UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1967:22 - höst

- höst
RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 22 SEPTEMBER

1967 - NR 22

Nr 22

Reglemente

angående statens grupplivförsäkring

SFS 1962: 698

givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna

ändringar

Kungl. Maj :t har, med stöd av riksdagens beslut* 1 2 3 4, funnit gott förordna

som följer.

Inledande bestämmelser

1 §•

Staten meddelar enligt vad i detta reglemente stadgas grupplivförsäkring

för dödsfall åt arbetstagare i statens tjänst m. fl.

2 §•

Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde arbetstagaren anses

slutet genom anställningen och har det innehåll som vid varje tidpunkt

framgår av detta reglemente.

Premiebetalning anses ske genom arbete i anställningen.

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.