UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:22

- höst
RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 22 SEPTEMBER

1967 - NR 22

Nr 22

Reglemente

angående statens grupplivförsäkring

SFS 1962: 698

givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna

ändringar

Kungl. Maj :t har, med stöd av riksdagens beslut* 1 2 3 4, funnit gott förordna

som följer.

Inledande bestämmelser

1 §•

Staten meddelar enligt vad i detta reglemente stadgas grupplivförsäkring

för dödsfall åt arbetstagare i statens tjänst m. fl.

2 §•

Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde arbetstagaren anses

slutet genom anställningen och har det innehåll som vid varje tidpunkt

framgår av detta reglemente.

Premiebetalning anses ske genom arbete i anställningen.

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling