inträffar
inom ett år efter sådan vistelse och icke kan anses vara oberoende av nyssnämnda
förhållanden.

Uppstår medan den försäkrade befinner sig utomlands krigstillstånd
eller politiska oroligheter i det land vari den försäkrade vistas eller inom
område som berörs av hemresan, skall den i föregående stycke stadgade
inskränkningen icke gälla förrän en månad förflutit från det angivna omständigheter
inträtt. För tid därefter kan inskränkningen upphävas mot
tilläggspremie som fastställes för varje enskilt fall.

Efter tre år från det försäkringen meddelades gäller inskränkningarna
endast om den försäkrade deltagit i kriget eller de politiska oroligheterna.

Med uttrycket område i första stycket skall icke i något fall avses vidsträcktare
territorium än den stat vari den försäkrade befinner sig.

Utbetalning av försäkringsbelopp

§ 8. Vid dödsfall skall utan kostnad för bolagen anskaffas och till det
administrerande bolaget insändas dödsfallsintyg med släktutredning på
bolagens formulär jämte uppgift huruvida det utfallande beloppet i sin
helhet eller till viss del skall kvarstå i bolagen för förräntning samt de
handlingar som i övrigt kan erfordras. Utbetalningen verkställes från det
administrerande bolagets huvudkontor.

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling