UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:23

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER

1967-NR 23

Nr 23

Riksdagens bankoutskotts beslut

angående ändrad lydelse av 18 § tjänstemannastadgan för riksdagen
ock dess verk (RFS 1967:8)

meddelat den 24 oktober 1967

Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 § tjänstemannastadgan för
riksdagen och dess verk1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

18 §.

Löneavdrag som —--hela tiotal.

Lön för månad i kronor

Procenttal

—1900 ............................ 16

1901—3350 ............................ 18

3351—6050 ............................ 20

6051— 22

Med lön ----beräknad månadslön.

Denna författning träder i kraft dagen efter den då den utkommit av
trycket.

1 Senaste lydelse av 18 § se RFS 1967:8
1 13 samt. 4 avd. Nr 23

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling