UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:21

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 30 JUNI

1967 • NR 21

Nr 21

Riksdagens förvaltningskontors cirkulär om bestridande av kostnader
för vissa personalvårdande åtgärder m. m.

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor medgiver, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, att bestämmelserna i Kungl. Maj :ts härefter intagna
cirkulär (bilaga) den 3 juni 1966 (SFS nr 381) till statsmyndigheterna om
bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m. får tilllämpas
inom den inre riksdagsförvaltningen och vid riksdagens verk, varvid
vad i sistnämnda cirkulär sägs om Kungl. Maj :t i stället skall avse styrelsen
för riksdagens förvaltningskontor.

Detta cirkulär träder i kraft den 1 juli 1967.
Stockholm den 5 juni 1967.

RIKSDAGENS

FÖRVALTNINGSKONTOR

Bilaga

Nr 381

Kungl. Maj:ts cirkulär till statsmyndigheterna

om bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m.

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj :t har funnit gott
föror dna som följer.

Myndighet som anvisats medel till expenser äger att av dessa i nedan
angiven utsträckning i personalvårdande syfte bestrida kostnad för exempelvis enklare

förtäring vid sammankomst, som anordnas av myndigheten för

1 BaU 1967:39; Rskr. 316

1 13 samt. 4 avd. Nr 21

114

1967 Nr 21

personalinformation, kursavslutning, medaljutdelning eller liknande ändamål,

avgift för deltagande i konferens, informationsdag, studiebesök eller motsvarande
samt

avgift för deltagande i studiecirkel, korrespondenskurs eller andra fritidsstudier.

Sådan kostnad får bestridas av expensmedel endast om ändamålet är angeläget
från myndighetens synpunkt.

För studiekostnad utgår hel ersättning endast om studierna äro till väsentlig
nytta för myndigheten eller annat särskilt skäl föreligger. Beträffande
utbildning över vars resultat betyg meddelas bör ersättning för studiekostnad
utgå endast om den anställde erhåller godkänt betyg. I studiekostnad
får inräknas utgift för obligatorisk studielitteratur. Innan anställd påbörjar
studier, äger han få upplysning från myndigheten om storleken av
den ersättning som han kan påräkna. Ersättning bör ej utbetalas förrän studierna
avslutats. Myndigheten äger bestämma, att den anställde skall förete
betyg över studierna och kvitto på betalning.

För att bestrida kostnad i personalvårdande syfte får ej utan särskilt
medgivande av Kungl. Maj :t av expensmedel användas större sammanlagt
belopp för budgetår än som motsvarar tio kronor för var och en av de arbetstagare
som beräknas genomsnittligt vara anställda under budgetåret.
Från beloppet skola avdragas medel som anvisats särskilt för ifrågavarande
ändamål. Har sådana särskilda medel anvisats för enbart utbildningsändamål,
skall dock avdragas högst ett sammanlagt belopp för budgetår som
motsvarar fem kronor för varje arbetstagare. Särskilt anvisade medel skola
i första hand tagas i anspråk.

Detta cirkulär träder i kraft den 1 juli 1966.

Stockholms slott den 3 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

(Civildepartementet) Hans Gustafsson

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling